Wzór umowy o sprzedaży praw za granicę w wersji polsko-angielskiej

Wzór umowy o sprzedaży praw za granicę w wersji polsko-angielskiej
Umowa ta dotyczy sprzedaży zagranicznemu wydawcy praw do tłumaczenia polskiego
utworu, przy czym produkcją książki ma się zająć licencjobiorca. Umowa przygotawana
jest w wersji angielskiej z tłumaczeniem polskim
 
ROZDZIAŁ 8

WZÓR UMOWY 0 SPRZEDAŻ PRAW

Umowa ta dotyczy sprzedaży zagranicznemu wydawcy praw do tłumaczenia polskiego
utworu, przy czym produkcją książki ma się zająć licencjobiorca.

MEMORANDUM OF AGREEMENT

made this x day of [month] 199x, between:


[name and address of foreign publisher]

(hereinafter termed the Publishers) on behalf of themselves, their successors
in business and assignees, of the one part, and

[name and address of Polish publisher]

(hereinafter termed the Proprietors) of the other part, whereas the Proprietors
are the proprietors of a work by

[name of author]

(hereinafter termed the Author), entitled:

[title of book] x Edition

(hereinafter termed the Work).

NOW IT IS HEREBY MUTUALLY AGREED AS FOLLOWS:

1. Subject to the terms detailed in this Agreement, the Proprietors hereby grant
to the Publishers the exclusive licence to translate, produce and publish the
Work in the [language to be agreed] (hereinafter termed the Translation) for sale
in [territory] only/throughout the world.

2. The Publishers shall make the following payments to the Proprietors in accordance
with the terms of Clause 14 hereof:

The sum of x in advance and on account of all sums which may become due to the
Proprietors under this Agreement, which sum shall be payable as follows:

 (i) the sum of x shall be payable to the Proprietors on signature of this  Agreement,
and payment of such sum shall be a condition of this Agreement  coming into effect;

 (ii) the sum of x shall be payable to the Proprietors on publication of  the
Translation.

The said payments are not recoverable in the event of any default by the Publishers
in carrying out the terms of this Agreement.


UMOWA zawarta dnia … 199. roku

pomiędzy:

[nazwa i adres zagranicznego wydawcy]

zwanym dalej Wydawcą, w imieniu własnym, jego następców i cesjonariuszy, z jednej
strony, oraz

[nazwa i adres polskiego wydawcy]

zwanym dalej Właścicielem, z drugiej strony, gdzie Właściciel jest właścicielem
dzieła [nazwisko autora] zatytułowanego:

[tytuł książki] wydanie …

zwanego dalej Dziełem.

NINIEJSZYM STRONY ZGODNIE USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:

1. Właściciel przyznaje niniejszym Wydawcy, na warunkach określonych w tej Umowie,
wyłączną licencję na przekład, produkcję i publikację Dzieła w języku … (które
to wydanie będzie zwane dalej Tłumaczeniem), przeznaczonego do sprzedaży tylko
w [obszar]/na całym świecie.

2. Wydawca dokona na rzecz Właściciela zgodnie z zapisami artykułu 14 tej Umowy
następujących płatności:

(a) Kwota … zostanie zapłacona z chwilą podpisania tej Umowy, jako zaliczka
i na poczet wszelkich sum, które mogą stać się należne Właścicielowi na mocy tej
Umowy. Kwota ta będzie płatna jak następuje:

(i) kwota … zostanie zapłacona Właścicielowi z chwilą podpisania tej   Umowy,
a jej zapłacenie będzie warunkiem nabrania mocy przez tę Umowę,

(ii) kwota … zostanie zapłacona Właścicielowi z chwilą opublikowania Tłumaczenia.

Rzeczone płatności przepadają w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Wydawcę
postanowień tej Umowy.

(b) On the [country agreed] published price of any hardback edition of the Translation
issued by the Publishers:

(i) a royalty of x per cent on the first x thousand copies sold;

(ii)a royalty of x per cent on all copies sold after the first xthousand.

(c) On the [country agreed] published price of any paperback edition of the Translation
issued by the Publishers:

(i) a royalty of x per cent on the first x thousand copies sold;

(ii) a royalty of x per cent on all copies sold after the first x  thousand.

(d) Should it be desirable in the opinion of the Publishers to sell copies of
the Translation at a discount of x per cent or more of the [country agreed] published
price, the current royalties on such sales shall be calculated on the sum received
by the Publishers from such sales, instead of on the [country agreed] published
price of the Translation.

(e) Where a separate agreement is made for publication of the Translation overseas
under which copies are to be supplied bound or in sheet form on a royalty inclusive
basis, the current royalties on such sales shall be calculated on the sum received
by the Publishers.

(f) No royalties shall be payable on copies presented free of charge for review
or promotion purposes or on any copies sold at or below cost.

3. The Publishers shall arrange for the Translation of the Work to be made faithfully
and accurately by a qualified and competent translator, whose name and qualifications
shall be sent to the Proprietors. No abbreviations, alterations and/or additions
shall be made without the prior written consent of the Proprietors.

4. The Publishers shall be responsible for obtaining, wherever necessary, permission
for the use in the Translation of copyright material from the Work controlled
by third parties. The Publishers shall also be responsible for paying any fees
required for such permissions and for ensuring that appropriate acknowledgement
is made in the Translation.

5. The Publishers undertake to ensure that, wherever possible, the printing,
paper and binding of the Translation shall be of the highest quality.

(b) Od [np. brytyjskiej] ceny detalicznej jakiegokolwiek dokonanego przez Wydawcę
wydania Tłumaczenia w twardej oprawie:

(i) płatność procentową według wskaźnika … procent od pierwszych … tysięcy
sprzedanych egzemplarzy,

(ii) płatność procentową według wskaźnika … procent od wszystkich sprzedanych
egzemplarzy powyżej pierwszych … tysięcy.

(c) Od [np. brytyjskiej] ceny detalicznej jakiegokolwiek dokonanego przez Wydawcę
wydania Tłumaczenia w miękkiej oprawie:

(i) płatność procentową według wskaźnika … procent od pierwszych … tysięcy
sprzedanych egzemplarzy,

(ii) płatność procentową według wskaźnika … procent od wszystkich sprzedanych
egzemplarzy powyżej pierwszych … tysięcy.

(d) Jeżeli w opinii Wydawcy będzie pożądane sprzedanie egzemplarzy Tłumaczenia
z rabatem … procent lub więcej od [np. brytyjskiej] ceny detalicznej, bieżące
należności z tytułu takiej sprzedaży będą obliczone od kwot uzyskanych przez Wydawcę
z takiej sprzedaży, a nie od [np. brytyjskiej] ceny detalicznej Tłumaczenia.

(e) Jeżeli zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca zagranicznego wydania Tłumaczenia,
na mocy której będą dostarczane egzemplarze w formie oprawnej lub w arkuszach,
rozliczane na podstawie procentowego wynagrodzenia zawartego w cenie, bieżące
płatności należne Właścicielowi z tytułu takiej sprzedaży będą obliczane od kwot
uzyskanych przez Wydawcę.

(f) Żadne należności nie będą przypadały z tytułu egzemplarzy rozdawanych gratisowo
w celach recenzyjnych lub promocyjnych albo też sprzedawanych po kosztach produkcji
lub poniżej nich.

3. Wydawca ma zadbać, by przekład Dzieła został dokonany wiernie i dokładnie
przez wykwalifikowanego i kompetentnego tłumacza, którego nazwisko i kwalifikacje
mają być przedstawione Właścicielowi. Skróty, zmiany i (lub) uzupełnienia mogą
być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Właściciela.

4. Wydawca jest odpowiedzialny za uzyskanie, tam gdzie to konieczne, zgody na
wykorzystanie w Tłumaczeniu tych materiałów Dzieła, do których prawami dysponują
osoby trzecie. Wydawca jest również odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat
wymaganych za takie zezwolenia i ma zadbać o umieszczenie w Tłumaczeniu odpowiednich
podziękowań.

6. The name of the Author shall appear with due prominence on the cover, jacket
(if any) and title page of every copy of the Translation issued and on the reverse
of the title page shall appear the following copyright notice: „© [copyright details
from original edition]” together with the following acknowledgement: „This edition
of [title] is published by arrangement with [name of Polish publisher].”

7. x free copies of the Translation shall be sent to the Proprietors on publication,
together with a note of the actual date of publication and the x published price
of the Translation.

8. In the event of the Publishers failing to issue the Translation within x months
of the date of this Agreement all rights granted hereunder shall revert to the
Proprietors without prejudice to any monies due to the Proprietors.

9.  (a) The licence herein granted shall continue for the full legal term of
copyrigh/for a period of x years from the date of first publication of the Translation
and thereafter shall be subject to renewal by mutual agreement between the parties
hereto. Should the Proprietors give notice of termination under this Clause, then
the Publishers shall be entitled for twelve months from the date of receipt of
such notice of termination to dispose of their remaining stock of the Translation,
accounting to the Proprietors for such sales under the terms of this Agreement.

(b) If at any time the Publishers allow the Translation to go out of print or
if it is unavailable in any edition, format or medium, and the Publishers shall
fail to put in hand a reprint within nine months of having received a written
request to do so from the Proprietors, then in such case all rights herein granted
shall revert to the Proprietors forthwith but without prejudice to all rights
of the Publishers and third parties in respect of any agreements or negotiations
properly entered into by the Publishers with any third party prior to the date
of such termination and without prejudice to any monies paid or due to the Proprietors.

10. In consideration of the payment by the Publishers to the Proprietors of the
following percentages of all monies received by them in respect of the undermentioned
[agreed] language rights the Proprietors hereby grant the said rights to the Publishers
for the territories specified in Clause 1 hereof:

Wydawca zobowiązuje się zadbać, aby w takim stopniu, w jakim to możliwe, druk,
papier i oprawa Tłumaczenia były najwyższej jakości.

6. Nazwisko Autora ma być należycie wyeksponowane na okładce, (ewentualnej) obwolucie
oraz stronie tytułowej każdego wydanego egzemplarza Tłumaczenia, a na odwrocie
strony tytułowej ma być umieszczona następująca nota copyrightowa: „© [nota copyrightowa
oryginalnego wydania]”, wraz z następującym stwierdzeniem: „Niniejszy przekład
[tytuł] jest wydany w porozumieniu z [nazwa wydawcy polskiego]”.

7. Z chwilą publikacji Wydawca prześle Właścicielowi … darmowych egzemplarzy
Tłumaczenia wraz z informacją o faktycznej dacie publikacji oraz cenie detalicznej
Tłumaczenia.

8. W przypadku gdy Wydawca nie wyda Tłumaczenia w ciągu … miesięcy od daty
podpisania tej Umowy, wszystkie prawa przyznane tą Umową wrócą do Właściciela
bez warunku dokonania jakichkolwiek płatności czy powstania należności na rzecz
Wydawcy.

9.  (a) Przyznana niniejszym licencja obowiązuje na cały okres prawnej ochrony
z tytułu prawa autorskiego/przez … lat od daty pierwszej publikacji Tłumaczenia,
a następnie może zostać odnowiona w drodze porozumienia stron tej Umowy. Jeżeli
Właściciel wypowie Umowę na mocy tego artykułu, Wydawca będzie miał prawo w ciągu
dwunastu miesięcy od otrzymania takiego wypowiedzenia rozdysponowywać pozostały
zapas Tłumaczenia, rozliczając się z Właścicielem z tej sprzedaży na warunkach
tej Umowy.

(b) Jeśli w jakimkolwiek momencie Wydawca dopuści do sytuacji, w której Tłumaczenie
będzie wyczerpane lub niedostępne w jakimkolwiek wydaniu, postaci wydawniczej
czy medium, a następnie Wydawca nie dokona dodruku w ciągu dziewięciu miesięcy
od chwili otrzymania od Właściciela pisemnego wezwania, by to uczynił, to w takim
wypadku wszystkie prawa przyznane w tej Umowie niezwłocznie powrócą do Właściciela,
jednak bez szkody dla wszelkich praw Wydawcy i stron trzecich, wynikających z
jakichkolwiek umów prawidłowo zawartych czy negocjacji prawidłowo podjętych przez
Wydawcę z jakąkolwiek stroną trzecią przed datą takiego wygaśnięcia Umowy, i bez
warunku dokonania jakichkolwiek płatności czy powstania należności na rzecz Właściciela.


(a) mass market paperback editions licensed to another publisher: x per cent,

(b) reprint rights licensed to a third party: x per cent,

(c) quotation rights: x per cent,

(d) anthology rights: x per cent,

(e) digest rights: x per cent,

(f) digest book condensation rights: x per cent,

(g) mechanical reproduction rights: x per cent,

(h) electronic publishing rights: x per cent,

(i) one-shot periodical rights: x per cent,

(j) sound broadcasting reading rights: x per cent,

(k) television reading rights: x per cent,

(I) dramatisation and documentary rights: x per cent,

(m) merchandising rights: x per cent,

(n) first serial rights: x per cent,

(o) second and subsequent serial rights: x per cent,

(p) non-commercial rights for the disabled: x per cent.

11. The licence hereby granted to the Publishers shall not be transferred or
extended to include any other party other than authorised sublicensees under the
terms of Clause 10 hereof, nor shall the Translation appear under any imprint
other than that of the Publishers except with the prior written consent of the
Proprietors.

10. Z uwagi na płatności ze strony Wydawcy na rzecz Właściciela następujących
należności procentowych od wszystkich kwot uzyskanych przez Wydawcę z tytułu niżej
wzmiankowanych praw na język …, Właściciel przyznaje niniejszym Wydawcy rzeczone
prawa na obszar określony w artykule 1 tej Umowy:

(a) wydania w miękkiej oprawie na rynek masowy sublicencjonowane innemu wydawcy:
… procent,

(b)prawa do przedruków sublicencjonowane trzeciej stronie: … procent,

(c)prawa do cytowania: … procent,

(d)prawa do zamieszczania w antologiach: … procent,

(e)prawa do streszczeń: … procent,

(d)prawa do streszczeń w formie książkowej: … procent,

(e)prawa do reprodukcji mechanicznej: … procent,

(f)prawa do wydań elektronicznych: … procent,

(g)prawa do publikacji w całości w periodykach: … procent,

(h)prawa do nagrań słuchowisk radiowych: … procent,

(k)prawa do nagrań telewizyjnych: … procent,

(I)prawa do przetwarzania na wersję sceniczną lub dokumentalną: … procent,

(m)prawa do wykorzystania w promocji: … procent,

(n)prawa do pierwszego druku w odcinkach: … procent,

(o)prawa do kolejnych druków w odcinkach: … procent,

(p)niekomercyjne prawa do wykorzystania na rzecz niepełnosprawnych: … procent.

11. Licencja przyznana w tej Umowie Wydawcy nie może być przeniesiona ani rozszerzona
na jakąkolwiek stronę trzecią inaczej niż poprzez uprawnione sublicencjonowanie
na warunkach artykułu 10 tej Umowy. Tłumaczenie nie może się ukazać pod żadnym
innym sygnetem niż sygnet Wydawcy, chyba że Właściciel wcześniej wyrazi na to
pisemną zgodę.

12. All rights in the Work other than those specifically granted to the Publishers
under this Agreement are reserved by the Proprietors.

13. Accounts for the sale of the Translation shall be made up annually/twice
annually by the Publishers to [date/s] and the account rendered together with
any sums payable under this Agreement within three months of the accounting date/s.
Accounts will show:

(a) the number of copies in stock if any at the beginning of the accounting period,

(b) the number of copies printed if any during the accounting period,

(c) the number of copies sold during the accounting period,

(d) the number of copies presented free of charge if any during the accounting
period,

(e) the number of copies remaining in stock at the end of the accounting period.

Should any of the payments detailed in this Agreement be three months overdue
the licence herein granted shall forthwith lapse and all rights conveyed by it
shall without further notice revert to the Proprietors.

14. All sums which may become due to the Proprietors under this Agreement shall
be paid to the Proprietors in [currency agreed] at the official rate of exchange
prevailing on the day of transfer and shall be paid without any deduction in respect
of exchange or commission. Should the Publishers be required by law to deduct
tax they shall send a declaration to this effect with the relevant statement of
account showing the amount deducted.

15. The Proprietors guarantee that they are for the purpose of this Agreement
the sole proprietors of the right to translate the Work into the [agreed] language
and they have the right to receive all sums due under this Agreement on behalf
of the Author. The Proprietors hereby warrant that the Work is an original work
and that it is in no way a violation or an infringement of any existing copyright
or licence, that it contains nothing libellous and that all statements contained
therein purporting to be facts are true. The Proprietors undertake to

12. Wszystkie prawa do Dzieła inne niż wyraźnie przyznane Wydawcy w tej Umowie
są zastrzeżone dla Właściciela.

13. Rozliczenia Tłumaczenia będą dokonywane przez Wydawcę dwa razy/ raz w roku
do dnia [daty lub data], przy czym w ciągu trzech miesięcy od daty rozliczenia
będą przekazywane wszelkie kwoty należne z tytułu tej Umowy wraz ze sprawozdaniem.
Sprawozdanie będzie przedstawiać:

(a) liczbę egzemplarzy na początku okresu rozliczeniowego, jeśli takie były,

(b) liczbę egzemplarzy wydrukowanych w ciągu okresu rozliczeniowego, jeśli takie
były,

(c) liczbę egzemplarzy sprzedanych w ciągu okresu rozliczeniowego,

(d) liczbę egzemplarzy rozdanych gratisowo w ciągu okresu rozliczeniowego,

(e) liczbę egzemplarzy pozostałych jako zapas na koniec okresu rozliczeniowego.

Jeżeli jakiekolwiek płatności wymienione w tej Umowie będą zalegały dłużej niż
trzy miesiące, przyznana w niej licencja niezwłocznie wygaśnie, a wszystkie objęte
nią prawa bez wypowiedzenia powrócą do Właściciela.

14. Wszelkie kwoty, które mogą być należne Właścicielowi z tytułu tej Umowy,
mają być wypłacane Właścicielowi w [waluta do uzgodnienia] według oficjalnego
kursu wymiany obowiązującego w dniu dokonania przekazu, bez jakichkolwiek potrąceń
od tego kursu ani prowizji. Jeżeli na Wydawcy spoczywa prawny obowiązek potrącenia
podatku, musi przesłać Właścicielowi stosowną deklarację wraz z odpowiednim zestawieniem
księgowym ukazującym wielkość potrąconej kwoty.

15. Właściciel zaręcza niniejszym Wydawcy, że Właściciel jest, dla celów tej
Umowy, jedynym właścicielem praw do tłumaczenia Dzieła na język … i że ma prawo
do otrzymywania w imieniu Autora wszelkich należnych kwot. Właściciel zaręcza
niniejszym, że Dzieło jest utworem oryginalnym i że pod żadnym względem nie narusza
żadnych pozostających w mocy praw autorskich ani żadnych obowiązujących umów,
że nie zawiera treści zniesławiających i że wszystkie zawarte w nim stwierdzenia
odnoszące się do faktów są prawdziwe. Właściciel zo

indemnify the Publishers against any loss injury or damage sustained by the Publishers
arising out of any breach of such warranties.

16. The Proprietors hereby agree to grant the Publishers the first option to
acquire the [agreed] language rights in any subsequent edition of the Work on
terms to be agreed between the parties. The Publishers agree to decide whether
to exercise such option within ninety days of receiving suitable material for
assessment from the Proprietors.

17. In the event of the Publishers being declared bankrupt or should they fail
to comply with any of the provisions of this Agreement and not rectify such failure
within one month of having received written notice from the Proprietors to do
so by a registered letter sent to the Publishers at their address given at the
commencement of this Agreement, then in either event this Agreement automatically
becomes null and void and the licence herein granted to the Publishers shall revert
to the Proprietors without prejudice to any monies paid or due to the Proprietors.

18. If any difference shall arise between the Publishers and the Proprietors
touching the meaning of this Agreement or the rights and liabilities of the parties
hereto, the same shall be referred to the arbitration of two persons (one to be
named by each party) or their mutually agreed umpire, provided that any dispute
between the parties not resolved by arbitration or agreement shall be subject
to the jurisdiction of the [country agreed] courts.

19. This Agreement shall be governed by and interpreted and construed in accordance
with the laws of [country agreed].

20. The Publishers agree to take any necessary steps to register the title of
the Work in the Author’s/Proprietors’ name under local copyright laws at the sole
expense of the Publishers. The Publishers also agree to protect such copyright
and to prosecute at their own expense any person who infringes such copyright.

Signed……………………….

For and on behalf of the Publishers

Signed……………………….

For and on behalf of the Proprietors

bowiązuje się wynagrodzić Wydawcy wszelkie straty, szkody czy uszczerbki, jakie
Wydawca poniósłby z powodu jakiegokolwiek złamania tej rękojmi.

16. Właściciel zgadza się niniejszym przyznać Wydawcy uprzywilejowaną opcję na
nabycie praw na język … w odniesieniu do wszelkich dalszych wydań Dzieła na
warunkach uzgodnionych pomiędzy stronami. Wydawca zgadza się podjąć decyzję o
wykorzystaniu takiej opcji w ciągu dziewięćdziesięciu dni od otrzymania od Właściciela
materiałów pozwalających ocenić nowe wydanie.

17. Jeżeli Wydawca zbankrutuje lub nie dotrzyma jakiegokolwiek z zapisów tej
Umowy i nie wyjaśni tego naruszenia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania od
Właściciela pisemnego wezwania, by to uczynił, wysyłając do Właściciela list polecony
na jego adres podany na początku tej Umowy, to w każdym z tych dwóch przypadków
Umowa ta automatycznie staje się nieważna i niebyła, a przyznana w niej Wydawcy
(licencja powróci do Właściciela bez warunku dokonania jakichkolwiek płatności
czy powstania należności na rzecz Wydawcy.

18. W przypadku powstania pomiędzy Wydawcą a Właścicielem jakichkolwiek rozbieżności
w interpretacji znaczenia tej Umowy albo praw i obowiązków jej stron, spór taki
zostanie przedłożony arbitrażowi dwóch osób (wyznaczonych po jednej przez każdą
ze stron) albo ustanowionemu przez strony rozjemcy, pod warunkiem, że wszelkie
spory pomiędzy stronami tej Umowy, które nie zostaną rozstrzygnięte arbitrażem
lub ugodą, będą podlegały jurysdykcji sądów [kraj uzgodniony].

19. Umowa niniejsza ma podlegać prawu [kraj uzgodniony] i być interpretowana
i wyjaśniana zgodnie z prawami [kraj uzgodniony].

20. Wydawca zgadza się podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zarejestrowania
tytułu Dzieła w imieniu Autora/Właściciela zgodnie z lokalnym ustawodawstwem w
dziedzinie prawa autorskiego na swój wyłączny koszt. Wydawca zgadza się również
chronić tak uzyskane prawo autorskie i dochodzić go sądownie na swój własny koszt
przeciw każdej osobie, która je naruszy.

Podpisano…………………………

Za i w imieniu Wydawcy

Podpisano…………………………

Za i w imieniu Właściciela


———————–
 
Więcej na temat zakupu i sprzedaży praw autorskich znajdziesz w książce Lynette
Owen „Zakup i sprzedaż praw autorskich w obrocie międzynarodowym”

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.