Nabór wniosków do „Programu wydawniczego” Instytutu Muzyki i Tańca

Nabór wniosków do „Programu wydawniczego” Instytutu Muzyki i Tańca

Przegląd

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do „Programu wydawniczego” nr 6(7)/T/2020.

Termin nadsyłania wniosków do edycji Programu upływa w dniu 3 grudnia 2019 roku.

„Program wydawniczy” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty polegające na publikacji wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (pierwszych wydań wydawnictw polskojęzycznych lub pierwszych wydań tłumaczeń na język polskich, także pozycji dla dzieci i młodzieży) z dziedziny tańca oraz wydawnictw popularyzatorskich, w tym: prac doktorskich i magisterskich, tomów pokonferencyjnych, biografii, monografii, tomów zbiorowych, albumów okolicznościowych, numerów specjalnych periodyków i innych dotyczących tańca.

Program skierowany jest do wydawnictw i współpracujących z nimi autorów – badaczy, teoretyków, autorów publikacji popularnonaukowych etc.

Cele programu:

1. Wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej z dziedziny tańca.

2. Rozwój naukowego dyskursu o tańcu.

3. Popularyzacja wiedzy z historii i teorii tańca.

4. Propagowanie nowoczesnej myśli pedagogicznej w dziedzinie tańca.

 

Wnioski należy składać (łącznie): (a) elektronicznie; za pomocą systemu Witkac po zarejestrowaniu na stronie www.witkac.pl należy złożyć wniosek elektronicznie w terminie do 3 grudnia 2019 do godz. 15:59 oraz (b) w wersji papierowej; pocztą tradycyjną należy przesłać wydrukowany z systemu Witkac złożony wniosek (podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami) na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Program wydawniczy” w terminie do 3 grudnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia wniosku do oceny.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą i termin ogłoszenia listy projektów zatwierdzonych do realizacji na stronie internetowej Instytutu upływa w dniu 17 stycznia 2020 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet programu w edycji 2020 wynosi 60 000 zł.

 

więcej szczegółów znajduje się na stronie Instytutu Muzyki i Tańca

Kategorie: Instytucje