Istota i problemy poznania naukowego – nowość wydawnictwa CeDeWu!

Przegląd

Problemy poznania naukowego są przedmiotem zainteresowania każdego człowieka nauki. W procesie poznania naukowego badacz dokonuje odkryć naukowych lub interpretuje znane zjawiska w innym ujęciu, co powoduje przyrost wiedzy naukowej oraz rewolucyjne zmiany paradygmatów przyjętych w określonej dyscyplinie naukowej. Bez względu na charakter wytworzonej wiedzy wymagane jest, by cechowała ją wiarygodność, o której zaświadcza w pierwszej kolejności etyczna postawa badacza i stosowanie metody naukowej w rozwiązywaniu problemów naukowych. Autor monografii, jak sam zauważa, pragnie podzielić się z czytelnikiem własną refleksją nad poznaniem naukowym. Autor nie zakłada, iż jego monografia będzie kolejnym przepisem na to, jak prowadzić badania naukowe, a tylko że pomoże w rozwianiu niektórych wątpliwości.
Monografia odnosi się do wybranych aspektów metodologii badań w naukach społecznych, istotnych dla wszystkich dyscyplin w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, ale szczególnie do nauk o zarządzaniu. Autor wybrane problemy poznania naukowego opisał w sześciu rozdziałach: w rozdziale pierwszym przybliża Czytelnikowi pojęcie i znaczenie nauki, rozdział drugi dotyczy refleksji nad pracą naukową i dochodzenia do prawdy naukowej, w rozdziale trzecim wskazuje na związki nauki ze światem techniki i jej wpływ na rozwój cywilizacyjny człowieka, rozdział czwarty zawiera refleksje Autora nad wybranymi elementami metodologii badań w dziedzinie nauk ekonomicznych, w rozdziale piątym Autor zawarł ogólną refleksję dotyczącą cech pracownika nauki, omawiając m.in. znaczenie intuicji w procesie badań, a następnie przedstawia problemy związane z opracowaniem tekstu pracy naukowej i potencjalne błędy, które mogą wystąpić; z rozdziałem tym bezpośrednio związany jest rozdział szósty, dotyczący etycznych aspektów nauki.
W refleksji nad nauką Autor wskazuje, że poznanie naukowe zbliża nas do prawdy, ale nie osiągamy prawdy absolutnej, która jest nieosiągalna i pokazuje jakie przeszkody napotyka się na drodze jej poszukiwania.
O autorze:
Prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko jest absolwentem SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, gdzie uzyskał wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora. Po studiach pracował w Instytucie Elektrotechniki, gdzie zajmował się ocena efektywności projektów wynalazczych, Zdobył kwalifikacje rzecznika patentowego, a następnie w Instytucie Polityki Naukowej. Pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku. Był prodziekanem na Wydziale Ekonomiki Produkcji i przez wiele lat kierował Katedrą Zarządzania Innowacjami w SGH. Przez następne kilkanaście lat kierował Katedrą Rozwoju Przedsiębiorstwa na UMK w Toruniu. Współpracował z Akademią Obrony Narodowej oraz z kilkoma uczelniami prywatnymi, gdzie pełnił różne funkcje organizacyjne. Przez dwie kadencje był rektorem Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku. W ostatnim okresie, po przejściu na Uniwersytet Warszawski kierował przez kilka lat Katedrą Teorii Organizacji na Wydziale Zarządzania UW oraz Studiami Doktoranckimi na tym Wydziale. Obecnie jest zatrudniony w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ale nadal współpracuje z Wydziałem Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych. Najważniejsze opublikowane prace jego autorstwa, związane z tematyką niniejszej książki, do których nawiązuje w prowadzonych rozważaniach to: „Organizacja bazy badawczo-rozwojowej przemysłu” (PWE 1977), „Rola placówek naukowo-badawczych w rozwoju wynalazczości” (rozprawa habilitacyjna – SGPiS 1980), „Kierowanie rozwojem wynalazczości” (IW ZZ 1981), „Wybrane aspekty polityki naukowej” (SGPiS 1985), „Zarządzanie postępem technicznym” (UMK 1994), „Zarządzanie innowacjami” (współautorstwo i redakcja naukowa – SGH 1998), „Innowacyjność przedsiębiorstw” (współautorstwo i redakcja naukowa – UMK 2004), „W pogoni za nowoczesnością” (Dom Organizatora 2008), „Rozważania nad rola modelowania w prognozowaniu ekonomicznym” (Problemy Zarządzania 4/2009), „Etyka w badaniach naukowych”, [w:] „Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarzadzaniu” (Wolter Kluwer business 2010), „O niektórych uwarunkowaniach etyki w nauce” (Problemy Zarzadzania 2/2010), „Wiedza i innowacje w firmie” (AON 2012), „Zarządzanie jako pole badawcze”, [w:] „Zrządzanie – tradycja i nowoczesność” (PWE 2013), „Przejawy społecznej NIEodpowiedzialności organizacji publicznych”, (Wyd. WWZ UW 2014), „W poszukiwaniu białego kruka – rozważania o metodach badań naukowych”, [w:] „Współczesne dylematy dydaktyki obronnej”, (Adam Marszałek 2015).
„Istota i problemy poznania naukowego”
Autor: Jerzy Bogdanienko
Rok wydania: 2018
Oprawa: Miękka
Format: 165×235
Stron: 190
ISBN: 978-83-8102-107-4
Cena: 54,00zł
Wydawnictwo CeDeWu
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/
 
Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!
Tagi: CeDeWu