Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 46/2002 z dnia 7 października 2002

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 46/2002 z dnia 7 października 2002

Rada PIK rekomenduje dokument wypracowany przez Sekcję Księgarzy PIK

W dniu 2 października br. Rada Polskiej Izby Książki przyjęła uchwałę o rekomendacji następującego dokumentu wypracowanego przez Sekcję Księgarzy PIK:

Dokument rekomendowany przez Radę Polskiej Izby Książki jako punkt odniesienia dla ustalania warunków współpracy bezpośredniej wydawca-księgarnia.

Wobec postępującej dezintegracji dotychczasowych rozwiązań konstytuujących rynek książki i braku powszechnie obowiązujących reguł postępowania podmiotów gry rynkowej wobec siebie, uważamy za celowe określenie zasad bezpośredniej współpracy wydawców i księgarzy, o ile zostaje ona nawiązana.

Proponujemy wypracowanie akceptowanego powszechnie modelu, który zalecony przez PIK mógłby stanowić punkt odniesienia dla indywidualnych negocjacji.

Przyjmujemy następujące założenia wstępne:

wydawcy, realizując swoją politykę handlową, widzą poczesne miejsce dla klasycznej dystrybucji książek poprzez księgarnie, w związku z czym gotowi są do działań na rzecz – poprawy kondycji ekonomicznej i merytorycznej księgarstwa,

– promowania najlepiej działających placówek i eliminowania firm nierzetelnych,

– stosowania przejrzystych kryteriów wobec swoich partnerów handlowych,

księgarze, świadomi słabości merytorycznej i ekonomicznej środowiska jako całości i wiążących się z tym uwarunkowań, gotowi są do działań na rzecz – daleko idącej optymalizacji pracy swoich księgarni,

– sukcesywnego zwiększania własnej wiarygodności finansowej.

 

Dla realizacji powyższych założeń proponujemy podporządkowanie bezpośredniej współpracy wydawca-księgarz następującym zasadom:

a) drukowanie ceny detalicznej oraz kodów paskowych umożliwia budowanie umów w oparciu o jednoznaczne dla całego rynku książki wartości,

b) odstępstwa od ceny detalicznej, ich skala i zakres podlegają formalnym uregulowaniom i zostają objęte przejrzystą i efektywną informacją,

c) uzasadniony rabat dla prawidłowo funkcjonujących księgarni wynosi minimum 30 % liczone od ceny detalicznej (lub 25%- podręczniki, 30% – pozapodręczniki w przypadku wydawców edukacyjnych),

d) umowy indywidualne mogą i powinny uwzględniać również dodatkowe rabaty motywacyjne dla księgarzy (przykłady niżej),

e) w przypadku stosowania we współpracy faktur zamkniętych, terminy płatności powinny bardziej niż dotychczas odzwierciedlać realne parametry określające obrót towarem i, równocześnie, możliwości gwarantowania przez księgarnię spłaty swoich zobowiązań.

Równocześnie, popieramy działania na rzecz zbudowania sprawnie działającego systemu informacji o książkach, jako jednego z najważniejszych elementów wpływających na porządkowanie rynku książki.

_____________

Ad d) – dodatkowy rabat dla księgarni związany z realizacją:

a) obrotu miesięcznego na wzajemnie ustalonym poziomie, b) prezentacji pełnej oferty wydawnictwa, c) promocji książek wydawcy (np.: spotkania autorskie, konkursy, kiermasze) d) prezentacji wydawnictwa w witrynie księgarni e) badania rynku i informacji handlowej o sprzedaży

za Sekcję Księgarzy PIK – Michał Brzozowski

W momencie dostarczenia Radzie PIK do rekomendacji, dokument podpisany był przez następujące firmy:

Roch Barełkowski -Wydawnictwo ZYSK i Ska 
Czesław Apiecionek – ODEON AiR 
Marta Bukowska -Wydawnictwo Literackie 
Danuta i Michał Brzozowscy – LITERA 
Andrzej Nowakowski – UNIVERSITAS 
Grażyna Nowicka – OMNIBUS 
Teresa Miedzińska i Andrzej Kawecki – JEDYNKA 
Jacek Paszkowski – Dom Księgarski J&J 
Arkadiusz Seidler – BELLONA 
Grzegorz Pławski – EMPIK 
Tomasz Szponder – REBIS 
Arkadiusz Prokop – NOVA 
Bogdan Szymanik – BOSZ 
Piotr Ślężak – KAPITAŁKA 
Cezary Urban – Wydawnictwo ZNAK 
Marcin Śnieć – LIBER 
Andrzej Rosner – Wydawnictwo Rosner i Spółka 
Jolanta Walewska – SZEWAL

 

Jako załącznik wyjaśniający do dokumentu podstawowego pan Michał Brzozowski złożył Radzie PIK następujące wyjaśnienie:

Z uwagi na liczne wątpliwości i nieporozumienia związane z powyższym dokumentem – kilka słów komentarza:

Komunikat wydawców i księgarzy należy traktować jako jednoznaczną deklarację stron określającą rekomendowane warunki podejmowanej współpracy bezpośredniej.

Nie jest jego intencją burzenie, ani naruszenie dotychczasowego modelu dystrybucji: wydawca – hurt – księgarnia, nie proponuje bowiem żadnych nowych rozwiązań ale stara się uporządkować dotychczasowe.

Innymi słowy: podpisując dokument wydawca wytycza akceptowane optimum i jednocześnie oczekuje zrozumienia księgarzy dla swobody kształtowania swojej polityki handlowej. Księgarz – oczekuje od wydawcy zrozumienia i akceptacji warunków handlowych, które umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie księgarni.

Pozostaje sprawą bezpośrednio zainteresowanych stron w jakim stopniu deklarowane zasady będzie można zastosować w konkretnych umowach handlowych.

Pozostaję z przekonaniem, że wydawcy i księgarze, którzy wstrzymali się przed złożeniem podpisu akceptującego dokument w całości, a także inni, którzy do całej sprawy podchodzili z dystansem – zdołają przewartościować swoje stanowisko i dołączyć swoje poparcie. Dokument zaś może, ale oczywiście nie musi, stać się pierwszym krokiem w kierunku unormowania i ujednolicenia rynkowej relacji wydawca-księgarz, i punktem odniesienia dla dalszych rozmów wydawniczo-księgarskich w przyszłości.

Michał Brzozowski

* * *

Wszystkie firmy, które gotowe są zaakceptować przedstawiony dokument uprzejmie prosimy o przysyłanie podpisów osób upoważnionych na adres Biura Polskiej Izby Książki (może to być akceptacja przesłana wstępnie pocztą elektroniczną) lub bezpośrednio do Michała Brzozowskiego na adres: info@litera.com.pl

Zachęcamy Państwa również do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących problemu, a w szczególności takich, które pomogą dobrze przygotować planowane na październik-listopad rozmowy księgarsko-hurtowe.

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.