KOMUNIKAT PIK

KOMUNIKAT PIK

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI – 24 PAŹDZIERNIKA 2003R.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK odbyło się 24 października 2003r. na Targach w Krakowie przy ulicy G. Zapolskiej 38, w Sali konferencyjnej nr 3.

Uczestnicy obrad otrzymali następujące materiały:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1)

Listę członków PIK do skreślenia (załącznik nr 2)

Mandat wyborczy

Sprawozdanie z prac Sekcji Księgarskiej

Sprawozdanie z prac Sekcji Importerów- Eksporterów

Sprawozdanie z prac Sekcji Wydawców Akademickich

 

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczęły się o godzinie 15.00.

Ad.1

Jako pierwsza zabrała głos Prezes PIK – Dorota Malinowska-Grupińska i poinformowała, że obrady są ważne, ponieważ na sali znajduje się quorum. Przedstawiła Zgromadzeniu kandydaturę wiceprezes PIK – Danuty Skóry (Spółdzielnia Wydawnicza Znak) na przewodniczącą obrad.

Uchwała nr 1:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 110 :0 : 0 wybrało na przewodniczącą obrad Danutę Skórę.

Ad.2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i wnioskowała o jego przyjęcie.

Uchwała nr 2:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 110 :0 : 0 przyjęło zaproponowany porządek obrad .

Ad.3

Danuta Skóra poprosiła o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej pełniącej jednocześnie rolę komisji wniosków. Wobec braku propozycji z sali, zaproponowała następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej – Arkadiusza Seidlera ( Dom Wydawniczy Bellona) i Grażynę Szarszewską (Langenscheidt Polska).

Uchwała nr 3:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosunkiem głosów 109 : 1 : 0 przyjęło kandydaturę Arkadiusza Seidlera na członka komisji skrutacyjnej i komisji wniosków, oraz stosunkiem głosów 109 : 1 : 0 przyjęło kandydaturę Grażyny Szarszewskiej na członka komisji skrutacyjnej i komisji wniosków.

Ad.4

Danuta Skóra poinformowała, że do osiągnięcia quorum obowiązujący statut przewiduje obecność 1/3 liczby wszystkich członków PIK, czyli 84 osoby, zaś w tej chwili na sali znajduje się 110 osób i zaproponowała przejście do punktu 4 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały o przyjęciu nowego statutu PIK. Wyjaśniła także zgłaszane wątpliwości dotyczące osiągnięcia quorum. Podkreśliła, że o proponowanych rozwiązaniach w nowym statucie, PIK informowała swoich członków na bieżąco w komunikatach rozsyłanych do członków Izby oraz w branżowych portalach internetowych.

Głos zabrał Zbigniew Iwański, członek Rady PIK (wydawnictwo WAM)) i zarekomendował wszystkim zgromadzonym nowy statut. Jednocześnie omówił jego najważniejsze punkty. Nowy statut rozszerza krąg członków PIK m.in. o biblioteki, stowarzyszenia, fundacje. Podkreśla istotną rolę budżetowania, którego celem jest racjonalizacja kosztów i zwiększenie przychodów. Budżet ma być uchwalony wcześniej niż dotychczas, tak by organy Izby kierowały się jego zapisami przez pełny rok. Nowy statut jednoznacznie określa kompetencje organów izby: dwóch wybieralnych i jednego zwoływanego. Propozycja dłuższych okresów kadencyjnych wynika z konieczności podejmowania i rozwiązywania spraw, które wymagają długookresowego planowania. Elektroniczne środki porozumiewania się ( np. maile) mają na celu ułatwienie komunikacji oraz usprawnienie działalności, stąd w statucie propozycja uregulowania kwestii głosowań telekomunikacyjnych. Statut daje też członkom Rady możliwość tworzenia odpowiednio umocowanych zespołów roboczych, do których będą wchodzili członkowie Izby, którzy nie są członkami Rady PIK, ale chcą pracować na rzecz środowiska przy konkretnych tematach. Wprowadzono możliwość odwoływania członków organów PIK w szczególnych przypadkach. W podsumowaniu wypowiedzi Zbigniew Iwański wskazał na jasne określenie kompetencji Rady oraz wzmocnienie kompetencji Komicji Rewizyjnej.

Danuta Skóra podkreśliła, że członkom na bieżąco wysyłano informacje o pracach nad statutem, zaś 22 sierpnia br. rozesłano członkom gotowy projekt nowego statutu. Uwagi, które napłynęły zostały przez Radę przeanalizowane i przedyskutowane. Te, spośród nich które zdaniem Rady odzwierciedlały interesy Izby i jej członków zostały wprowadzone do projektu statutu. Następnie przedstawiła Olgę Wicher-Szczygieł, reprezentantkę krakowskiej kancelarii SPCG, która opracowywała statut od strony formalno-prawnej. Przewodnicząca obrad zaproponowała zgłaszanie pytań dotyczących nowego statutu, które wyjaśniałaby na bieżąco przedstawicielka kancelarii. Podkreśliła przy tym, że zgodnie z obowiązującym statutem PIK i przyjętym porządkiem obrad, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nie można już modyfikować zapisów nowego statutu, ale można prosić o wyjaśnienia wątpliwych kwestii.

Kilku członków Izby poprosiło o wyjaśnienia niejasnych dla nich zapisów, odpowiedzi udzielali: Danuta Skóra, Zbigniew Iwański oraz obecna na sali prawnik Olga Wicher-Szczygieł.

Po zakończeniu dyskusji Danuta Skóra wniosła o głosowanie nad przyjęciem przedstawionego projektu statutu.

Uchwała nr 4:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIK przyjęło nowy statut Izby stosunkiem głosów: 105 (za) : 5 (wstrzymujących się) : 0 (przeciw).

Ad.5

Danuta Skóra odczytała listę 12 podmiotów zalegających ze składkami członkowskimi ponad dwa lata, (a niektóre również z opłatą wpisowego) i wnioskowała wykreślenie ich z listy członków PIK.

Uchwała nr 5:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK stosunkiem głosów 110 : 0 : 0 podjęło uchwałę o wykreśleniu z listy członków PIK następujących podmiotów, zalegających ze składkami członkowskimi ponad dwa lata:

1. PPHU SZEWAL

2. SANSITA

3. PPHU ARKA

4. IN ROCK MUSIC

5. AKADEMIA KLON

6. KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA

7. OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

8. W KOLORACH TĘCZY

9. WYDAWNICTWO PRYMAT

10. KLASA S.A

11. ALFABET – WYDAWNICTWO PODRÓŻNICZE

12. F.U.H. REPRINT S.C.

Ad.6

Danuta Skóra przeszła do 6 punktu obrad – podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży przez PIK udziałów w CIoK. Poprosiła członka Rady PIK, Jacka Kaszyka (Grupa A5) o przedstawienie uczestnikom NWZ obecnej sytuacji ekonomicznej CIoK.

Jacek Kaszyk przedstawił krótką informację na temat CIoK:

W 2001r. CIoK odnotował stratę w wysokości 100 000 zł, w 2002r. 420 000 zł. PIK nie ma żadnego wpływu na decyzyjność CIoK, gdyż może mieć tylko jednego przedstawiciela w radzie nadzorczej. Sama firma nie przynosi żadnych przychodów i nie ma na dziś określonej jasnej wizji dalszej działalności. Jacek Kaszyk zaproponował jak najszybsze sprzedanie udziałów PIK w CIoK, po wartości nominalnej udziałów.

Po krótkiej dyskusji Danuta Skóra wnioskowała o głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży udziałów w CIoK po najlepszej, możliwej do uzyskania cenie.

Uchwała nr 6:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK stosunkiem głosów 106 (za) : 4 (wstrzymujący się) : 0 (przeciw) podjęło uchwałę o sprzedaży udziałów PIK w CioK.

Ad.7

Zgodnie z ostatnim punktem porządku obrad głos zabrała Prezes PIK Dorota Malinowska-Grupińska, podsumowując dotychczasową działalność obecnej Rady PIK. Na początku swojego wystąpienia podziękowała wszystkim uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za przybycie i udział w obradach. Wspomniała o seminarium na temat drukowania cen detalicznych, które odbyło się dzień wcześniej, przy udziale prelegentów francuskich, które przybliżyło polskim wydawcom model rynku francuskiego. Następnie Dorota Malinowska-Grupińska podkreśliła istotną rolę komunikatów PIK w informowaniu członków Izby o podejmowanych przez Radę działaniach. Poinformowała także, iż dotychczas komunikaty PIK są rozsyłane do wielu uczestników rynku Książki, także do tych, którzy nie są członkami Izby. W najbliższym czasie część informacji będzie dostępna tylko dla członków Izby. Ponadto, w imieniu Rady PIK zaprosiła wydawców do prac w zespołach roboczych działających na różnych polach na rzecz rynku książki. Obecnie Rada PIK stara się wynegocjować korzystne warunki współpracy z firmami kurierskimi, ponieważ dotychczasowa umowa ze Stolicą, ulega rozwiązaniu z końcem tego roku. Na najbliższym ( 25.10.2003) spotkaniu Rady PIK będą omawiane priorytety w dalszej działalności Rady.

Piotr Marciszuk, był przedstawicielem Rady PIK na międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie. Przeprowadził tam rozmowy z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi wydawców (do których PIK również należy), podczas których ustalono, że PIK może liczyć z ich strony zarówno na pomoc prawną, związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej jak i doradztwo w różnych sprawach związanych z rynkiem książki.

Prezes Izby poinformowała zebranych, iż Rada PIK prowadzi rozmowy z IAM – oddział w Krakowie, na temat sposobów promocji polskiej książki za granicą. W maju przyszłego roku Rada PIK zamierza zorganizować wielką akcję promocji czytelnictwa pod hasłem “Mania Czytania”. Rozpoczęto już rozmowy na ten temat z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Minister Kultury zadeklarował wsparcie finansowe dla tego przedsięwzięcia.

Kończąc swoją wypowiedź, Dorota Malinowska-Grupińska jeszcze raz złożyła podziękowania członkom Rady i wszystkim zgromadzonym za dotychczasową aktywność i udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Na zakończenie głos zabrała Danuta Skóra również dziękując wszystkim zgromadzonym i zamknęła obrady.

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.