Plan pracy programu Kreatywna Europa na rok 2020

Plan pracy programu Kreatywna Europa na rok 2020

Przegląd

Komisja Europejska ogłosiła ogólny plan działań związanych z wdrażaniem programu Kreatywna Europa do końca obecnej edycji programu (2014-2020); dokument dostępny jest na stronie Creative Europe w zakładce Annual Work Programmes.

W Planie pracy dla komponentu Kultura na 2020 rok – ostatni rok funkcjonowania programu Kreatywna Europa w obecnej perspektywie budżetowej nie ma dużych zmian w stosunku do 2019 roku. Jako stale obecne obszary grantowe w komponencie Kultura pozostają Tłumaczenia literackie oraz Projekty współpracy europejskiej (na mniejszą i większą skalę).

Koncepcje obu obszarów grantowych nie zmieniają się zasadniczo w stosunku do 2019 roku, jak również ich priorytety, zasady i wymagania wobec wnioskodawców. Warto jednak w przypadku Projektów współpracy europejskiej odnotować wzrost przeznaczonego budżetu o 4 mln € (do blisko 49 mln €) na dofinansowanie większej liczby najlepszych projektów w konkursie (planowane dofinansowanie ok. 100 projektów) oraz – w przypadku obu obszarów grantowych – dopuszczenie do dofinansowania projektów rozpoczynających się przed wyznaczonym w wezwaniu do składania wniosków najwcześniejszym możliwym terminem (w uzasadnionych przypadkach). Ta ostatnia modyfikacja ma umożliwić wykorzystanie środków z programu na dofinansowanie realizacji działań (uznanie kwalifikowalności wydatków) liczonych od terminu złożenia wniosku o dofinansowanie (w uzasadnionych przypadkach).

W przypadku Tłumaczeń literackich należy odnotować obniżenie z 15 na 10 punktów automatycznie przyznawanych za obecność w pakiecie tłumaczeń tytułów uhonorowanych Nagrodą Literacką Unii Europejskiej (EUPL).

Wsparcie dla ostatnich lat realizacji projektów Platform europejskich oraz Sieci europejskich będzie kontynuowane zgodnie z planem (kolejne transze dofinansowania na realizację dofinansowanych projektów w konkursach z 2017 roku).

Ostatnie w tej edycji programu konkursy wniosków w stałych obszarach grantowych komponentu Kultura zostaną ogłoszone:

Projekty współpracy europejskiej – IV kwartał 2019 roku
Tłumaczenia literackie – I kwartał 2020 roku.

Bez zmian w 2020 roku realizowane będą inicjatywy wspierane przez program Kreatywna Europa i związane z sektorem kultury, jak m.in.:

nagrody Unii Europejskiej: Nagroda Literacka Unii Europejskiej; Nagrody Europa Nostra w dziedzinie dziedzictwa kulturowego; nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie muzyki popularnej oraz współczesnej – nowa nazwa: Music Moves Europe Talent Awards; Nagroda im. Mies van der Rohego w dziedzinie architektury współczesnej;
Europejskie Stolice Kultury; Europejskie Dni Dziedzictwa; Znak Dziedzictwa Europejskiego; edukacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie dziedzictwa kulturowego;
Instrument Gwarancji Finansowych programu Kreatywna Europa.

Kontynuacje nowych inicjatyw/pilotaży

W 2020 roku kontynuowane będą:

pilotażowa inicjatywa Music Moves Europe, czyli wsparcie dla europejskiego sektora muzyki w obszarach takich, jak mobilność artystów, nowe technologie cyfrowe, ponadnarodowa dystrybucja i zwiększanie dostępu odbiorców do różnych gatunków muzycznych, edukacja i szkolenia, rozwój kariery młodych muzyków;
pilotażowy program mobilności artystów i pracowników sektora kultury i-Portunus, realizowany na wzór mobilności w programie Erasmus+: w 2020 roku prowadzone będą pilotaże mobilności realizowane w ramach tegorocznych przetargów (przetarg na kolejną edycję Mobility scheme for artists and/or cultural professionals); program i-Portunus od nowej edycji programu Kreatywna Europa ma na stałe wejść w struktury programu.

Nowości/Pilotaże

Planowane jest ogłoszenie specjalnego naboru projektów współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich. Środki na ten cel (ok. 5 mln €) mają zostać przekazane do programu z budżetu Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia. Ma być to wkład w realizację strategii rozszerzenia Unii Europejskiej dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększonego zaangażowania Unii Europejskiej w tym regionie – w obszarze kultury, zwiększania udziału Bałkanów Zachodnich w programie Kreatywna Europa, budowania potencjału organizacji i instytucji kultury z tego regionu, rozwoju współpracy w sieci organizacji, instytucji kultury z państw członkowskich i regionu – w przypadku tej inicjatywy nie są znane bardziej szczegółowe informacje.

 

 

 

źródło: Kreatywna Europa

Kategorie: Instytucje