Kategoria książka utrzymała 43% udział w sprzedaży, segment Publishing zanotował stratę na poziomie EBITDA w wysokości 4 mln PLN

Kategoria książka utrzymała 43% udział w sprzedaży, segment Publishing zanotował stratę na poziomie EBITDA w wysokości 4 mln PLN

Przegląd

W skład Grupy Empik wchodzą:  sieć 221 sklepów Empik (oferujących książki, filmy, muzykę, multimedia, artykuły szkolno-biurowe
i artystyczne, zabawki edukacyjne, itp.) oraz  segment Publishing, na który składają się Grupa Wydawnicza Foksal i Biblioteka Akustyczna.

Drugi największy segment Grupy EM&F, posiada 35% udział w strukturze sprzedaży Grupy. W I połowie 2015 r. kontynuowano proces transformacji sieci sklepów Empik, co przełożyło się na poprawę wyników.

-Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Empik o 19 mln PLN (+5% r/r) do 439 mln PLN.

-Wzrost sprzedaży LFL sklepów Empik o 2,0% r/r.

-Wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym Grupy Empik o 10 mln PLN (+6% r/r) do 186 mln PLN, w ujęciu procentowym – marża brutto na poziomie 42%.

W kategoriach wydawniczych wzrost przychodów (+8% r/r) i marży brutto w ujęciu nominalnym (+7% r/r), z kolei procentowa marża brutto pozostała na poziomie z I połowy 2014 r.
kategoria „książka” utrzymała 43% udział w sprzedaży; w tej kategorii osiągnięto wzrost sprzedaży LFL i marży brutto, przy jednoczesnym ograniczeniu agresywnej polityki cenowej,
dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL i marży brutto w kategorii „multimedia”, ze względu na nowości ukazujące się w tym okresie,
znaczący wzrost sprzedaży LFL w kategorii „muzyka”, dzięki dostosowaniu ofert promocyjnych do oczekiwań klientów (szeroki wybór atrakcyjnych tytułów w jednolitej cenie).

Wzrost przychodów o 2% r/r i procentowej marży brutto w kategoriach niewydawniczych (tj. artykułów szkolno-biurowych”, „artykułów artystycznych” i „zabawek”), w związku z wdrażaniem nowej strategii handlowej w sklepach Empik i rozszerzaniem oferty o takie produkty, jak m.in. produkty kreatywne (tzw. „art. & craft”), gry planszowe, puzzle i zabawki edukacyjne.
Dodatkowo w I połowie 2015 r. sklepy Empik osiągnęły wzrost marży procentowej o kilka punktów procentowych dla kategorii nie wydawniczych, co było związane m.in. z wprowadzaniem do sprzedaży nowego asortymentu o wyższych marżach, a także z efektem bazy (liczne wyprzedaże kategorii niewydawniczych w roku poprzednim).

W Grupie Empik (obejmującej sklepy Empik, ale też segment Publishing – Grupa Wydawnicza Foksal i Biblioteka Akustyczna) za spadek Skorygowana EBITDA (-57% r/r do 4 mln PLN) odpowiadał przede wszystkim segment Publishing, który zanotował:  spadek przychodów ze sprzedaży, co było związane m.in. z większym poziomem oferowanych rabatów, większym poziomem zwrotów oraz niższą sprzedażą pozycji katalogowych (w związku z m.in. mniejszą ilością nowości w kategorii „książki dla dzieci” oraz „kalendarze”) oraz  zmniejszenie procentowej marży brutto (o 3 pp.), ze względu na wyższy poziom rabatów. W wyniku tych wydarzeń uległa zmniejszeniu marża brutto w ujęciu nominalnym w I połowie 2015 r. Pomimo ścisłej kontroli kosztów operacyjnych segment Publishing zanotował w I połowie 2015 r. stratę na poziomie EBITDA w wysokości 4 mln PLN, wobec 1 mln PLN zysku na poziomie EBITDA w I połowie 2014 r.

Należy podkreślić (co zostało opisane w sekcji „Dalsze plany rozwoju” poniżej), że zostało zaplanowanych szereg działań, których celem jest trwałe zwiększenie EBITDA segmentu Publishing począwszy od IV kwartału 2015 r.

EBITDA sklepów Empik w I połowie 2015 r. wyniosła 7 mln PLN i była niższa o 0,4 mln PLN (vs I połowa 2014 r.). Na niewielki spadek EBITDA sklepów Empik miały wpływ następujące czynniki:  rozwój sieci sprzedaży spowodował naturalny wzrost kosztów operacyjnych, m.in. kosztów najmu oraz wynagrodzeń;  w związku z prowadzoną transformacją, sklepy Empik ponoszą w 2015 r. dodatkowe koszty związane z rozwojem logistyki oraz systemów planowania łańcucha dostaw i zarządzania asortymentem, a także z poprawą obsługi klienta;  jednocześnie zostało rozpoczętych kilka projektów o znaczeniu strategicznym.
Wszystkie te działania służą inwestycji w długofalowy rozwój biznesu Empiku, jednakże obciążają wynik finansowy
w I połowie b.r., a nie obciążały wyniku finansowego sklepów Empik w 2014 r.

Dalsze plany rozwoju:

Sklepy Empik

Kontynuacja umacniania pozycji lidera w dystrybucji produktów kultury i rozrywki w kategoriach wydawniczych
(tj. „książka”, „muzyka”, „film”, „multimedia”), jednocześnie rozwijając ofertę w kategoriach niewydawniczych.

Kategoria książka – jako strategiczna, sztandarowa kategoria Empiku – będzie nadal rozwijana. Z kolei w kategorii produktów niewydawniczych skupienie na dalszym rozwijaniu oferty w kategoriach „artykuły szkolno-biurowe”, „zabawki edukacyjne” i „gry planszowe” oraz „produkty kreatywne” (tzw. „art & craft”). Zmiany asortymentowe, które wciąż się dokonują w Empiku, oznaczają wzbogacenie oferty o nowe kategorie oraz rozwój wybranych grup produktowych.

Celem operacyjnym spółki Empik jest także poprawa wizerunku sklepów poprzez poprawę dostępności produktów, wzbogacenie oferty handlowej, poprawę jakości obsługi klienta oraz ulepszenie nawigacji w obrębie sklepów (jeszcze lepszy komfort klientów w poruszaniu się po sklepach i znajdowaniu interesujących ich produktów).

Segment Publishing

Realizacja nowej strategii wydawniczej w segmencie Publishing, która jest powiązana z planami rozwoju sklepów Empik oraz zakłada pełniejsze wykorzystanie istniejących w Grupie Empik synergii. Nowa strategia zakłada m.in. optymalizację struktury wydawanych tytułów, polegającą na jeszcze lepszej selekcji wydawanych tytułów oraz jeszcze lepszym dostosowaniu wielkości nakładu do potencjału rynku, dalszy rozwój literatury dziecięcej oraz dalsze poszerzanie oferty gier planszowych wydawanych przez segment Publishing.
Dalsze spektakularne wzrosty w segmencie E-commerce

Segment E-commerce obejmuje:  sklepy internetowe: empik.com, smyk.com, empikfoto.pl, empiktravel.pl i gandalf.com.pl oraz  spółki segmentu Digital, zajmujące się agregacją i dystrybucją treści w formie cyfrowej w kategoriach „muzyka”, „książka”, „gry”,

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 43 mln PLN (+46% r/r) do 137 mln PLN, co jest związane z dynamicznym rozwojem całego segmentu; wysokie dynamiki sprzedaży w kluczowych e-sklepach – empik.com (+43% r/r), smyk.com (+85% r/r) oraz gandalf.com.pl (+8% r/r), przy dwucyfrowych wzrostach liczby odwiedzających oraz wzrostach liczby kupujących
w empik.com i smyk.com.

W strukturze sprzedaży empik.com nadal największy udział miały kategorie „książka”, „muzyka” i „film”. Dynamicznie rozwijały się również nowe kategorie „elektronika” i „kosmetyki”.

Dalsze plany rozwoju:
Strategia dla segmentu E-commerce na rok 2015 zakłada w głównej mierze integrację i dalsze wsparcie rozwoju operacji wielokanałowych sklepów Empik oraz Grupy Smyk.
Planowany jest dynamiczny rozwój nowych kategorii, kontynuacja rozszerzania i wzbogacania oferty (m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami).

Wdrażane będą nowe rozwiązania informatyczne, pozwalające na dotarcie do szerszego grona dostawców oraz zwiększenie możliwości operacyjnych i logistycznych segmentu E-commerce (skrócenie czasu dostawy do klienta).

 

Poniżej całe podsumowanie wyników EM&F za I półrocze 2015 i dalsze plany Grupy:

Wyniki finansowe Grupy EM&F w I połowie 2015 r.

Dalszy dynamiczny wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marży brutto Grupy oraz poszczególnych segmentów
Dwucyfrowy wzrost Skorygowanej EBITDA Grupy EM&F z działalności kontynuowanej
Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Smyk potwierdzeniem skuteczności strategii obranej w 2013 r.
Kontynuacja pozytywnego trendu w sieci Empik – wzrost całkowitych przychodów, sprzedaży LFL i marż jako pozytywne efekty procesu transformacji
Dalsze znaczące wzrosty całkowitych przychodów ze sprzedaży, LFL i marż w segmencie E-commerce
Zakończenie procesu wyjścia z segmentu Moda zgodnie z przyjętym planem

taela 1 IIkw2015 empik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
1. Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F wzrosły o 10% r/r do 1 287 mln PLN
w I połowie 2015 r., co było efektem wzrostu przychodów we wszystkich segmentach Grupy:

Najwyższy udział w sprzedaży Grupy EM&F ma Grupa Smyk (43% udział): wzrost przychodów o 9% r/r do 569 mln PLN, co było wynikiem wzrostu sprzedaży LFL (+9,1% r/r), jak i rozwoju sieci sklepów; dynamiczne wzrosty na rynku polskim i niemieckim, głównie w kategoriach „moda”, „zabawki”, „akcesoria” oraz „artykuły papiernicze”.

W Grupie Empik wzrost o 5% r/r do 439 mln PLN, co było wynikiem wzrostu sprzedaży LFL sklepów Empik (+2% r/r), jak i rozwoju sieci sprzedaży; największy wzrost przychodów ze sprzedaży w kategoriach „multimedia”, „muzyka”, „książka”, „artykuły szkolno-biurowe” i „artykuły artystyczne”.

W segmencie E-commerce wzrost o 46% r/r do 137 mln PLN, przy tym odnotowano dwucyfrowe dynamiki praktycznie we wszystkich kategoriach produktowych.

W Grupie Optimum wzrost o 4% r/r do 141 mln PLN, przy wysokim wzroście sprzedaży marki Converse na rynku polskim, a także znaczącym wzroście przychodów ze sprzedaży kosmetyków i produktów optycznych (Chanel, Bausch & Lomb) w Czechach.

tabela2 IIkw 2015

2. Wysokie dynamiki sprzedaży LFL* Grupy EM&F i we wszystkich segmentach biznesowych
W I połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (*tj. na porównywalnej grupie punktów
handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 9,8% r/r. Wysokie dynamiki sprzedaży LFL zostały odnotowane we wszystkich segmentach.
W Grupie Smyk: kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży LFL na wszystkich rynkach, w tym wysokie dynamiki sprzedaży zostały osiągnięte zarówno w Polsce (+10,4% r/r), Niemczech (+4,0% r/r), jak i w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii, gdzie zrealizowano wysokie dwucyfrowe dynamiki sprzedaży LFL. Dynamiczny wzrost sprzedaży smyk.com o 84,6% r/r istotnie przyczynił się do wzrostu sprzedaży Grupy Smyk.
W sklepach Empik wzrost sprzedaży LFL o 2% r/r; gdzie najbardziej dynamicznie rozwijała się sprzedaż kategorii wydawniczych „książka”, „multimedia” i „muzyka”. Jednocześnie Empik odnotował wzrost sprzedaży LFL dla kluczowych kategorii niewydawniczych, tj. „artykułów szkolno-biurowych”, „artykułów artystycznych” i „zabawek”. Z kolei empik.com zanotował zdecydowany wzrost sprzedaży o 43,1% r/r.

tabela3 empik II kw2015

 

3. Wzrost marży brutto z działalności kontynuowanej Grupy EM&F

Marża brutto w ujęciu nominalnym wzrosła o 9% r/r do 537 mln PLN w I połowie 2015 r., co było efektem wzrostu marż we wszystkich segmentach Grupy. Z kolei marża brutto z działalności kontynuowanej w ujęciu procentowym wyniosła w I połowie b.r. 42%.

Najwyższą marżę brutto w ujęciu nominalnym wygenerowała Grupa Smyk: wzrost o 11% r/r do 253 mln PLN,
w efekcie wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz wyższej procentowej marży brutto (44% w I połowie 2015 r.). Wzrost procentowej marży w I połowie 2015 r. dotyczył praktycznie wszystkich kategorii produktowych.

W Grupie Empik – wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym o 6% r/r 186 mln PLN, z kolei w ujęciu procentowym Grupa Empik zrealizowała w I połowie 2015 r. marże brutto na poziomie 42%, głównie ze względu na wzrost marży w sklepach Empik do poziomu 41% (+1 p.p.).
Sklepy Empik – po pierwsze – utrzymały procentową marżę na kategorii „książka”, co – przy rosnącej sprzedaży tej kategorii – pozytywnie przełożyło się na wzrost wartościowej marży brutto. Dodatkowo, odnotowano kilkupunktowy wzrost marży procentowej w kategoriach niewydawniczych („artykuły szkolno-biurowe”, „artykuły artystyczne”, „zabawki”), co było związane m.in. z wprowadzaniem do sprzedaży nowego asortymentu o wyższych marżach, a także z efektem bazy (liczne wyprzedaże kategorii niewydawniczych w roku poprzednim).

W segmencie E-commerce – wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym o 32% r/r do 34 mln PLN. Z kolei
w ujęciu procentowym marża brutto obniżyła się do poziomu 25% (spadek o 2 pp.), głównie w wyniku zmiany struktury sprzedawanych produktów i rozwoju nowych kategorii („elektronika”, „sport”, „perfumy”, „wózki i foteliki dziecięce”), które mają niższą marżę procentową niż kategorie główne (m.in. „książka”, „ubranka”, etc.).
W Grupie Optimum – marża brutto w ujęciu nominalnym pozostała na poziomie z I połowy 2014 r. Z kolei w ujęciu procentowym marża wyniosła 45% (spadek o 2 pp.), co wynika głównie z wyższych cen nabycia produktów
w spółkach Amersport w I połowie 2015 r., ze względu na wyższy średni kurs dolara.

tabela 4 II kw2015 empik

4. Znaczący, dwucyfrowy wzrost Skorygowanej EBITDA* z działalności kontynuowanej Grupy EM&F

*W związku z poniesieniem w I połowie 2014 r. istotnych kosztów projektów strategicznych oraz niegotówkowych zysków z tytułu wyceny programu akcji pracowniczych – począwszy od 2014 r. do oceny skonsolidowanych wyników Grupy EM&F Zarząd wykorzystuje wskaźnik Skorygowana EBITDA, który stanowi właściwą miarę do analizy wyników finansowych Grupy EM&F.

W I połowie 2015 r. Grupa EM&F odnotowała istotny wzrost Skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej o 40% r/r do 45 mln PLN w I połowie 2015 r.

Największy wzrost EBITDA miał miejsce w Grupie Smyk – o 448% r/r do 19 mln PLN, głównie w wyniku dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży (w tym LFL), utrzymania poziomu marży brutto i ścisłej kontroli kosztów operacyjnych.

W segmencie E-commerce odnotowano wzrost o 43% r/r do 9 mln PLN, co jest efektem wzrostu przychodów wszystkich e-sklepów z portfolio Grupy EM&F (tj. empik.com, smyk.com, empikfoto.pl, empiktravel.pl
i gandalf.com.pl), przy niższej procentowej marży brutto oraz kontroli kosztów operacyjnych.

W Grupie Empik (w skład której wchodzą sklepy Empik oraz segment Publishing – Grupa Wydawnicza Foksal
i Biblioteka Akustyczna) za spadek Skorygowana EBITDA odpowiadał przede wszystkim segment Publishing, który zanotował spadek przychodów ze sprzedaży, a także zmniejszenie procentowej marży brutto. Należy podkreślić (co zostało opisane w sekcji „Dalsze plany rozwoju” na str. 7), że zostało zaplanowanych szereg działań, których celem jest trwałe zwiększenie EBITDA segmentu Publishing począwszy od IV kwartału 2015 r.

Zmniejszenie Skorygowanej EBITDA w Grupie Optimum wynika głównie z zakończenia w I połowie 2014 r. kontraktu z firmą EPCD (marka Dior) na świadczenie usług wsparcia oraz logistyki, które w 2014 r. generowały dodatkowe przychody w tym segmencie, oraz wyższych opłat royalties poniesionych na rzecz marki Converse.

5. Wynik operacyjny EBIT z działalności kontynuowanej

Grupa EM&F odnotowała w II kwartale 2015 r. wzrost zysku EBIT z działalności kontynuowanej o 33% r/r do 16 mln PLN. Z kolei – narastająco – w I połowie 2015 r. Grupa EM&F zmniejszyła stratę na poziomie EBIT
z działalności kontynuowanej o 13% r/r do 11 mln PLN. Zmiany EBIT z działalności kontynuowanej, poza czynnikami opisanymi powyżej w ramach sekcji Skorygowana EBITDA, wynikają z kosztów amortyzacji.

6. Wynik netto z działalności kontynuowanej

W I połowie 2015 r. Grupa EM&F odnotowała stratę netto z działalności kontynuowanej na poziomie 59 mln PLN,
w porównaniu do starty netto w wysokości 47 mln PLN w I połowie 2014 r. Co istotne, zwiększenie straty wynika przede wszystkim z wyższych kosztów finansowych netto, na które składają się:

wyższe koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (co wynika z wyższego poziomu zadłużenia i wyższych stawek procentowych);

wyższe pozostałe koszty finansowe (głównie rozliczanych w czasie opłat początkowych kredytów i kosztów pozyskania finansowania, opłaty za gotowość oraz inne opłaty manipulacyjne);

które zostały częściowo skompensowane przez wyższe dodatnie różnice kursowe.

DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

Zgodnie z podjętymi decyzjami strategicznymi Grupa EM&F zdecydowała o zakończeniu działalności w wybranych segmentach, stąd klasyfikowane są one jako „Działalność Zaniechana”. Na koniec I połowy 2015 r. Grupa EM&F prezentowała w działalności zaniechanej wyniki segmentów Moda i Szkoły Językowe oraz Smyk Turcja i Smyk Czechy (1 sklep).

Zgodnie z założonym planem – w I połowie 2015 r. Grupa EM&F zakończyła działalność w segmencie Moda.
W I połowie b.r. zostały zbyte sieci handlowe w Polsce pod markami Esprit i Aldo, natomiast właściciel ostatniej marki pozostającej w portfolio tego segmentu – GAP – podjął decyzję o zaprzestaniu działalności w Polsce, w związku z czym 3 salony marki GAP działające w Polsce zostały zamknięte.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupa Smyk skupia się na rozwoju na kluczowych i najbardziej perspektywicznych rynkach, stąd decyzja o zbyciu jedynego sklepu Smyk w Czechach (i spółki Smyk All for Kids Czech s.r.o.) w II kwartale 2015 r.

Szkoły Językowe – Grupa EM&F jest w trakcie procesu sprzedaży grupy spółek prowadzących Szkoły Językowe. W tym celu został zaangażowany renomowany bank inwestycyjny. Ze względu na poufny charakter procesu Grupa nie może podać na tym etapie szczegółowych informacji dotyczących tego procesu.
SIEĆ SPRZEDAŻY GRUPY EM&F NA KONIEC I POŁOWY 2015

Na koniec I połowy 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 317 163 m2 i liczyła 563 placówki, z czego 115 placówek (o łącznej powierzchni 34 999 m2) dotyczy działalności zaniechanej w segmencie Szkół Językowych. W II kwartale 2015 r. w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F zostały otwarte 4 sklepy i zamknięte
4 sklepy. Natomiast w ramach działalności zaniechanej Grupa zbyła na rzecz podmiotów zewnętrznych i/lub zamknęła 22 placówki.

* W ramach sieci sprzedaży w segmencie działalności zaniechanej zostały zaprezentowane sklepy segmentu Moda, Szkoły Językowe oraz 1 sklep Smyk w Czechach.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW W KLUCZOWYCH SEGMENTACH GRUPY EM&F W I POŁOWIE 2015

Grupa Smyk największym segmentem Grupy EM&F
Grupa Smyk, obejmuje  sieć 206 sklepów z produktami dla dzieci pod markami – Smyk w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Rumunii, jak również  Spiele Max w Niemczech.

Grupa Smyk jest aktualnie największym segmentem w portfolio Grupy EM&F – z 43% udziałem w strukturze przychodów, generuje najwyższą EBITDA w Grupie EM&F.
W I połowie 2015 r. Grupa Smyk zanotowała dynamiczny wzrost wyników finansowych na wszystkich, kluczowych rynkach. To potwierdza to skuteczność strategii realizowanej od 2013 r.
Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy o 48 mln PLN (+9% r/r) do 569 mln PLN: dwucyfrowy wzrost przychodów
w Polsce (+17% r/r), w Niemczech (+8% r/r) oraz dwucyfrowe wzrosty przychodów na rynkach wschodnich.
Wzrost przychodów ze sprzedaży LFL w sklepach Smyk o 9,1% r/r – wysoką dynamikę sprzedaży LFL osiągnięto zarówno w Polsce, Niemczech, jak i na rynkach wschodnich.

Wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym Grupy o 24 mln PLN (+11% r/r) do 253 mln PLN, w ujęciu procentowym – marża brutto na poziomie 44%.

Największy wzrost Skorygowanej EBITDA w Grupie EM&F – o 448% r/r do 19 mln PLN, gł. w wyniku dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży (w tym LFL), utrzymania poziomu marży brutto i ścisłej kontroli kosztów operacyjnych.

Kontynuacja procesu transformacji Spiele Max w Niemczech, celem trwałego zwiększenia rentowności: wzrost całkowitych przychodów ze sprzedaży (+8% r/r) i LFL (+4% r/r), głównie w kategoriach „zabawki” i „ubranka” oraz wzrost marży brutto (+1,5 pp.), co – przy poprawie kosztów operacyjnych – przełożyło się na poprawę zysku EBITDA.

Na rynku ukraińskim Smyk odnotował dynamiczne wzrosty całkowitych przychodów (+40% r/r), sprzedaży LFL
i marży brutto w ujęciu procentowym i nominalnym w walucie lokalnej. Efektem tego był osiągnięty istotny wzrost EBITDA w walucie lokalnej, jak również – mimo deprecjacji hrywny – w PLN.

W Rosji kilkunastoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w walucie lokalnej oraz wzrost marży brutto w ujęciu procentowym i nominalnym. Jednak dewaluacja rubla miała negatywny wpływ na koszty operacyjne, zwłaszcza koszty wynajmu, stąd w I połowie 2015 r. wynik EBITDA Smyk w Rosji w walucie lokalnej oraz wyrażony w PLN był nadal ujemny.

Dalsze plany rozwoju:

Wykorzystanie efektu skali Grupy Smyk, jako jednego z największych w Europie dystrybutorów asortymentu dziecięcego, w celu zwiększenia marży oraz redukcji kosztów dzięki synergiom.

Kontynuacja rozwoju sieci sklepów w Polsce, rozwój sprzedaży z operacji wielokanałowych (sklepy tradycyjne oraz kanał internetowy) oraz dalsza optymalizacja zaangażowania w kapitał obrotowy.

Dalszy wzrost sprzedaży marek własnych (w tym wysokomarżowej kategorii „ubranka”), rozwój  operacji wielokanałowych (sklepy tradycyjne oraz kanał internetowy) oraz dalsze otwarcia sklepów w Niemczech.

Dalsza poprawa rentowności operacji na Wschodzie, głównie w Rosji, m.in. dzięki nowym inicjatywom komercyjnym oraz kontroli kosztów.

Rozwój nowych kanałów dystrybucji (w tym sprzedaży hurtowej oraz franszyzy) dla dobrze rozpoznawanych i cenionych wśród klientów marek własnych (ubranka „Cool Club” i kolekcje zabawek „Smiki”).

Kontynuacja pozytywnych trendów w Empiku

W skład Grupy Empik wchodzą:  sieć 221 sklepów Empik (oferujących książki, filmy, muzykę, multimedia, artykuły szkolno-biurowe
i artystyczne, zabawki edukacyjne, itp.) oraz  segment Publishing, na który składają się Grupa Wydawnicza Foksal i Biblioteka Akustyczna.

Drugi największy segment Grupy EM&F, posiadający 35% udział w strukturze sprzedaży Grupy. W I połowie 2015 r. kontynuowano proces transformacji sieci sklepów Empik, co przełożyło się na poprawę wyników.
Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Empik o 19 mln PLN (+5% r/r) do 439 mln PLN.

Wzrost sprzedaży LFL sklepów Empik o 2,0% r/r.

Wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym Grupy Empik o 10 mln PLN (+6% r/r) do 186 mln PLN, w ujęciu procentowym – marża brutto na poziomie 42%.

W kategoriach wydawniczych wzrost przychodów (+8% r/r) i marży brutto w ujęciu nominalnym (+7% r/r), z kolei procentowa marża brutto pozostała na poziomie z I połowy 2014 r.
kategoria „książka” utrzymała swój wysoki 43% udział w sprzedaży; w tej kategorii osiągnięto wzrost sprzedaży LFL i marży brutto, przy jednoczesnym ograniczeniu agresywnej polityki cenowej,
dwucyfrowy wzrost sprzedaży LFL i marży brutto w kategorii „multimedia”, ze względu na nowości ukazujące się w tym okresie,
znaczący wzrost sprzedaży LFL w kategorii „muzyka”, dzięki dostosowaniu ofert promocyjnych do oczekiwań klientów (szeroki wybór atrakcyjnych tytułów w jednolitej cenie).

Wzrost przychodów o 2% r/r i procentowej marży brutto w kategoriach niewydawniczych (tj. artykułów szkolno-biurowych”, „artykułów artystycznych” i „zabawek”), w związku z wdrażaniem nowej strategii handlowej w sklepach Empik i rozszerzaniem oferty o takie produkty, jak m.in. produkty kreatywne (tzw. „art. & craft”), gry planszowe, puzzle i zabawki edukacyjne.
Dodatkowo w I połowie 2015 r. sklepy Empik osiągnęły wzrost marży procentowej o kilka punktów procentowych dla kategorii nie wydawniczych, co było związane m.in. z wprowadzaniem do sprzedaży nowego asortymentu o wyższych marżach, a także z efektem bazy (liczne wyprzedaże kategorii niewydawniczych w roku poprzednim).

W Grupie Empik (obejmującej sklepy Empik, ale też segment Publishing – Grupa Wydawnicza Foksal i Biblioteka Akustyczna) za spadek Skorygowana EBITDA (-57% r/r do 4 mln PLN) odpowiadał przede wszystkim segment Publishing, który zanotował:  spadek przychodów ze sprzedaży, co było związane m.in. z większym poziomem oferowanych rabatów, większym poziomem zwrotów oraz niższą sprzedażą pozycji katalogowych (w związku z m.in. mniejszą ilością nowości w kategorii „książki dla dzieci” oraz „kalendarze”) oraz zmniejszenie procentowej marży brutto (o 3 pp.), ze względu na wyższy poziom rabatów. W wyniku tych wydarzeń uległa zmniejszeniu marża brutto w ujęciu nominalnym w I połowie 2015 r. Pomimo ścisłej kontroli kosztów operacyjnych segment Publishing zanotował w I połowie 2015 r. stratę na poziomie EBITDA w wysokości 4 mln PLN, wobec 1 mln PLN zysku na poziomie EBITDA w I połowie 2014 r.

Należy podkreślić (co zostało opisane w sekcji „Dalsze plany rozwoju” poniżej), że zostało zaplanowanych szereg działań, których celem jest trwałe zwiększenie EBITDA segmentu Publishing począwszy od IV kwartału 2015 r.

EBITDA sklepów Empik w I połowie 2015 r. wyniosła 7 mln PLN i była niższa o 0,4 mln PLN (vs I połowa 2014 r.). Na niewielki spadek EBITDA sklepów Empik miały wpływ następujące czynniki:  rozwój sieci sprzedaży spowodował naturalny wzrost kosztów operacyjnych, m.in. kosztów najmu oraz wynagrodzeń;  w związku z prowadzoną transformacją, sklepy Empik ponoszą w 2015 r. dodatkowe koszty związane z rozwojem logistyki oraz systemów planowania łańcucha dostaw i zarządzania asortymentem, a także z poprawą obsługi klienta;  jednocześnie zostało rozpoczętych kilka projektów o znaczeniu strategicznym.
Wszystkie te działania służą inwestycji w długofalowy rozwój biznesu Empiku, jednakże obciążają wynik finansowy
w I połowie b.r., a nie obciążały wyniku finansowego sklepów Empik w 2014 r.

Dalsze plany rozwoju:

Sklepy Empik

Kontynuacja umacniania pozycji lidera w dystrybucji produktów kultury i rozrywki w kategoriach wydawniczych
(tj. „książka”, „muzyka”, „film”, „multimedia”), jednocześnie rozwijając ofertę w kategoriach niewydawniczych.

Kategoria książka – jako strategiczna, sztandarowa kategoria Empiku – będzie nadal rozwijana. Z kolei w kategorii produktów niewydawniczych skupienie na dalszym rozwijaniu oferty w kategoriach „artykułyszk olno-biurowe”, „zabawki edukacyjne” i „gry planszowe” oraz „produkty kreatywne” (tzw. „art & craft”). Zmiany asortymentowe, które wciąż się dokonują w Empiku, oznaczają wzbogacenie oferty o nowe kategorie oraz rozwój wybranych grup produktowych.

Celem operacyjnym spółki Empik jest także poprawa wizerunku sklepów poprzez poprawę dostępności produktów, wzbogacenie oferty handlowej, poprawę jakości obsługi klienta oraz ulepszenie nawigacji w obrębie sklepów (jeszcze lepszy komfort klientów w poruszaniu się po sklepach i znajdowaniu interesujących ich produktów).

Segment Publishing

Realizacja nowej strategii wydawniczej w segmencie Publishing, która jest powiązana z planami rozwoju sklepów Empik oraz zakłada pełniejsze wykorzystanie istniejących w Grupie Empik synergii. Nowa strategia zakłada m.in. optymalizację struktury wydawanych tytułów, polegającą na jeszcze lepszej selekcji wydawanych tytułów oraz jeszcze lepszym dostosowaniu wielkości nakładu do potencjału rynku, dalszy rozwój literatury dziecięcej oraz dalsze poszerzanie oferty gier planszowych wydawanych przez segment Publishing.
Dalsze spektakularne wzrosty w segmencie E-commerce

Segment E-commerce obejmuje:  sklepy internetowe: empik.com, smyk.com, empikfoto.pl, empiktravel.pl i gandalf.com.pl oraz  spółki segmentu Digital, zajmujące się agregacją i dystrybucją treści w formie cyfrowej w kategoriach „muzyka”, „książka”, „gry”,

Wzrost przychodów ze sprzedaży o 43 mln PLN (+46% r/r) do 137 mln PLN, co jest związane z dynamicznym rozwojem całego segmentu; wysokie dynamiki sprzedaży w kluczowych e-sklepach – empik.com (+43% r/r), smyk.com (+85% r/r) oraz gandalf.com.pl (+8% r/r), przy dwucyfrowych wzrostach liczby odwiedzających oraz wzrostach liczby kupujących
w empik.com i smyk.com.

W strukturze sprzedaży empik.com nadal największy udział miały kategorie „książka”, „muzyka” i „film”. Dynamicznie rozwijały się również nowe kategorie „elektronika” i „kosmetyki”.

W strukturze sprzedaży smyk.com wiodącymi kategoriami były „ubranka”, „akcesoria dziecięce” oraz „zabawki”.
Znaczący, dwucyfrowy wzrost marży brutto w ujęciu nominalnym o 32% r/r do 34 mln PLN. Niewielki spadek procentowej marży brutto (-2 pp.) do 25% wynikał z kilku czynników:
w empik.com – głównie ze zmiany struktury sprzedaży produktów (rozwijanie nowych kategorii, np. „elektronika”, „sport”, „perfumy”, które mają niższą procentową marżę),
w smyk.com – w wyniku rozwoju kategorii „hardware” (zwiększanie sprzedaży produktów z wysoką ceną jednostkową, które są  mniej marżowe. np. wózki, foteliki, łóżka).
Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnej dyscyplinie kosztowej, spowodował wzrost zysku Skorygowana EBITDA o 43% r/r do 9 mln PLN.

Dalsze plany rozwoju:
Strategia dla segmentu E-commerce na rok 2015 zakłada w głównej mierze integrację i dalsze wsparcie rozwoju operacji wielokanałowych sklepów Empik oraz Grupy Smyk.
Planowany jest dynamiczny rozwój nowych kategorii, kontynuacja rozszerzania i wzbogacania oferty (m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami).

Wdrażane będą nowe rozwiązania informatyczne, pozwalające na dotarcie do szerszego grona dostawców oraz zwiększenie możliwości operacyjnych i logistycznych segmentu E-commerce (skrócenie czasu dostawy do klienta).
Wzrost przychodów ze sprzedaży i stabilny poziom marż w Grupie Optimum

Grupa Optimum obejmuje:  spółki Optimum Distribution (dystrybucja artykułów kosmetycznych i produktów optycznych na terenie Polski, Czech i Słowacji) oraz  spółki Amersport (dystrybucja hurtowa i detaliczna artykułów sportowych, głównie w Polsce i Rosji).
Wzrost przychodów ze sprzedaży o 4% r/r do 141 mln PLN, przy wysokim wzroście sprzedaży marki Converse na rynku polskim, jak również znaczącym wzroście przychodów ze sprzedaży kosmetyków i produktów optycznych (Chanel, Bausch & Lomb) w Czechach.
Marża brutto w ujęciu nominalnym pozostała na stabilnym poziomie z I połowy 2014 r. z kolei w ujęciu procentowym – marża brutto wyniosła 45% (spadek o 2 pp.), co wynika głównie z wyższych cen nabycia produktów w spółkach Amersport (wyższy średni kurs dolara) w I połowie 2015 r.
Wskutek zakończenia w I połowie 2014 r. kontraktu z firmą EPCD (marka Dior) na świadczenie usług wsparcia oraz logistyki (generujących dodatkowe przychody w Grupie Optimum) oraz wyższych opłat royalties na rzecz marki Converse – odnotowano zmniejszenie Skorygowanej EBITDA w Grupie Optimum do 13 mln PLN.

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: EM&F, EMPiK

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.