Wyniki finansowe Agfa-Gevaert za 2014

Wyniki finansowe Agfa-Gevaert za 2014

Przegląd

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2014 i za cały ubiegły rok. Firma odnotowała w ub.r. zysk netto na poziomie 59 mln euro, co oznacza 20% wzrost w porównaniu z rezultatem finansowym za 2013. Dzięki odpowiednio wysokim przepływom finansowym, Agfa-Gevaert osiągnęła najniższy w historii dług finansowy netto. Na uwagę zasługuje też znaczący wzrost marży zysku brutto do poziomu 30,8% przychodów ze sprzedaży. Miniony rok był udany dla Agfa Graphics. Wchodząca w skład Agfa-Gevaert spółka odnotowała w nim wzrost – rok do roku – obu kluczowych wskaźników ekonomicznych: zysku EBITDA i zysku EBIT (odpowiednio o 7,4% i 5,2%).

W minionym roku w naszych działaniach wciąż zmagaliśmy się z niesprzyjającą w skali globalnej koniunkturą gospodarczą oraz niestabilną sytuacją polityczną w pewnych regionach. Tym bardziej jestem dumny z faktu, że udało nam się poprawić wydajność działań całej grupy Agfa-Gevaert. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wysoki poziom wygenerowanych przepływów gotówkowych netto z działalności operacyjnej. To bowiem pozwoliło na redukcję zadłużenia netto do bardzo satysfakcjonującego poziomu. Co więcej, stworzone przez nas, dedykowane programy oszczędnościowe oraz sprzyjająca sytuacja na rynkach surowcowych umożliwiły znaczącą poprawę marży zysku brutto. Po trzecie, udało nam się utrzymać pod ścisłą kontrolą zarówno koszty restrukturyzacyjne, jak i operacyjne. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w zadowalającym zysku netto, jaki osiągnęliśmy już drugi rok z rzędu. Kluczowym zadaniem w roku 2015 jest zatrzymanie spadku przychodów ze sprzedaży. Chcemy w związku z tym wzmocnić nasze zaangażowane w inicjatywy, umożliwiające rozwój organiczny całej grupy. Jestem przekonany, że podjęte działania w tym obszarze wkrótce przyniosą oczekiwane rezultaty. Obniżenie długu finansowego netto zwiększa także możliwości wzrostu zewnętrznego. Drugim głównym celem w roku 2015 jest osiągnięcie zysku EBITDA na poziomie 10% wartości przychodów ze sprzedaży ” – mówi Christian Reinaudo, prezes i CEO koncernu Agfa-Gevaert.

Wyniki Agfa-Gevaert za rok 2014
Przychody koncernu Agfa-Gevaert za rok 2014 spadły o 8,6% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Sytuacja ulegała jednak poprawie w każdym kolejnym kwartale ub.r. za sprawą pozytywnych efektów wywołanych przez wdrożone przez grupę programy stymulujące wzrosty poszczególnych jednostek biznesowych oraz sprzyjające efekty kursowe. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł bowiem 7,5%. Wpływ na to miały przede wszystkim obniżenie przychodów ze sprzedaży filmów analogowych, racjonalizacja portfolio produktów, niesprzyjająca koniunktura ekonomiczna oraz niestabilna sytuacja polityczna w pewnych regionach świata.
Marża zysku brutto całej grupy Agfa-Gevaert wyniosła na koniec ub.r. 30,8% przychodów ze sprzedaży, będąc efektem wdrażanych z sukcesem programów oszczędnościowych oraz sprzyjającej sytuacji na rynkach surowcowych.
Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły w ub.r. 19,3%. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe pozostały na niemal niezmienionym poziomie 146 mln euro.
Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył się w roku 2014 i wyniósł 8,5% przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z kolei do poziomu 5,8% wartości sprzedaży.
Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w 2014 roku kwotą 16 mln euro. Koszty finansowe netto wyniosły 59 mln euro, przy 71 mln euro rok wcześniej. Koszty podatkowe wyniosły 18 mln euro (43 mln euro przed rokiem). W efekcie grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 59 mln euro, co oznacza 20,4% wzrost w porównaniu z rokiem 2013.
Na koniec 2014 roku majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2,548 mld euro, przy 2,568 mld euro na koniec roku 2013. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 512 mln euro, a okres magazynowania wyniósł 102 dni. Należności handlowe (nieuwzględniające odroczonych przychodów ze sprzedaży i zaliczek wpłaconych przez klientów) wyniosły w ub.r. 413 mln euro (52 dni), zaś zobowiązania handlowe 230 mln euro (46 dni). Dług finansowy netto spadł na koniec roku do 126 mln euro, przy 217 mln euro przed rokiem. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w 2014 roku 151 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za rok 2014
Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics spadły w roku ubiegłym o 9,1% (8,8% wyłączając różnice kursowe) do poziomu 1,355 mld euro. Wynik ten jest odzwierciedleniem niesprzyjającej koniunktury ekonomicznej oraz szeregu podejmowanych przez firmę inicjatyw, zmierzających do racjonalizacji portfolio produktów. W obszarze prepressu odnotowano kolejne zauważalne spadki w sprzedaży analogowych filmów CtF, z kolei dział CtP musiał zmagać się z silną presją cenową, wynikającą z ostrej konkurencji rynkowej. Natomiast końcówka roku przyniosła odczuwalne wzrosty sprzedaży działu inkjetowego.
Dzięki wdrażanym z sukcesami programom restrukturyzacyjnym oraz sprzyjającej sytuacji na rynkach surowcowych, marża zysku brutto Agfa Graphics wzrosła w 2014 do poziomu 28,3% (przy 26,2% rok wcześniej). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wzrósł do kwoty 100,4 mln euro (7,4% sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zwiększył się o ponad 15% – do poziomu 70 mln euro (5,2% sprzedaży).

Wyniki Agfa-Gevaert za 4. kwartał 2014
Przychody ze sprzedaży grupy Agfa-Gevaert spadły w 4. kwartale 2014 roku o 3,8%, co jednak oznacza znaczącą poprawę w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami. To efekt programów stymulujących wzrosty poszczególnych jednostek biznesowych z jednej strony, z drugiej zaś – korzystnych dla euro różnych kursowych. Jednak na przychody ze sprzedaży wciąż w dużym stopniu negatywnie wpływała niepewna sytuacja ekonomiczna i polityczna w różnych regionach świata, jak też niesprzyjająca koniunktura inwestycyjna na północnoamerykańskim rynku usług zdrowotnych.
Dzięki wdrożeniu programów oszczędnościowych oraz sprzyjającej sytuacji na rynkach surowcowych, marża zysku brutto wzrosła w 4. kwartale ub.r. do 31,2%. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły 18,3% sprzedaży, zaś wydatki na cele badawczo-rozwojowe zamknęły się kwotą 37 mln euro (o 1 mln euro wyższą niż w roku 2013). Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł 10,4% wartości sprzedaży. Z kolei zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej stanowił 7,9% sprzedaży. Koszty związane z restrukturyzacją i jednorazowe wydatki zamknęły się kwotą 8 mln euro. Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych grupa Agfa-Gevaert osiągnęła zysk netto już w 5. kwartale z rzędu. W 4. kwartale ub.r. wyniósł on 21 mln euro.

Wyniki Agfa Graphics za 4. kwartał 2014
Pozytywne efekty kursowe po części miały wpływ na wyhamowanie spadku przychodów ze sprzedaży Agfa Graphics w ostatnim kwartale ub.r. Jednak wciąż w dużym stopniu odczuwała ona niesprzyjającą koniunkturę ekonomiczną, dalsze spadki na rynku produktów analogowych oraz silną konkurencję na rynku CtP. Natomiast ostatni kwartał 2014 przyniósł poprawę wyników sprzedaży w dziale inkjetowym.
Marża zysku brutto Agfa Graphics wyniosła w omawianym okresie 28% przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny EBITDA z działalności podstawowej wyniósł w nim 29 mln euro i stanowił 8% wartości sprzedaży. Z kolei zysk EBIT zamknął się kwotą 21,2 mln euro, co stanowiło 5,9% przychodów ze sprzedaży.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego kwartału 2014 w obszarze prepressu było wprowadzenie do oferty Agfa Graphics nowej, bezodczynnikowej płyty termoczułej Azura TE, dedykowanej na rynek drukarń akcydensowych. Z uwagi na fakt, że jest ona finalnie czyszczona w maszynie drukującej (już po założeniu na cylinder formowy), nadaje się do użycia natychmiast po naświetlaniu. Jej obróbka nie wymaga przy tym chemii ani wody.
Agfa Graphics wprowadziła też do swojego portfolio „eXPERT Services” – serię programów dla drukarń gazetowych, uwzględniających zgodną z normami ISO kontrolę jakości, szkolenia, doradztwo oraz integrację systemów. Mają one pomóc firmom z sektora prasowego w poprawie jakości druku, usprawnieniu procesów produkcyjnych oraz zwiększeniu wydajności.
W październiku ub.r. w ofercie Agfa Graphics pojawiła się także nowa wersja stworzonego przez firmę oprogramowania Fortuna, dedykowanego na rynek druków zabezpieczonych. Umożliwia ona wprowadzanie odpowiednich zabezpieczeń w produktach takich jak paszporty, dowody osobiste, różne dokumenty o oficjalnym charakterze, bilety itd., chroniących je przed fałszerstwami.
4. kwartał ub.r. przyniósł też firmie szereg istotnych kontraktów na dostawę rozwiązań z obszaru cyfrowego prepressu. Pierwszych na świecie użytkowników znalazł nowy system Attiro pozwalający na obróbkę gazetowych płyt bezchemicznych – są nimi niemieckie drukarnie Offenbach Post, Oppermann oraz Cellesche Zeitung. Z kolei japońska drukarnia Sankei Sogo Printing – jako kolejny przedstawiciel tamtejszej branży poligraficznej – zaczęła stosować bezchemiczne płyty termoczułe Azura. Brytyjska grupa DG3 zakontraktowała natomiast nowy system CtP, bazujący na naświetlarce Avalon oraz podpisała 4-letnią umowę na korzystanie z płyt Azura TU. Wśród innych wdrożeń, istotnych dla wyniku osiągniętego przez Agfa Graphics, były umowy sfinalizowane m.in. z firmami Radin Grafika (Chorwacja), Ce Tisk (Słowenia), Parajet AB i Strokirk-Landströms AB (Szwecja) ora VDD AG (Niemcy).

W obszarze druku inkjetowego w 4. kwartale ub.r. Agfa Graphics wprowadziła do oferty nowy, wysokowydajny ploter Anapurna M2500i. Bazujący na technice inkjet UV, jest on – zdaniem firmy – idealnym rozwiązaniem do produkcji systemów oznaczeń i displejów, zarówno do ekspozycji zewnętrznej jak i wewnętrznej. Może też znaleźć zastosowanie przy różnych aplikacjach niszowych, m.in. reprodukcji dzieł sztuki, zadrukowywaniu drewna oraz produkcji elementów architektonicznych i dekoracyjnych.
Brytyjska firma KEP Print Group stała się pierwszym w tym kraju użytkownikiem płaskiego plotera produkcyjnego Jeti Titan HS. Kilka tego typu urządzeń zakontraktowali też klienci z Brazylii. Z kolei jedna z pierwszych na świecie maszyn Anapurna M2500i została zakupiona przez duńską drukarnię Johnsen Offset A/S. Warto w tym miejscu nadmienić, że model ten znalazł także pierwszego użytkownika w naszym kraju – jest nim firma działająca w branży szklarskiej.PrintinpolandPAI logo
W grudniu ub.r. produkowane przez Agfa Graphics atramenty UV o niskim poziomie migracji (LM), dedykowane do jej ploterów wielkoformatowych, zostały uhonorowane prestiżową nagrodą „essenscia Innovation Award 2014”, przyznawaną przez Belgijskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i Nauki o Życiu.

Tagi: Agfa

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.