Merlin Group podwyższa kapitał zakładowy

Merlin Group podwyższa kapitał zakładowy

Przegląd

Zarząd MERLIN GROUP S.A. poinformował o rejestracji w dniu 4 kwietnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Firmy związanych z podjętą w dniu 6 lutego 2019 r. roku uchwałą Zarządu nr 01/02/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L w granicach kapitału docelowego, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmian w Statucie Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 10.977.608,50 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych i 50/100) do kwoty 17.578.608,50 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiem złotych i 50/100) to jest o kwotę 6.601.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset jeden tysięcy złotych).

 

szczegółowe informacje TUTAJ

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Merlin Group