Wyniki finansowe Grupy Agora w 1 kwartale 2016

Wyniki finansowe Grupy Agora w 1 kwartale 2016

Przegląd

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 1 kw. 2016 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy wyniosły 288,5 mln zł i wzrosły w porównaniu z 1 kwartałem 2015 r. o 2,0%. Głównymi źródłami tego wzrostu były: rekordowa frekwencja w kinach sieci Helios oraz wyższe niż rynkowe tempo wzrostu przychodów reklamowych Grupy Agora.

Wysoka frekwencja w kinach sieci Helios przełożyła się na wyższe przychody segmentu Film i Książka – o 13,7% wzrosły przychody ze sprzedaży biletów, które wyniosły 58,0 mln zł, a przychody ze sprzedaży w barach kinowych były wyższe o 12,6% i stanowiły 19,6 mln zł. W omawianym okresie Grupa Agora była mniej aktywna na rynku dystrybucji filmowej, stąd niższe przychody z działalności filmowej, co m.in. przełożyło się na niższe przychody z pozostałej sprzedaży w kwocie 37,2 mln zł.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych były wyższe o 5,4% i wyniosły 121,7 mln zł. To rezultat szybszego niż rynkowy wzrostu przychodów ze sprzedaży usług reklamowych w segmentach: Reklama Zewnętrzna, Internet oraz Radio. Przychody ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyły się o 7,7% do kwoty 34,7 mln zł. Należy jednak pamiętać, że wpływ na wysokość tej pozycji przychodowej w analogicznym okresie 2015 r. miała sprzedaż filmu Bogowie na DVD zarówno w ofercie dwucenowej z Gazetą Wyborczą , jak i w formie samodzielnej publikacji Wydawnictwa Agora. Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych klientom zewnętrznym zmniejszyły się do 37,0 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się jedynie o 1,9% do 285,5 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły wyższe o 7,0% koszty usług obcych związane z rozbudową sieci kin Helios, większą liczbą nośników w segmencie Reklamy Zewnętrznej, odpłatnościami za kopie filmowe oraz usługami pośrednictwa w sprzedaży reklam. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 3,9% w wyniku realizacji projektów rozwojowych w Grupie. Natomiast koszty reprezentacji i reklamy zmniejszyły się o 14,8% do kwoty 16,1 mln zł, co było związane głównie z mniejszą aktywnością Grupy Agora w obszarze dystrybucji filmowej. Zmniejszyły się również (o 2,3%) koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów – przede wszystkim ze względu na niższy wolumen druku własnych tytułów oraz innych usług poligraficznych.

Dzięki wzrostowi przychodów EBITDA Grupy Agora wzrosła do kwoty 28,0 mln zł. Zarówno na wynik operacyjny, jak i wynik netto Grupy wpływ miało rozliczenie nabycia większościowego udziału w GoldenLine Sp. z o.o. (GoldenLine). Łączny negatywny wpływ powyższej transakcji wyniósł 3,3 mln zł.

W rezultacie wynik operacyjny Grupy na poziomie EBIT w 1 kwartale 2016 r. wyniósł 3,0 mln zł i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. Strata netto Grupy stanowiła natomiast 5,6 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 7,2 mln zł.

INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 1 KW. 2016 R.

PRASA – wynik segmentu pod presją trendów rynkowych

Wyniki segmentu Prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie, a także niższej – w porównaniu z ubiegłym rokiem – sprzedaży egzemplarzowej.

Przychody reklamowe1,2 w Gazecie Wyborczej zmniejszyły się o 21,5%, a w Metrocafe.pl 3,4 – o 24,4%. Warto zauważyć, że czasopisma wydawane przez Agorę zwiększyły poziom wpływów ze sprzedaży reklam o 13,3%. Wpłynęły na to pojawienie się nowego tytułu w portfelu Agory – miesięcznika Pogoda na życie wydawanego wspólnie z segmentem Radio oraz przeniesienie do pionu Czasopisma (z Metrocafe.pl ) działań z zakresu custom publishing.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu zmniejszyły się o 6,4% do kwoty 30,9 mln zł. To efekt utrzymującego się trendu spadkowego w zakresie sprzedaży wydawnictw papierowych. Dodatkowo, należy pamiętać, że w analogicznym okresie 2015 r. istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej Gazety Wyborczej 5 miała sprzedaż filmu Bogowie na DVD w ofercie dwucenowej.

Koszty operacyjne segmentu zostały ograniczone o 4,1% do kwoty 64,7 mln zł, głównie dzięki niższym kosztom materiałów, energii, towarów i usług poligraficznych oraz wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.

W 1 kwartale 2016 r. segment Prasa wprowadził na rynek nowy tytuł Pogoda na życie . Projekt ten realizowany jest wspólnie z Radiem Pogoda, marką Grupy Radiowej Agory. Portfel dostępnych tytułów segmentu uzupełnił kwartalnik Dziecko Extra, a cena miesięcznika Dziecko została obniżona.

W omawianym okresie swoją premierę miał też nowy serwis zakupowy Avanti24, powstały z połączenia serwisów Avanti24 i Groszki.pl, który jest lifestyle’owym poradnikiem i agregatorem sklepów internetowych z wygodną wyszukiwarką produktów.

Od lutego 2016 r. papierowe wydania Gazety Wyborczej w czwartki, piątki i soboty dostępne są w wyższej cenie. Zmiany nastąpiły również w ofercie cyfrowej dziennika – zmieniła się zarówno liczba dostępnych pakietów cyfrowych, jak i ich cena.

W lutym 2016 r. innowacyjny projekt Gazety Wyborczej i BIQdata.pl uzyskał dofinansowanie w ramach programu Digital News Initiative firmy Google w kategorii dużych projektów. Ma on pomóc Polakom zrozumieć wpływ dużej i małej polityki na ich codzienne życie, w tym budżet domowy, edukację oraz służbę zdrowia. W sumie w Polsce dofinansowanie uzyskało 7 projektów, w tym 2 zgłoszone przez Agorę – jeden przez Gazetę Wyborczą , a drugi przez Radio TOK FM.

FILM i KSIĄŻKA6 – wzrost przychodów segmentu i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 2,1% do 98,4 mln zł. Stało się to głównie za sprawą rosnącej frekwencji kinowej, która zaowocowała wzrostem wpływów ze sprzedaży biletów do kin o 13,7% do kwoty 58,0 mln zł. Segment odnotował również wyższe o 12,6% przychody ze sprzedaży w barach w wysokości 19,6 mln zł oraz wyższe o 14,5% przychody ze sprzedaży reklam w kinach, które wyniosły 7,1 mln zł. Wpływy z działalności Wydawnictwa Agora wyniosły 8,6 mln zł i były niższe niż rok wcześniej, głównie ze względu na odniesiony w 2015 r. sukces sprzedażowy filmu Bogowie na DVD. Segment odnotował także niższe wpływy z tytułu działalności filmowej ze względu na mniejszą aktywność w obszarze dystrybucji filmów. W 1 kwartale 2016 r. NEXT FILM wprowadził do kin tylko jedną produkcję filmową, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego były to aż trzy tytuły,

Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się jedynie o 0,9% do kwoty 82,2 mln zł, głównie z uwagi na wzrost kosztów usług obcych. To efekt wyższych odpłatności za kopie filmowe w sieci kin Helios oraz większej liczby obiektów kinowych. W rezultacie uruchomienia nowych kin zwiększyły się również koszty zużycia materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników oraz amortyzacja. Niższe koszty reprezentacji i reklamy wynikają z mniejszej aktywności w obszarze dystrybucji filmowej prowadzonej przez NEXT FILM.

W rezultacie segment Film i Książka istotnie poprawił wyniki operacyjne – na poziomie EBIT7 wynik wzrósł do wysokości 16,2 mln zł, a na poziomie EBITDA7 – do 24,1 mln zł.

Frekwencja w kinach sieci Helios w 1 kwartale 2016 r. sięgnęła 3,2 mln widzów i zwiększyła się o 11,7%. W tym czasie liczba biletów sprzedanych do wszystkich kin w Polsce zwiększyła się o blisko 9,5%.

Wydawnictwo funkcjonujące w ramach pionu Projekty Specjalne zaproponowało czytelnikom w 1 kwartale 2016 r. 18 nowych, jednorazowych projektów wydawniczych. W efekcie Agora sprzedała 0,3 mln książek i książek z płytami.

REKLAMA ZEWNĘTRZNA8 – wyższy niż rynkowy wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

W 1 kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży reklam9 na nośnikach AMS wzrosły do kwoty 35,0 mln zł. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 2,9%.

W rezultacie segment istotnie poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT – do kwoty 3,5 mln zł, a na poziomie EBITDA – do 7,4 mln zł. Pozycja spółki na rynku reklamy zewnętrznej jest silna, a jej udział w wydatkach na reklamę zewnętrzną to obecnie ponad 38%.

W 1 kwartale 2016 r. AMS kontynuował intensywne prace nad budową wiat przystankowych w Warszawie i Krakowie.

INTERNET10 – szybszy niż rynkowy wzrost przychodów

W 1 kwartale 2016 r. Internet Agory odnotował wzrost przychodów11,12 do kwoty 36,3 mln zł (o 14,2%) za sprawą rosnących wpływów ze sprzedaży reklam internetowych oraz wyższych przychodów ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach ze względu na konsolidację spółki GoldenLine w wynikach segmentu. Ze względu na istotny wzrost kosztów operacyjnych, do kwoty 34,5 mln zł, wynik operacyjny EBIT7 segmentu wyniósł 1,8 mln zł, a EBITDA7 3,1 mln zł.

Segment Internet rozwija swoją działalność. W 1 kwartale 2016 r. Agora nabyła większościowy pakiet udziałów w GoldenLine Sp. z o.o. za kwotę 8,48 mln zł. Dzięki tej transakcji Grupa istotnie umocni swoją pozycję na rynku usług rekrutacyjnych, a jednocześnie stworzy jedyną tak kompleksową ofertę dla pracodawców i kandydatów na pracowników dostępną na polskim rynku.

Jednocześnie segment umacnia swoją pozycję na rynku aplikacji mobilnych. W omawianym okresie zespół Internetu Agory zaproponował użytkownikom nowe wersje popularnych aplikacji – Sport.pl LIVE na urządzenia z system iOS oraz Moja Ciąża z eDziecko.pl na urządzenia z systemem Android.

Ofertę segmentu Internet wzbogaciły również nowe serwisy. W lutym 2016 r. Gazeta.pl uruchomiła Weekend.Gazeta.pl, który jest rozwinięciem weekendowego magazynu portalu – długie, atrakcyjne teksty ukazują się obecnie od poniedziałku do piątku. W lutym ruszył też serwis Wideonews.Gazeta.pl dedykowany wyłącznie wideonewsom – krótkim, atrakcyjnym materiałom wideo tworzonym z myślą o serwisach społecznościowych.

W marcu 2016 r. swoją premierę miał serwis biznesowo-technologiczny Next.Gazeta.pl. To projekt łączący unikalne autorskie treści wysokiej jakości z atrakcyjną i przystępną formą. Specjalnie z myślą o mediach społecznościowych powstał natomiast nowy format kulinarny Gazeta.pl – Haps. Wideoprzepisy Haps można oglądać wygodnie na dowolnym urządzeniu i na różnych platformach społecznościowych.

RADIO13 – wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu radiowego14 sięgnęły 25,4 mln zł – to wzrost o 18,1%. Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 11,3%. Dzięki dynamicznemu wzrostowi wpływów, w tym wyższym przychodom ze sprzedaży własnego czasu antenowego oraz sprzedaży reklam w kinach, wynik operacyjny EBIT segmentu Radio poprawił się istotnie i wyniósł 1,7 mln zł, a EBITDA sięgnęła 2,5 mln zł.

Stacje radiowe Grupy Agora uzyskały dobre wyniki słuchalności: radiostacje muzyczne na poziomie 3,8% (spadek o 0,3pkt%), a Radio TOK FM 1,9% (wzrost o 0,7pkt%).

Segment Radio rozwija swoją bieżącą działalność i zabiega o nowe częstotliwości. Od marca 2016 r. mieszkańcy Bydgoszczy, Wrocławia i Aglomeracji Śląskiej mogą słuchać Radia Pogoda. Najmłodsza marka z portfolio Grupy Radiowej Agory (GRA) jest już obecna w 7 polskich miastach. Uruchomienie kolejnych stacji pod marką Radio Pogoda było możliwe dzięki zmianie nazwy 3 rozgłośni GRA nadających poprzednio jako Rock Radio. Rock Radia nadal można słuchać w eterze w 4 polskich miastach – w Warszawie, Poznaniu, Opolu i Krakowie.

Ponadto, nowatorski projekt Grupy Radiowej Agory Mikrofon TOK FM , w ramach którego ma powstać platforma online i aplikacja pozwalające słuchaczom na przekazywanie swoich opinii w wersji audio i współtworzenie treści emitowanych w Radiu TOK FM, uzyskał dofinansowanie w kategorii projektów prototypowych w ramach Digital News Initiative firmy Google.

DRUK15 – pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBITDA

Przychody segmentu Druk z tytułu sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych wyniosły 37,0 mln zł. Koszty operacyjne segmentu wzrosły, co przełożyło się na stratę na poziomie EBIT 7 w wysokości 1,0 mln zł. Natomiast wynik na poziomie EBITDA 7 wyniósł 3,0 mln zł.

Przypisy:

1 podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi segmentami Grupy (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji.

2 w 2015 r. podane kwoty uwzględniają tylko część wpływów z reklamowych ofert dwumedialnych (publikowanych zarówno w tradycyjnym wydaniu Gazety Wyborczej, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl, Komunikaty.pl oraz serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl) przypisaną drukowanemu wydaniu Gazety Wyborczej. Od 2016 r. wpływy z oferty dwumedialnej są w całości uwzględnione w przychodach ze sprzedaży reklam Gazety Wyborczej.

3 w 2016 r. działalność dotycząca oferty custom publishing, która do końca 2015 r. była raportowana razem z wynikami Metrocafe.pl, została przesunięta do pionu Czasopism. Dane 2015 r. nie zostały przekształcone w tym zakresie.

4 podane kwoty to całkowite przychody Prasy bezpłatnej rozumiane jako wpływy z ogłoszeń oraz insertów w bezpłatnym dzienniku Metrocafe.pl (dawniej Metro), przychody z akcji specjalnych realizowanych w ramach projektów specjalnych Metrocafe.pl oraz wpływy z akcji realizowanych przez metroBTL.

5 od pierwszego kwartału 2016 r. w linii przychody ze sprzedaży wydawnictw Gazety Wyborczej prezentowane są również przychody ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej dziennika. Dane porównywalne za analogiczne okresy zostały odpowiednio przekształcone. Wcześniej przychody ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej Gazety Wyborczej ujęte były w pozycji pozostałe przychody.

6 segment Film i Książka zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek Helios S.A. i NEXT FILM Sp. z o.o., tworzących grupę Helios oraz pionu Projektów Specjalnych Agory S.A.

7 EBIT i EBITDA dla segmentu Prasa, Film i Książka, Internet oraz Druk wyliczane są po kosztach bezpośrednio przypisanych do danego segmentu lub pionu operacyjnego Grupy, bez alokacji kosztów ogólnofirmowych Spółki (np. kosztów zarządu, większości kosztów pionów wspomagających Spółki), które są zawarte w pozycjach uzgadniających.

8 segment Reklama Zewnętrzna zawiera skonsolidowane pro-forma dane spółek AMS S.A. i Adpol Sp. z o.o., wchodzących w skład grupy AMS.

9 podane kwoty nie zawierają przychodów i kosztów (bezpośrednich zmiennych) promocji innych działalności Grupy Agora na nośnikach grupy AMS, jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji

10 segment Internet obejmuje skonsolidowane pro-forma dane pionu Internet Agory S.A., Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o. i Sir Local Sp. z o.o., od stycznia 2016 r. – GoldenLine Sp. z o.o. Od marca 2016 r. agencja SearchLab funkcjonuje jako spółka zależna – Optimizers Sp. z o.o. (wcześniej SearchLab Sp. z o.o.).

11 podane kwoty nie zawierają pełnych kosztów i przychodów z wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy Agora (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji. Dane uwzględniają również eliminację wzajemnej sprzedaży pomiędzy pionem Internet, Trader.com (Polska) Sp. z o.o., AdTaily Sp. z o.o., Sport4People Sp. z o.o., Sir Local Sp. z o.o., Goldenline Sp. z o.o. oraz Optimizers Sp. z o.o.

12 w 2015 r. podane kwoty zawierają m.in. alokowane wpływy z reklamowych ofert dwmedialnych (publikowanych zarówno w Gazecie Wyborczej, jak i wortalach internetowych GazetaPraca.pl, Domiporta.pl i Komunikaty.pl oraz w serwisie Nekrologi.Wyborcza.pl). Od 2016 r. wpływy z oferty dwumedialnej oraz wpływy z ogłoszeń w serwisach Komunikaty.pl i Nekrologi.Wyborcza.pl nie są alokowane do pionu Internet.

13 segment Radio zawiera skonsolidowane pro-forma dane pionu radiowego w Agorze S.A., wszystkich radiostacji lokalnych i stacji ponadregionalnej TOK FM, wchodzących w skład Grupy Agora, czyli: 23 stacji lokalnych nadających pod marką Złote Przeboje, 4 stacji lokalnych nadających pod marką Rock Radio (od 1 marca 2016 r.; w 2015 r. i w okresie styczeń – luty 2016 r. pod marką Rock Radio nadawało 7 stacji lokalnych), 7 stacji lokalnych nadających pod marką Radio Pogoda (3 stacje od 12 czerwca 2015 r., 4 stacje od 31 lipca 2015 r., 7 stacji od 1 marca 2016 r.) oraz ponadregionalnej stacji TOK FM obejmującej 20 obszarów miejskich.

14 przychody ze sprzedaży reklam obejmują sprzedaż własnego i obcego czasu antenowego związaną ze świadczonymi usługami pośrednictwa. Podane kwoty nie zawierają przychodów i pełnych kosztów wzajemnej promocji pomiędzy różnymi działalnościami Grupy (jedynie bezpośrednie koszty zmienne kampanii na nośnikach reklamy zewnętrznej), jeżeli taka promocja jest realizowana bez wcześniejszej rezerwacji.

15 segment Druk obejmuje skonsolidowane pro-forma dane pionu Druk Agory S.A. oraz Agory Poligrafii Sp. z o.o.

Źródła danych:

Rynek reklamy: dane dotyczą reklam i ogłoszeń w sześciu mediach (prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, internet, kino). W sprawozdaniu za 1 kw. 2016 r. Agora skorygowała dane dotyczące wydatków na reklamę w dziennikach, telewizji oraz w kinach w pierwszym kwartale 2015 r.

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, prezentowane w treści niniejszego komentarza dane dotyczące poziomu rynkowych wydatków na reklamę w prasie i radiu są szacowane przez Agorę z uwzględnieniem poziomu średniego rabatu i podawane w cenach bieżących. Z tego też względu, biorąc pod uwagę presję rabatową i wyprzedaż przez media czasów/powierzchni reklamowej, dane te mogą być obarczone pewnymi błędami, które mogą być korygowane na bieżąco. Dane dla prasy dotyczą jedynie ogłoszeń wymiarowych, z pominięciem insertów, ogłoszeń drobnych i nekrologów. Jako podstawę do szacunków użyto wydatków cennikowych z następujących źródeł: monitoring Kantar Media, monitoring Agory S.A.

Wydatki na reklamę w telewizji, kinie i w internecie oparte są na szacunkach domu mediowego Starlink; szacunki rynku telewizyjnego obejmują kwoty związane z emisją regularnej reklamy oraz wskazań sponsorskich wraz z lokowaniem produktu, nie zawierają natomiast kwot związanych z telezakupami lub innymi formami promocji.

Szacunki rynku internetowego obejmują, oprócz wydatków na reklamę graficzną (display), także wydatki na reklamy w wyszukiwarkach (Search Engine Marketing), e-mail marketing oraz wydatki na reklamę wideo.

Szacunki rynku reklamy zewnętrznej pochodzą z danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej przygotowanych we współpracy z domem mediowym Starlink.

Sprzedaż biletów do kin: dane dotyczące sprzedaży biletów w kinach Helios są danymi księgowymi, raportowanymi zgodnie z pełnymi okresami kalendarzowymi. Dane dotyczące sprzedaży biletów są szacunkami grupy Helios sporządzanymi w oparciu o dane Boxoffice.pl na podstawie danych przekazywanych od dystrybutorów kopii filmowych. Sprzedaż biletów do kina raportowana jest w okresach, które nie są tożsame z kalendarzowym miesiącem, kwartałem czy rokiem. Liczba sprzedanych biletów w danym okresie mierzona jest począwszy od pierwszego piątku danego miesiąca, kwartału czy roku do pierwszego czwartku przypadającego w następnym miesiącu, kwartale czy roku raportowym.

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.