Komunikat w sprawie obejmowania przez Wydawców udziałów w Matras-Wrocław Sp. z o.o.

Komunikat w sprawie obejmowania przez Wydawców udziałów w Matras-Wrocław Sp. z o.o.

Przegląd

Zarząd Grupy Matras Sp. z o.o., realizując wcześniejsze uzgodnienia, podaje procedurę obejmowania udziałów w Matras-Wrocław Sp. z o.o..
1. W terminie do 10 lipca br. zostanie przekazany Wydawcom (listownie), formularz, na którym należy wyrazić zgodę na konwersję ustalonych wcześniej wierzytelności na udziały (załącznik nr1). Formularz ten jest dostępny również po adresem www.matras.pl. Do formularza należy dołączyć dokumenty, z których jednoznacznie wynika upoważnienie reprezentanta firmy do wyrażenia takiej zgody. Wszelkie informacje w zakresie kwot będących przedmiotem konwersji można uzyskać w Grupie Matras u Pani Magdaleny Pajkert tel. 0 prefix 22 631 94 31-33 w 112.

2. Wypełniony formularz, należy przesłać listownie ( z dopiskiem na kopercie „udziały”) do Grupy Matras Sp. z o.o. na adres: 01-219 Warszawa, ul. Zwrotnicza 6, w taki sposób, aby dotarł nie później niż do 15 sierpnia 2002r.

3. Do końca sierpnia br. zostanie zwołane Zgromadzenie Wspólników Matras-Wrocław Sp. z o.o., celem podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz objęciu udziałów przez Wydawców, którzy wyrazili pisemnie zgodę z zastrzeżeniem pkt. 1 (projekt uchwały – załącznik nr 2).

4. Treść uchwały zostanie przekazana listownie, w terminie 14 dni od daty Zgromadzenia, zainteresowanym wraz z umową kompensaty (załącznik nr 3) oraz aneksem do umowy cesji (załącznik nr 4), które należy wypełnić i przesłać wraz z notarialnym oświadczeniem przystąpienia do spółki i objęciu udziałów, nie później niż do 30 września 2002 roku.

5. Po złożeniu przez Zarząd Matras-Wrocław Sp. z o.o., do sądu we Wrocławiu wniosku o zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (do 15 października 2002r), Zarząd prześle niezwłocznie po zarejestrowaniu zmian, wszystkim przystępującym do Spółki, aktualny wypis z KRS.

Pragniemy przeprosić Wszystkich Zainteresowanych za opóźnienia wynikłe w trakcie realizowania procedury jednocześnie informując, że dla przeprowadzenia opisanej wyżej konwersji, niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie terminów określonych w niniejszym komunikacie. Po upłynięciu tych terminów konwersja będzie wymagała odrębnych ustaleń.

Z poważaniem

Za Zarząd Grupy Matras

Piotr Zelman

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.