Polska Izba Książki: “Sytuacja na rynku książki – stanowisko wydawców, księgarzy i dystrybutorów”

Polska Izba Książki: “Sytuacja na rynku książki – stanowisko wydawców, księgarzy i dystrybutorów”

Przegląd

4 września 2019 r. odbyło się spotkanie poświęcone problemom rynku książki i możliwościom poprawy jego stanu. Wzięło w nim udział dwudziestu czterech przedstawicieli branży wydawniczo-księgarskiej. W toku dyskusji określono kluczowe działania, które podejmie Polska Izba Książki w najbliższym czasie. Zebrani podzielili opinię, że branża wydawnicza znajduje się w postępującym kryzysie. Nawet jeśli poszczególne segmenty rynku wykazują wzrost, to rynek wydawniczy stanowi system naczyń połączonych, który jako całość, na tle dynamicznie rosnącej polskiej gospodarki, dramatycznie spada. Jako szczególnie niepokojące zebrani uznali spadek czytelnictwa, upadek tradycyjnych kanałów sprzedaży, dominację rynku detalicznego przez kilka podmiotów i wojnę cenową, prowadzoną głównie przez księgarnie internetowe. Spodziewane wejście na polski rynek firmy Amazon spowoduje jeszcze większą jego monopolizację.

Ustalone działania PIK-u:

A. Działania długofalowe:
1. Dalsze aktywności na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa, czyli m.in.: – wspieranie Fundacji Powszechnego Czytania i organizacji zajmujących się upowszechnianiem czytania i promocją książki; – zbudowanie i prowadzenie bazy o inicjatywach pro-czytelniczych; – promocja książki i branży wydawniczej w mediach; – wpływ na programy pro-czytelnicze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki; – stała współpraca z samorządami w celu wspierania i rozwoju branży wydawniczej

2. Wdrożenie „Ustawy o książce” do porządku prawnego w Polsce – rozbudowanie projektu „Ustawy o jednolitej cenie książki” z 2017 r. do „Ustawy o książce” ; – lobbing na rzecz wdrożenia Ustawy o Książce; – promocja idei Ustawy o Książce w mediach i wśród opinii publicznej.

B. Działania krótkofalowe:
1. Wystąpienie z inicjatywą legislacyjną: ulga podatkowa od zakupu książek;
2. Wystąpienie z inicjatywą legislacyjną: zmiana stawki VAT;
3. Podjęcie analiz prawnych dla porozumienia branżowego;
4. Aktualizacja uchwalonego przez WZ PIK w 1996 r. „Kodeksu Stosunków Wydawniczo Księgarskich” i ponowne jego wdrożenie po realizacji punktu 3 (analiza prawna).
– nowe opracowanie propozycji ramowych warunków handlowych rynku książki, w tym zasad marżowych dla wszystkich aktualnych kanałów sprzedaży.
5. Starania o powrót darmowych podręczników do księgarń; starania o zwiększenie sprzedaży podręczników niedotowanych poprzez księgarnie;

 

 

Kategorie: Instytucje