Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. Ogłoszenie naboru

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020. Ogłoszenie naboru

Przegląd

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
    organizacje pozarządowe;
  2. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2212 ze zm.));
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabór wniosków trwa do 15 stycznia 2020 roku.

szczegółowe informacje na stronie NCK

Kategorie: Instytucje