Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020

Przegląd

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa MKiDN 2020. Głównym celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi, ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

Katalog działań realizujących cele programu, obejmuje zarówno działania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne. W zakresie projektów inwestycyjnych preferowane będą zamierzenia kompleksowe i gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury. Dofinansowanie w ramach programu otrzymać mogą także projekty o znacznie mniejszym zasięgu, lecz ważne dla lokalnych społeczności. Preferowane będą zadania, których realizacja wpływa w sposób znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze, jak również angażujące różnorodne grupy społeczne. W odniesieniu do projektów „miękkich” preferowane będą projekty wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury.

O dofinansowanie w ramach programu Promesa MKiDN mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • państwowe instytucje kultury;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • publiczne szkoły artystyczne;
 • państwowe uczelnie artystyczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Możliwość ubiegania się o Promesę MKiDN dotyczy m.in. wsparcia dla wkładu własnego polskich podmiotów biorących udział bądź planujących wziąć udział w projektach programu Kreatywna Europa, w obszarach:

 • ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych;
 • wydatków niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z kulturą, ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwych do odzyskania oraz niefinansowanych z innych źródeł).

 

Termin złożenia wniosku upływa 29 listopada 2019 roku. Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach EBOI: EBOI. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w programie Promesa.
Ponadto, Ministerstwo zachęca do składania wniosków do 15 listopada 2019 roku ze względu na to, iż wówczas wnioskodawcy będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych uchybień formalnych, które będą mieli szansę uzupełnić.

Wszelkie informacje szczegółowe, w tym wytyczne, regulamin programu Promesa MKiDN, instrukcja złożenia wniosku, wymagane załączniki do wniosku oraz wszelkie dane kontaktowe na wypadek pytań dotyczących Promesy, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Promesa MKiDN 2020.

 

za Kreatywna Europa

Kategorie: Instytucje