Książka naukowa

Powrót do strony głównej
Książka naukowa i akademicka

Historia medycyny… 1 w sześciu niepełnych odsłonach. Część pierwsza, czyli pierwsze trzy odsłony

Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach jest propozycją spojrzenia na dzieje nauki i sztuki lekarskiej przez pryzmat sześciu, zdaniem autora, głównych problemów, z jakimi w przeszłości mierzyła się medycyna i z jakimi nadal przychodzi jej się mierzyć

Książka naukowa i akademicka

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego poleca nowości w serii Hermeneia

Hermeneia w języku greckim oznacza sztukę interpretacji, ale też sztukę pośrednictwa. Pod nazwą tą kryje się zarówno potrzeba rozumienia rzeczywistości, jak też konieczność mediacji między różnymi obszarami kultury

Książka naukowa i akademicka

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorządy – nowość wydawnictwa Difin

Tom ten został poświęcony zagadnieniom długu i bankructwa w sektorze publicznym, które mimo historii sięgającej tysięcy lat, nadal są i będą aktualne, zatem wymagają dalszej eksploracji naukowej

Książka naukowa i akademicka

PORTA IURIS: Dobro i interes w prawie

PORTA IURIS to seria wydawnicza programu doktorskiego z zakresu nauk prawnych Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ

Książka naukowa i akademicka

Obowiązki polskich organów i instytucji administracyjnych wynikające z procesu restytucji dóbr kultury w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Książka Anny Mazur stanowi próbę kompleksowego ujęcia problematyki wskazanej w tytule i jest cennym uzupełnieniem literatury dotyczącej dziedzictwa kulturowego i jego ochrony w kontekście restytucji dóbr kultury

Książka naukowa i akademicka

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – nowość wydawnictwa Difin

Zasadnicza część dorobku naukowego niniejszej monografii – koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej – jest narzędziem pomocniczym służącym do wywołania refleksji wewnątrzorganizacyjnej

Książka naukowa i akademicka

Spaces of Diversity?

Nowość Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka naukowa i akademicka

Tora. Rozmowa o pierwszych pięciu księgach Biblii – książka Oficyny Wydawniczej VOCATIO

Komentarz wprowadzający w świat Tory, adresowany do każdej osoby zainteresowanej rozpoczęciem lub pogłębieniem lektury tekstów biblijnych

Książka naukowa i akademicka

Zawód fizjoterapeuty i rehabilitacja lecznicza w Polsce – nowość wydawnictwa Difin

Książka adresowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów oraz do osób zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia rehabilitacji leczniczej, a także do studentów kierunku fizjoterapia oraz do innych osób zainteresowanych problematyką

Książka naukowa i akademicka

Arkadiusz Sobczyk, Zarys systemu prawa pracy. Tom II. Ustrój społeczno-gospodarczy III RP i ustrojowe prawo pracy

Pojęcie „ustrojowe prawo pracy” jest od dawna obecne w nauce prawa pracy, choć pojawia się w nim niezbyt często. Problem w tym, że nie da się mówić o ustroju bez odwołania do organów władzy publicznej

Książka naukowa i akademicka

Dorota Pauluk, Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój

Grono adresatów tej publikacji wydaje się bardzo szerokie. Tworzą go nauczyciele szkół wszystkich poziomów i typów. Będzie to także cenna lektura dla studentów pedagogiki oraz kandydatów na nauczycieli

Książka naukowa i akademicka

System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie – nowość wydawnictwa Difin

Publikacja ma na celu przybliżenie praktycznej implementacji Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) – Kodeksu ISM

Książka naukowa i akademicka

Małgorzata Radkiewicz, Refleksje zza kamery

Założeniem książki jest prezentacja różnorodnych głosów twórczych kobiet w kinie, by ukazać podejmowaną przez nie refleksję, a tym samym podkreślić ich obecność i znaczenie w historii myśli filmowej

Książka naukowa i akademicka

Marcin Gabryś, Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce

Podjęta w recenzowanej monografii problematyka ewolucji ustroju terytorialnego Kanady w kontekście transformacji pozycji społeczno-politycznej Inuitów jest nie tylko interesująca i aktualna, lecz także rzadko podejmowana w polskiej literaturze przedmiotu w tak kompleksowy sposób

Książka naukowa i akademicka

Rafał Lisiakiewicz, Asymetryczna współzależność

Celem naukowym monografii jest wskazanie roli handlu z Polską w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Praca skupia się przede wszystkim na tym, jak handel z RP kształtował ową politykę i jak był w niej traktowany