Ponad 400 tyś złotych dla wydawców książkowych i prasowych

Ponad 400 tyś złotych dla wydawców książkowych i prasowych

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”, które
odbyło się w Warszawie 3 sierpnia, została przyjęta uchwała w sprawie zasad repartycji
zainkasowanych w roku 2003 opłat reprograficznych. Zgodnie z przyjętymi zasadami
w ciągu 60 dni od daty podjęcia uchwały, a więc do 1 października tego roku, będą
wypłacone przypadające uprawnionym wydawcom wynagrodzenia, których wysokość będzie
do ustalenia na podstawie danych posiadanych obecnie przez Stowarzyszenie.

Co za tym idzie wskazany wyżej termin dotyczy wypłat na rzecz wydawców, którzy
do dnia 30 września złożą w Stowarzyszeniu wymagane informacje zawarte w ankietach.
Repartycji na rzecz uprawnionych podmiotów podlega kwota 443.612,20 zł, która
stanowi łączną wartość opłat zainkasowanych w 2003 roku, pomniejszoną o koszty
inkasa i repartycji. Zgodnie z uchwałą i poprzednimi ustaleniami kwota przeznaczona
do repartycji przypadać będzie w dwóch równych częściach, to jest po 221.806,10
zł na wynagrodzenia z tytułu kopiowania wydawnictw książkowych i wydawnictw prasowych.
Jak głosi uchwała, udział różnych kategorii utworów w strukturze podziału wynagrodzeń,
zależnej od struktury kopiowania, określony procentowo, przyjęty zostaje na podstawie
średnich norm stosowanych w praktyce europejskich organizacji zbiorowego zarządzania.
Wielkość produkcji wydawniczej uprawnionego podmiotu ustalona zostaje w oparciu
o uzyskane dane ankietowe. Przeznaczone do repartycji środki zostaną rozdzielone
w sposób bezpośredni, czyli otrzymają je wydawcy książkowi i prasowi w wysokościach
ustalonych na podstawie kryteriów określonych w uchwale, odwołujących się do kategorii
repertuaru wydawniczego oraz wysokości obrotu. Lista repartycyjna uprawnionych
wydawców książkowych jest obecnie przygotowywana w oparciu o ankiety, jakie napłynęły
do Biura Stowarzyszenia. Biuro Stowarzyszenia rozesłało poprzednio kwestionariusze
ankiet do 108 wydawców książkowych oraz 27 prasowych, a następnie zamieściło odpowiednie
ogłoszenie prasowe. W odpowiedzi otrzymało 42 wypełnione ankiety. Na podstawie
ankiet wyznaczone zostaną udziały składających je wydawców w puli opłat przeznaczonej
do repartycji i w konsekwencji wysokość przysługującego danemu wydawnictwu wynagrodzenia.
Biuro Stowarzyszenia w dalszym ciągu oczekuje na ankiety wydawnictw książkowych.
Ich otrzymanie pozwoli na jak najwyższe wykorzystanie przeznaczonej do repartycji
puli opłat w jak najszybszym terminie. Ankiety przyjmowane będą także po dniu
1 października 2004 r. zaś repartycja w tym zakresie będzie odbywać się sukcesywnie.
Zgodnie z wstępnymi ustaleniami listę repartycyjną uprawnionych wydawców prasowych
opracuje Stowarzyszenie Wydawców „Repropol”.

Ustalono, że jeżeli kwota przypadająca na danego wydawcę jest niższa niż równowartość
100 euro, wówczas kwota ta pozostaje do dyspozycji Stowarzyszenia – na poczet
przyszłych, znaczących kosztów repartycji, a w szczególności na koszty badań statystycznych.

Zarząd przyjął uchwałę określająca budżet Stowarzyszenia „Polska Książka” na
rok 2004 w kwocie 205.300 zł przy zakładanym poziomie wpływów finansowych w wysokości
około 1.350.000 zł. Budżet Stowarzyszenia zakłada poniesienie nakładów związanych
z intensyfikacją działalności Stowarzyszenia na polu zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi, w szczególności nakładów mających na celu zwiększenie efektywności
inkasa opłat.

W związku ze stale zwiększającym się zakresem obowiązków, jakie zobowiązane jest
wykonywać Stowarzyszenie „Polska Książka” jego Zarząd podjął decyzję o utworzeniu
stanowiska dyrektora generalnego, do którego zadań będzie należało opracowanie
programów i planów działalności Stowarzyszenia, założeń budżetowych, projektów
aktów wewnętrznych oraz dokumentów związanych z członkostwem Stowarzyszenia w
organizacjach międzynarodowych, bieżący nadzór nad stanem rozliczeń Stowarzyszenia
w zakresie inkasa i repartycji opłat i wynagrodzeń w ramach zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi oraz nadzór nad stanem rozliczeń Stowarzyszenia z tytułu należności
publicznoprawnych, a także inne zadania powierzone przez Zarząd.

Zarząd przyjął również uchwałę o powołaniu Piotra Mańkowskiego na stanowisko
dyrektora generalnego Stowarzyszenia „Polska Książka”. Piotr Mańkowski był dotąd
członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia „Polska Książka”.

Biuro Stowarzyszenia „Polska Książka” dysponuje obecnie bazą adresową ponad 1300
podmiotów prowadzących usługi kopiowania oraz dodatkowo bazą teleadresową podmiotów,
w których deklarowanym przedmiocie działalności mieszczą się tego rodzaju usługi.
Biuro prowadzi działania dla dalszego rozszerzenia tych baz i ich weryfikacji,
jak również dla wyegzekwowania od zobowiązanych należnych płatności. Biuro Stowarzyszenia
„Polska Książka” udziela informacji i odpowiada na liczne zapytania, jakie są
do niego kierowane.

Informacje:

Krystyna Nalepa

Dyrektor Biura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”

Al. 3 Maja 7, 30-063 Kraków

Tel.: (012) 292 80 57

Fax: (012) 292 80 58

e-mail: biuro@polskaksiazka.pl

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.