Regulamin

Powrót do strony głównejRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu, procedurę reklamacyjną oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest założenie Konta oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Administratora.

§2 Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin – niniejszy dokument
  2. Serwis – funkcjonujący pod adresem www.wirtualnywydawca.pl zespół narzędzi zawierający treści prawnoautorskie o charakterze edukacyjnym służące do poszerzania wiedzy.
  3. Administrator – Book Marketing Research Sp. z o.o. Z siedzibą w Zawada 144, 32-445 Krzyszkowice wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128116, NIP 676-21-54-503, Regon 357162111.
  4. Utwór – przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu art 1 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź.zm);
  5. Publikacja – elektroniczna forma Utworu pozwalająca na jego wyświetlenie oraz przeczytanie na ekranie urządzenia końcowego w Serwisie,
  6. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Administratora i zasobów Serwisu;
  7. konto – założony przez Użytkownika profil w Serwisie, chronione nadanym przez niego loginem i hasłem, założone zgodnie z warunkami Regulaminu
  8. Usługa – przedmiot Regulaminu polegający na zapewnieniu dostępu do wybranych przez użytkownika treści autorsko prawnych.
  9. Login – oznaczenie Użytkownika w systemie
  10. Hasło – ciąg znaków zabezpieczający przed dostępem do konta osób niepowołanych,
  11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§3 Rejestracja w serwisie i wymagania techniczne

 1. Do korzystania z serwisu jest wymagane połączenie z siecią Internet
 2. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML (np. Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) karta dźwiękowa oraz głośniki lub słuchawki.
 3. W przypadku kiedy konkretna usługa będzie wymagała spełnienia dodatkowych wymagań technicznych zostaną one szczegółowo określone w podstronie opisującej usługę
 4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw.: ?ciasteczka?). Wyrażenie zgody na ich otrzymywanie może nastąpić poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej lub poprzez wyrażenie zgody przy korzystaniu z serwisu,
 5. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta. Rejestracja dokonywana jest w oparciu o formularz rejestracyjny. Użytkownik może w każdym czasie zmienić dane podane podczas rejestracji wchodząc do zakładki moje konto. Wraz z rejestracją konta ustala się dostęp do Serwisu dla poszczególnych Użytkowników, którzy będą korzystali z zasobów Serwisu.
 6. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Administrator.
 7. Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) na które zostaje wysłany link z potwierdzenia rejestracji.
 8. Administrator ma prawo odmówić rejestracji gdy poweźmie informacje iż rejestracji dokonuje Użytkownik, któremu wcześniej wypowiedziano umowę z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie.

§4 Przedmiot umowy oraz zasady płatności

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na dostępie do zasobów Serwisu, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych.
 2. Użytkownicy w ramach Serwisu otrzymują dostęp do materiałów zawartych w Serwisie.
 3. Dostęp do materiałów i treści zawartych w Serwisie nie daje podstaw do ubiegania się o jakiekolwiek oficjalne, uznawane przez instytucje publiczne lub inne organy świadectwa lub certyfikaty.
 4. Dostęp do nieodpłatnych części Serwisu możliwy jest z chwilą Rejestracji.
 5. Usługi odpłatne są udostępniane na czas określony. Administrator za wniesieniem opłaty zapewnia Użytkownikowi dostęp online do Serwisu na okres 365 dni.
 6. Usługi nieodpłatne udostępniane są na czas nieokreślony.
 7. Uzyskanie dostępu odpłatnej części Serwisu wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem formularza zamówień.
 8. Zakup dostępu do odpłatnych treści Serwisu polega na zakupie określonych pakietów. Administrator oferuje możliwość zakupu wielokrotności pakietów, za odpowiednio niższą cenę ujawnioną w formularzu zamówienia. Przyjmuje się, że wszystkie ceny oferowanych pakietów ujawnione są bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 9. Cena nie obejmuje kosztów połączenia z Internetem. Koszty połączenia sieciowego obciążają Użytkownika, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.
 10. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie wraz z numerem konta. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 11. Płatność za usługę następuje w formie przelewu za pośrednictwem systemu płatności online, po otrzymaniu przez użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia. Nie dokonanie zapłaty w tym terminie zostanie poczytane jako rezygnacja z zamówienia.
 12. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty użytkownik otrzyma kod aktywacyjny po wprowadzeniu którego będzie mógł korzystać z wybranej usługi przez czas jaki wybrał.
 13. W każdym wypadku Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

§5 Własność intelektualna

 1. Wszelkie zasoby, udostępniane treści oraz cała zawartość Serwisu, w tym filmy, prezentacje, interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub Administrator jest uprawniony do ich rozpowszechniania na podstawie stosownych umów zawartych z dysponentami autorskich praw majątkowych i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Bez zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Wykorzystywanie w celach komercyjnych, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Serwisu wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 4. Każde naruszenie praw własności intelektualnej Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa a także uprawnia Administratora do wypowiedzenia umowy

§6 Zakończenie korzystania z usługi

 1. Zakończenie korzystania z usługi następuje po upływie czasu na jaki został wykupiony dostęp do niej
 2. Do obliczania upływu czasu stosuje się zasady obliczania terminów określone w kodeksie cywilnym.
 3. Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających wygaśniecie dostępu następuje w momencie rozwiązania umowy w myśl postanowień §7

§7 Rozwiązanie umowy i odstąpienie od zamówienia

 1. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę w następujących przypadkach:
  1. Naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Serwisie w dowolnej jego części przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołujących do szerzenia nienawiści a także naruszenia praw własności intelektualnej
  2. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. Naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w §5
  4. Utrudniania korzystania z Serwisu innym Użytkownikom
  5. Pozyskiwania w sposób nielegalny danych na temat innych Użytkowników w szczególności ich danych osobowych, loginu lub hasła.
 2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek, z którego dokonano płatności.

§8 Odpowiedzialność administratora i tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać na drodze elektronicznej wysyłając maila na adres: redakcja@wirtualnywydawca.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania,) oznaczenie transakcji, adres e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Administratora. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli była wynikiem
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu,
  3. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,

§9 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Użytkownik korzystając z Serwis podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Serwisu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook.com lub Google.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

 2. Serwis przetwarza również dane Użytkowników:

  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

 3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

 4. Celem realizacji zamówienia Serwis może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

 7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Serwis wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje są zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

  3. przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

 13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

§10 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu jego publikacji.
 2. Przy pierwszym, od daty wejścia zmian Regulaminu w życie, zalogowaniu się Użytkownika do serwisu zostanie wyświetlony komunikat, w którym Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu.
 3. Odmowa akceptacji zostanie poczytana jako wypowiedzenie umowy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail: redakcja@wirtualnywydawca.pl
 2. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa.