MUZA S.A. – dane za trzy kwartały 2004

MUZA S.A. – dane za trzy kwartały 2004

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły narastająco od poczatku roku 11 677 tys.zł.
i były o 3,01% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12 040 tys. zł).

Wydawnictwo MUZA S.A. zanotowało zysk netto z działalności narastająco za trzy
kwartały w wysokości 637 tys złotych. Odpowiednio w tym samym okresie 2003 zysk narastająco
na koniec III kwartału ub.r. wynosił 129 tyś. złotych.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł   w tys. EUR  
  3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 678 12 040 2 512 2 744
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 320 -484 69 -110
III. Zysk (strata) brutto 707 129 152 29
IV. Zysk (strata) netto 637 129 137 29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -151 -227 -32 -52
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 940 -783 1 278 -178
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -498 543 -107 124
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 291 -467 1 138 -106
IX. Aktywa razem 42 410 39 102 9 676 8 421
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 653 15 163 3 571 3 265
XI. Zobowiązania długoterminowe        
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 988 15 045 2 507 3 240
XIII. Kapitał własny 26 757 23 939 6 104 5 155
XIV. Kapitał zakładowy 5 870 9 300 1 339 2 003
XV. Liczba akcji 2 873 215 2 873 215 2 873 215 2 873 215
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,43 -0,95 0,09 -0,22
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)        
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 9,31 8,33 2,12 1,79
Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.