Komunikat Biura PIK, Posiedzenie Rady PIK 16.09.2003

Komunikat Biura PIK, Posiedzenie Rady PIK 16.09.2003

Na posiedzeniu Rady 16.09.2003 obecni byli: Dorota Malinowska-Grupińska, Danuta Skóra, Ewa Bluszcz, Piotr Marciszuk, Michał Brzozowski, Piotr Dobrołęcki, Jacek Kaszyk, Grzegorz Majerowicz, oraz Aldona Zawadzka (Komisja Rewizyjna).

Na posiedzeniu omawiano następujące tematy:

Grzegorz Majerowicz zadeklarował chęć zajęcia się tematem współpracy z bibliotekami oraz ogólną pomoc dotyczącą aspektów prawnych związanych z rynkiem książki.

Dorota Malinowska – Grupińska omówiła spotkanie z panią Henryką Bochniarz, z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Konfederacja wystąpiła z propozycją współpracy Polską Izbą Książki m. in. w zakresie prac nad ustawą dotyczącą kultury, a zwłaszcza książki i czytelnictwa. Ze strony Polskiej Izby Książki został powołany zespół roboczy do prac nad ustawą w składzie:

Ewa Bluszcz; Danuta Skóra; Krzysztof Czyżewski; Janusz Fogler; Marcin Garliński; Rafał Grupiński; Zbigniew Iwański; Adam Widmański

Zatwierdzono bilans Polskiej Izby Książki za rok 2002. Komisja Rewizyjna sporządzi oddzielny protokół na temat nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji w latach 2001 – marzec 2003.

Komisja Rewizyjna, złożyła wniosek o wyksięgowanie nieściągalnych, bo nienależnych składek członkowskich oraz przygotowanie listy podmiotów nie płacących składek do skreślenia na Walnym Zgromadzeniu.

Zatwierdzono projekt korekty budżetu Izby na rok 2003. Nastąpiło w nim znaczne zmniejszenie kosztów biura PIK. M.in. zmniejszono ilość etatów z 4 do 2 i 1 etatu, obniżono wysokość rachunków telefonicznych, technicznej obsługi biura, użytkowania internetu, oraz koszty Rady PIK.

Członkowie Rady PIK złożyli podziękowania Jackowi Kaszykowi, za pracę jaką włożył w przygotowanie korekty budżetu.

Przedyskutowano ponownie organizację tegorocznych Targów Książki w Bolonii.

Ustalono agendę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 24.10.2003 roku, podczas Targów Książki w Krakowie:

zatwierdzenia nowego statutu przez członków PIK

wykreślenie z listy członków PIK podmiotów nie uiszczających składek

przedstawienie członkom PIK woli sprzedaży posiadanych przez PIK udziałów w CiOK

informacja Prezesa PIK o aktualnych problemach, którymi zajmuje się Rada PIK 

8. Piotr Marciszuk podał informację na temat posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Kultury i Środków Masowego Przekazu, dotyczącego projektu Ministerstwa Finansów wprowadzenia 22% VAT na druk oraz 7% VAT od umów zawieranych z autorami:

Sejmowa Komisja ds. Kultury i Środków Masowego Przekazu negatywnie opiniuje tę propozycję Ministerstwa Finansów. Opiera się tu na przekazanych PIK-owi przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przepisach unijnych gdzie wprowadzono ostatnio wyjątek w dyrektywie 6, aneks H, mówiący iż “… każde państwo ma prawo samo wprowadzać różne rozwiązania dotyczące dziedziny kultury..” Ponadto Komisja Kultury działająca przy Komisji Europejskiej w Brukseli, proponuje, aby w krajach Unii książki zostały objęte zerową stawką VAT. Stanowisko Komisji poparli członkowie Izby Druku oraz Izby Prasy, a także posłowie.

9. Omówiono propozycję zawarcia umowy o sponsorowaniu różnych akcji promocji czytelnictwa podejmowanych przez PIK, poprzez papiernie m.in. IP Kwidzyn jak i Trebruk – Kostrzyń. Temat zostanie omówiony szerzej na następnym posiedzeniu Rady.

10. Dorota Malinowska-Grupińska przekazała informację o swojej rozmowie z Prezesem Polskiego Związku Bibliotek, który wyraził chęć współpracy z Izbą, zwłaszcza na rzec promocji czytelnictwa. Grzegorz Majerowicz przygotuje długofalowy program współpracy z bibliotekami, który pomógłby im podźwignąć się z obecnej trudnej sytuacji.

11. Ustalono, że niektóre informacje na stronie internetowej PIK będą dostępne tylko dla członków PIK, a wejście do nich będzie możliwe przy posiadaniu odpowiedniego hasła.

12. Omówiono prośbę o patronat nad akcją tworzenia księgarń przez niepełnosprawnych i miejsc pracy dla nich, przez Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (OZON) oraz propozycję Stowarzyszenia, aby wydawcy przekazywali tym księgarniom książki do sprzedaży komisowej, a pewną ich część jako darowiznę. Rada nie podjęła decyzji w tej sprawie. Michał Brzozowski zadeklarował chęć przeprowadzenia rozmów z Prezesem Stowarzyszenia

13. Danuta Skóra poruszyła temat organizacji tegorocznych Targów Książki we Frankfurcie – zwłaszcza kosztorysu i umowy na wystawę “Polskie drogi do Europy”, której komisarzem jest Piotr Marciszuk.

Na posiedzeniu Rada podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 1:

Rada PIK, stosunkiem głosów 6 : 2 : 0 (wstrzymali się – Danuta Skóra i Grzegorz Majerowicz), zatwierdziła bilans PIK za rok 2002.

Uchwała nr 2:

Rada PIK, stosunkiem głosów 8 : 0 : 0 podjęła uchwałę o wykreśleniu z listy członków PIK dwóch firm, które złożyły rezygnację z członkostwa w Izbie:

Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw azymut sp. z o.o.

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Jacek Raciborski

Uchwała nr 3:

Rada PIK, stosunkiem głosów 6 : 1 : 1 (przeciw – Jacek Kaszyk, wstrzymał się Michał Brzozowski) podjęła uchwałę, o organizacji seminarium na Targach w Krakowie, z francuskimi prelegentami na temat cen detalicznych i promocji czytelnictwa w regionie Akwitanii.

Koszt jego organizacji nie może przekroczyć 2.000 zł. Danuta Skóra przygotuje oddzielny referat na temat drukowania ceny detalicznej.

Uchwała nr 4:

Rada PIK, stosunkiem głosów 8 : 0 : 0 podjęła uchwałę o przyjęciu korekty budżetu na rok 2003.

KOMENTARZ

“Pieniądze, pieniądze – czyli to co kochamy najbardziej …”

BUDŻET 2003 Założenia przyjęte i realizowane przez Radę PIK:

Przejrzystość – tzn. wszyscy mają rozumieć sposób wydatkowania funduszy

(został stworzony podział na miesiące i centra kosztowe).

Celowość – każda wydatkowana złotówka musi posiadać uzasadnienie. Czasy nie są “najobfitsze”, więc tym bardziej powinniśmy dbać o jak najniższy poziom kosztów stałych (ograniczenie kosztów biura).

Działania na rzecz Członków – zazwyczaj wiele projektów kończy swój żywot w momencie “..a ile to będzie kosztować ?”. PIK chcąc działać sprawnie musi posiadać zasoby finansowe (Obecnie Izba posiada już wolne środki).

Kontrola wydatkowania – został wdrożony system raportowania przy współpracy z Komisją Rewizyjną.

SKŁADKI – Dziękuję wszystkim, którzy wpłacili.

Proszę o zapłatę składek członkowskich wszystkich tych, którzy tego nie dokonali. Trudno cokolwiek realizować przy użyciu “wirtualnych pieniędzy”. A oczekujemy konkretnych efektów – nie “papierowych”.

PRZESZŁOŚĆ Dużo czasu zajęło nam porządkowanie dokumentacji. Przy środkach powierzonych w organizacjach samorządowych, a taką jest Polska Izba Książki, obowiązuje zasada “podwyższonej przejrzystości prowadzenia dokumentacji” (szczegółowe opisy celowości zakupów, akceptacja itp.). Niestety nie była ona stosowana w przeszłości i stąd tak duże zamieszanie przy przejmowaniu dokumentacji. Szczegóły zostaną podane po opracowaniu.

PIENIĄDZE PUBLICZNE Frankfurt, Bolonia itp., to są nasze pieniądze jako podatników i mamy prawo i obowiązek domagać się wydatkowania ich w sposób najbardziej produktywny. Mamy mało środków na promocję, tym bardziej więc należy dbać o efektywność.

Jestem zdecydowanie za publikowaniem budżetów w portalach internetowych, pismach branżowych w celu dyskusji na temat szukania najlepszej formy realizacji.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE – KRAKÓW Rozesłany projekt nowego statutu moim zdaniem jest dobry i apeluję o szybkie zamknięcie tematu. Jest dużo rzeczy do zrobienia i nie powinniśmy tracić energii i czasu na 2-letnie, 3-letnie czy 5-letnie dyskusje na ten sam temat.

Proszę o aktywność i pamięć, że PIK jest organizacją samorządową i jakość oraz poziom tego organu zależy od nas wszystkich.

Pozdrawiam

Jacek Kaszyk

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.