Komunikat Biura PIK Nr 35/2003 z dnia 27 sierpnia 2003

Komunikat Biura PIK Nr 35/2003 z dnia 27 sierpnia 2003

Posiedzenie Rady PIK 21.08.2003

Na posiedzeniu Rady 21.08.2003 obecni byli: Dorota Malinowska-Grupińska, Danuta Skóra, Piotr Marciszuk, Ewa Bluszcz, Michał Brzozowski, Zbigniew Iwański, Jacek Kaszyk oraz Aldona Zawadzka (Komisja Rewizyjna). Na posiedzeniu omawiano następujące tematy:

1. Projekt nowego statutu PIK Ustalono, że projekt statutu zostanie rozesłany do konsultacji członkom Izby. Uwagi do statutu będą przyjmowane do 15. września 2003 r. 24.10.2003, podczas Targów Książki w Krakowie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK poświęcone przyjęciu nowego statutu Izby.

2. Organizację wystawy POLSKIE DROGI DO EUROPY przygotowanej przez Piotra Marciszuka, która będzie zaprezentowana podczas tegorocznych Targów Książki we Frankfurcie. Ponieważ do lipca nie otrzymaliśmy żadnego projektu polskiego wystąpienia we Frankfurcie prezes i wiceprezesi PIK podjęli decyzję włączenia się w te prace, tylko jednak w zakresie pomocy w przygotowaniu wystawy narodowej.

3. Drukowanie cen detalicznych na książkach. Wszyscy członkowie Rady są przekonani co do zasadności wprowadzenia ceny detalicznej. Różnice stanowisk występują w kwestii, czy ceny takie należy drukować, i czy konieczna jest w tej kwestii ustawa. Wspólnego stanowiska jeszcze nie uzgodniono. Wnioski z dyskusji: – wprowadzenie obowiązku drukowania cen detalicznych na książkach uporządkuje rynek dając wydawcy możliwość ustalania ceny i rabatów wg swoich kryteriów – nie należy wprowadzać obowiązku drukowania cen detalicznych drogą ustawy, a jedynie metodą porozumienia branżowego – cena drukowana zapobiegnie jej zawyżaniu (przede wszystkim z tą informacją należy dotrzeć do czytelnika) – księgarze postulują ustawowe wprowadzenie drukowania cen detalicznych na książkach – wprowadzanie drukowania cen detalicznych jest niekorzystne dla wydawców edukacyjnych (brak systemu zamówień podręczników powoduje konieczność robienia zapasów). Sekcja Wydawców Edukacyjnych może zgodzić się na ceny katalogowe. – ceny katalogowe podręczników winny być podane do wiadomości publicznej (księgarze, rodzice)

4. Omówiono sprawy biura PIK Marzena Kasprzycka przedstawiła sprawozdanie dotyczące stanu dokumentacji w biurze w momencie jego przejęcia przez nowe kierownictwo oraz kroki podjęte w celu skorygowania wszelkich nieprawidłowości zastanych w Biurze PIK. Sprawozdanie zostanie rozesłane członkom Izby przed Walnym Zgromadzeniem; wciąż oczekujemy na pewne informacje, o których udzielenie Rada poprosiła pisemnie Andrzeja Nowakowskiego (byłego prezesa PIK) i Jerzego Kozłowskiego (byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PIK).

5. W połowie września br. zostanie uruchomiona strona internetowa PIK.

6. Przedyskutowano przedstawiony przez Piotra Dobrołęckiego projekt umowy PIK z IP Kwidzyn dotyczący upustów dla członków PIK przy zakupie papieru. Po dyskusji ustalono, że Dorota Malinowska-Grupińska spotka się z przedstawicielem IP Kwidzyn w celu wynegocjowania lepszych warunków dla członków PIK.

7. Michał Brzozowski przedstawił projekt standaryzacji księgarń. Po dyskusji ustalono, że Michał Brzozowski przygotuje poprawiony projekt na następne posiedzenie Rady, do dalszej dyskusji. W projekcie muszą być przedstawione korzyści jakie odniosą z wdrożenia tego projektu księgarze.

8. Sprawy różne – kanon książek dla dzieci i młodzieży

Wniosek Rady PIK: Rada PIK zobowiązuje biuro PIK do wystosowania listu do Biura Marketingowego Piotra Dobrołęckiego, z prośbą o przesłanie do biura PIK sprawozdania dotyczącego wywiązywania się z umów zawartych przez PIK, dotyczących "Kanonu książek dla dzieci i młodzieży" oraz informację na temat dotychczasowych działań Kanonu i ich rezultatów.

– konkurs im. J. Długosza Rada PIK przychyliła się do prośby Grażyny Grabowskiej, prezes Targów w Krakowie o dofinansowanie przez PIK (jak co roku) organizacji imprezy z okazji przyznania Nagrody im. Długosza w wysokości 5.000 zł. Zostanie sporządzona odpowiednia umowa pomiędzy Targami w Krakowie a PIK.

– poddano pod głosowanie Rady wniosek o zorganizowanie ogólnopolskiej akcji promocji czytelnictwa, opierając się na doświadczeniach akcji oddziału małopolskiego PIK przeprowadzanej pod hasłem "Książka i róża". Wniosek przyjęto stosunkiem głosów 7 : 0 : 0. Projekt akcji przygotują: Zbigniew Iwański, Jacek Kaszyk, Marzena Kasprzycka

– ustalono, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.12.2002 o przynależności Izby do międzynarodowych organizacji IPA (International Publishers Association) i EBF (European Booksellerres Federation), zachodzi konieczność opłacenia stosownych składek członkowskich. Piotr Marciszuk spotka się z przedstawicielem IPA podczas Targów Książki we Frankfurcie i omówi z nim korzyści jakie dla Izby wynikają z członkostwa w IPA.

– fundusze PHARE Marzena Kasprzycka poinformowała o spotkaniu jakie odbyła z przedstawicielem Krajowej Izby Gospodarczej – Centrum Promocji, dotyczącym funduszy PHARE i możliwości ich wykorzystania przez podmioty rynku książki – księgarzy, wydawców, hurtowników. 10.09.2003 w KIG odbędzie się szkolenie dla uczestników rynku książki na temat możliwości wykorzystania tych funduszy.

– CIOK Polska Izba Książki posiada 10% udziałów w CIOK. Ponieważ firma ta de facto nie prowadzi działalności gospodarczej, a generuje koszty, jej sytuacja finansowa systematycznie ulega pogorszeniu. Członkowie PIK przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem otrzymają szczegółowe dane na ten temat, by podczas Walnego mogli podjąć odpowiednie decyzje.

Zmodyfikowano podział zadań pomiędzy członków Rady PIK:

Dorota Malinowska –Grupińska – ceny detaliczne, targi książki, promocja czytelnictwa, biblioteki

Danuta Skóra – statut, finanse biura PIK, targi książki, prezentacja polskiej książki za granicą;

Ewa Bluszcz – reprografia, prawo autorskie, prawo martwej ręki;

Piotr Marciszuk – faktoring, prawo autorskie, księgarstwo, prawo martwej ręki, przesyłki kurierskie;

Zbigniew Iwański – statut, faktoring, integracja środowiska, promocja czytelnictwa;

Piotr Dobrołęcki – biblioteki, targi książki, faktoring, przesyłki kurierskie;

Jacek Kaszyk – biblioteki, finanse biura PIK, statut, promocja czytelnictwa, przesyłki kurierskie;

Michał Brzozowski – księgarstwo, faktoring, biblioteki, ceny detaliczne;

Marzena Kasprzycka (biuro PIK) – promocja czytelnictwa, przesyłki kurierskie;

Uchwała nr 1. 
Rada PIK stosunkiem głosów 7 : 0 : 0 uchwaliła przyjęcie nowego projektu statutu jako dokumentu rekomendowanego członkom Izby przez Radę PIK.

Uchwała nr 2. 
Rada PIK stosunkiem głosów 7 : 0 : 0 uchwaliła przyjęcie nowych członków w poczet Izby: – Drukarnia Naukowo – Techniczna – Firma dystrybucyjna Columbus

Uchwała nr 3. 
Rada PIK stosunkiem głosów 7 : 0 : 0 uchwaliła wykreślenia członków, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w Izbie w latach 2001 – 2003: 
1. PHU WIKTOR, Tarnów 
2. Medicon, Gdańsk 
3. Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Zofia Żakowska, Warszawa 
4. Książka Szkolna Sp. z o.o., Kielce 
5. FUH Reprint Sp. z o.o. Zielona Góra 
6. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 
7. Księgarnia AGORA, Bolesławiec 
8. Wydawnictwo PETROS, Łódź 
9. Studio Full Scan Sp. z o.o., Kielce 
10. Wydawnictwo Szkolne Romy Koper ARKA Sp. z o.o., Poznań 
11. Macmillan Polska Sp. z o.o., Warszawa 
12. ORPAN, Warszawa

Uchwała nr 4. 
Rada PIK stosunkiem głosów 7 : 0 : 0 uchwaliła, że od dnia 1.10. 2003 r. Komunikaty Biura PIK dotyczące bezpośrednio problemów rynku książki (regulacje prawne, finansowe itp..) będą przesyłane tylko do członków Izby.

Uchwała nr 5. 
Rada PIK stosunkiem głosów 7 : 0 : 0 uchwaliła, że Polska Izba Książki obejmie swym patronatem Wystawę Polskiej Książki, która będzie prezentowana na Zaolziu w Republice Czeskiej, w listopadzie br.

KOMENTARZ

Szanowni Państwo,

Podejmując się pracy w Radzie PIK deklarowałam, że będę członków Izby na bieżąco informować o wszystkich naszych działaniach oraz, że będę "wciągać" do różnych prac jak najwięcej przedstawicieli środowiska. Już w pierwszym komunikacie podaliśmy, jak zostały pomiędzy poszczególnych członków rady podzielone obszary naszych zainteresowań. Z pewnością podstawowym naszym problemem było uporządkowanie wszystkich spraw biura. Dzięki wielkiej pracy Danuty Skóry, Aldony Zawadzkiej i Jacka Kaszyka ten etap mamy już prawie za sobą. Wkrótce otrzymacie Państwo pełne sprawozdanie ze wszystkich podjętych przez nas działań wraz z informacją, jakie przeprowadziliśmy zmiany zarówno w strukturze jak i sposobie działania biura. Drugą sprawą, którą należało się zająć bezzwłocznie (do czego obligowała nas uchwała Walnego) było przygotowanie nowego projektu Statutu Polskiej Izby Książki. Terminy, które sobie narzuciliśmy trochę nas w pewnym momencie przestraszyły, ale suma summarum udało się. Za tą pracą kryje się Danuta Skóra i Zbigniew Iwański. Projekt statutu został już do Państwa wysłany, z poprzedzającym go naszym komentarzem. Pozwolę tu sobie jeszcze raz Państwa poprosić o wnikliwe przestudiowanie tego dokumentu, byśmy mogli sprawę statutu zamknąć podczas spotkania na targach w Krakowie. Paradoksalnie najwięcej czasu zabrała nam sprawa targów we Frankfurcie, którymi na początku wcale nie chcieliśmy się zajmować. Być może moja potrzeba informowania Państwa o wszystkim, co się dzieje w Izbie spowodowała nieco zamieszania, proszę mi to wybaczyć. Sama czuję się z tym niezbyt komfortowo. Przede wszystkim bardzo liczyłam, że otrzymamy od Państwa pomysły na sposoby promowania polskiej książki za granicą. Zdaję sobie sprawę, że czasu było niewiele, ale fakt, że nic do Izby w tej sprawie nie zostało zgłoszone, bardzo mnie zmartwił. Z drugiej jednak strony znakomita większość osób, które prosiłam o pomoc w pracach Izby, nie odmówiło mi tego. Dziś mogę już z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jako środowisko jesteśmy całkiem aktywni. Niewątpliwie najtrudniejszym naszym problemem jest sprawa księgarń i księgarzy. Tutaj nie ma łatwych rozwiązań, a takie kroki jak wprowadzanie faktoringu czy zasady stosowania cen detalicznych to zdecydowanie za mało. Niebezpieczne są też wszelkie zmiany fiskalne, które mogą nam grozić w przyszłym roku, roku wejścia do Unii Europejskiej, ale też roku podczas którego Ministerstwo Finansów będzie próbowało ściągnąć z nas jak najwięcej. Nowy projekt ustawy dotyczącej podatku VAT, podpisany przez min. Kołodkę (nad którym się sporo nabiedziliśmy), już na szczęście nie istnieje, niestety nie oznacza to koniec naszych kłopotów. Będziemy się przed nimi bronić, mam nadzieję, że skutecznie. A ponieważ przed nami druga połowa roku, generalnie lepsza (pod względem finansowym) i aktywniejsza (w szczególności pod względem imprez targowych), będziemy mieli wiele okazji, by rozmawiać o sprawach dla nas najważniejszych i szukania dróg, by nasze działania okazały się jak najskuteczniejsze.

Dorota Malinowska-Grupińska

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.