Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 41/2001 z dnia 5 grudnia 2001

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 41/2001 z dnia 5 grudnia 2001

wydanie specjalne

§ W piątek 30 listopada 2001 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki

§ Wystąpienie programowe prezesa Andrzeja Nowakowskiego – wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Książki w dniu 15 stycznia przyszłego roku dla zatwierdzenia szerokiego planu działań Izby na następne lata, a także zapowiedź odwołania dotychczasowej Rady Izby

§ Izba to my! – zaapelował do członków PIK dyr. Stach Gąsienica-Szymków z wydawnictwa Pascal, który był głównym negocjatorem w zakresie uzyskania preferencyjnych warunków obsługi przesyłek dla członków Polskiej Izby Książki i wyboru partnera strategicznego – firmy kurierskiej STOLICA

§ Wzrosła liczba członków Polskiej Izby Książki

§ Zostanie powołany zespół ds. programu Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie oraz polskich wystąpień na targach książki zagranicą.

* * *

W dorocznym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Książki uczestniczyło 114 osób, reprezentujących 143 członków Izby. Obecni byli m.in. Adam Mazurek – prezes Oficyny Wydawniczo – Poligraficznej "Adam", Andrzej Kostarczyk – Bertelsmann Media, Zbigniew Czerwiński – dyr. Domu Wydawniczego Bellona, Beata Lewandowska – Kaftan – prezes G+J RBA (National Geographic), Wiesław Uchański – prezes wydawnictwa Iskry, Grażyna Szarszewska – dyr. gen. Langenscheidt Polska, prezes Robert Gamble i dyr. Bronisław Kledzik (Media Rodzina), Marcin Garliński – prezes MUZA SA, Wojciech Karwacki – dyr. wyd.Ossolineum, Wiesław Szczepanek – dyr. PAI, Radosław J. Utnik – dyr. PIW, Michał Stecki – dyr. Wyd.Podsiedlik – Raniowski i S – ka, Alicja Rutkowska – prezes Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, Włodzimierz Albin – prezes Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Dorota Malinowska – dyr. wyd. Prószyński i S-ka, Zofia Żakowska – red. nacz. Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, Grażyna Szponder (Wydawnictwo Rebis), Piotr Marciszuk – dyr. Wydawnictwa Stentor, Krzysztof Murawski – prezes WSiP S.A., Peter Whiskerd -Węgorzewski – prezes oraz Michał Szewielow – dyr. generalny Wydawnictw Naukowych PWN, Jan Wojniłko – prezes wydawnictwa Wilga, Danuta Skóra – dyr. Wyd. Znak, a także Maria Kanior – prezes hurtowni Marka – Tarnów, Grzegorz Czurczak – prezes Domu Książki Katowice, Halina Tymoszczuk (Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa), Warszawa Czesław Apiecionek (księgarnie Odeon) oraz Rafał Grupiński, były prezes WSiP S.A.

Obecni byli też wszyscy członkowie Rady PIK: Andrzej Nowakowski – dyr. Universitas, Grzegorz Majerowicz – prezes OSDW Azymut, Andrzej Rosner – prezes Wydawnictwa Książkowego Twój Styl, Aniela Topulos – dyr. Wydawnictw Naukowo -Technicznych, Janina Krysiak – prezes Wydawnictwa Arkady, Bolesław Faron (Wydawnictwo Edukacyjne), Marek Krawczyk – prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum IL w Paryżu, Maciej Frajtak (Dom Książki S.A. Poznań), Cezary Kurowski – prezes Megaronu oraz Komisji Rewizyjnej: Monika Białecka (Buffi) – przewodnicząca, Jerzy Kozłowski – prezes Wydawnictw Komunikacji i Łączności, Jolanta Walewska (księgarnia Szewal), Stanisław Sołtys – prezes Wydawnictwa Książka i Wiedza i Norbert Tomczyk – prezes Wydawnictwa Nortom.

Spośród zaproszonych gości obecni byli: dyr. Magdalena Ślusarska z Ministerstwa Kultury, Danuta Mieszkowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Damian Kalbarczyk, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Maciej Hoffman, (Izba Wydawców Prasy), a także Janusz Fogler, prezes PTWK, a jednocześnie prezes WAiF-u oraz Sławomir Górzyński, prezes Związku Pracodawców Prywatnych Wydawnictw i Poligrafii , który jest jednocześnie prezesem wyd. DiG.

Pozdrowienia i życzenia owocnych obrad nadesłała Polska Izba Druku oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Obrady Walnego Zgromadzenia PIK prowadził Grzegorz Majerowicz, wiceprezes PIK. Powołano jedną Komisję Mandatowo-Wnioskową w składzie: Aniela Topulos (dyr. Wydawnictw Naukowo-Technicznych) – przewodnicząca, Jolanta Walewska (księgarnia Szewal) i Stanisław Sołtys (prezes Książka i Wiedza).

Wystąpienie programowe obejmujące również elementy sprawozdania, jak i planu działania Izby przedstawił Andrzej Nowakowski, prezes PIK, który powiedział między innymi:

Jaki jest sens istnienia Polskiej Izby Książki? Jakie korzyści wynikają z faktu bycia członkiem Izby? Tego rodzaju pytania stawiane są często od lat. Również w roku ostatnim. Nierzadko bywa tak, że ci, którzy je stawiają wątpią w skuteczność i przydatność Izby w rozwiązywaniu ważkich problemów naszej branży. Owe wątpliwości należy potraktować poważnie. Sądzę, że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie ku temu dobrą okazją. Rok działalności Izby w nowej kadencji pokazał z całą jaskrawością zarówno szanse jak i zagrożenia dla dalszych losów naszej branżowej organizacji. Dla mnie samego jako prezesa Izby ów rok był też dostatecznie długim okresem czasu, żeby nabrać przekonania, że przyszłość Izby wymaga poważnej dyskusji programowej oraz zasadniczych zmian organizacyjnych.

* * *

Trudno mi powiedzieć, w jakim zakresie ustawodawstwo polskie korzystało do tej pory z opinii, analiz i wskazań innych izb gospodarczych w Polsce. Możemy mówić jedynie o naszych doświadczeniach w tym względzie. Nie były one najlepsze, zwłaszcza wówczas kiedy o naszych sprawach decydowało w sposób arbitralny Ministerstwo Finansów, które – śmiem twierdzić – niejednokrotnie nie wywiązywało się z zapisów ustawowych, nakładających na nie obowiązek liczenia się z naszą opinią. Te sprawy są Państwu znane z bogatej korespondencji, jaką PIK prowadziła z Ministerstwem Finansów, a którą cyklicznie publikowaliśmy w naszych pismach branżowych. Przykłady rozmaitych bubli legislacyjnych wszyscy znamy. Najbardziej spektakularny z nich to tzw. "ovatowanie" publikacji w alfabecie Braile`a czy nałożenie 22 procentowej stawki VAT na usługi poligraficzne w Polsce przy jednoczesnej gwarancji zerowej stawki VAT za takie same usługi świadczone dla polskich wydawców poza granicami naszego kraju.

* * *

Jeśli PIK ma być silnym i wiarygodnym partnerem dla decydentów prawa gospodarczego i finansowego, innymi słowy, jeśli mamy sprostać jako Izba zadaniom jakie sformułowane zostały w Ustawie o izbach gospodarczych, musimy być bardziej sprawni, bardziej efektywni, bardziej widoczni i mniej rozproszeni w opiniach na temat naszego wspólnego, podkreślam, wspólnego interesu czyli wszystkich podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie. Jak to zrobić? Rok naszych wspólnych doświadczeń podpowiada rozwiązania, które chciałem Państwu zaproponować. Są one osiągalne wszelako jedynie wówczas, kiedy uznamy, że PIK jest tą organizacją, która ma potencjalnie największe szanse realizacji naszych interesów.

Na zakończenie swojego wystąpienia Andrzej Nowakowski przedstawił wniosek prezesa i dwóch wiceprezesów PIK (Andrzeja Rosnera i Grzegorza Majerowicza), a także Bolesława Farona (Wydawnictwo Edukacyjne), członka Rady PIK – o zwołanie w dniu 15 stycznia przyszłego roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK, na którym zostanie przedstawiona strategia i plan działania Izby na następne lata. Dla realizacji tego planu, wymagającego znacznie większego zaangażowania niż dotychczas, niezbędne będzie postawienie wniosku o odwołanie obecnej i wybór nowej Rady PIK, gdyż Rada w obecnym składzie wyczerpała swoje możliwości działania.

Andrzej Rosner, wiceprezes PIK, uzupełnił wystąpienie Andrzeja Nowakowskiego o szczegółowe omówienie najważniejszych spraw, jakie były przedmiotem działania Izby w tym roku.

Obaj prezesi podkreślali m.in. zaangażowanie wielu wydawców, którzy w różny sposób wspomagają pracę Biura PIK, a między innymi: WSiP S.A. (opłacanie jednego etatu w Biurze PIK), Wydawnictwo Prószyński i S-ka (pokrywanie kosztów regularnych spotkań wydawców), PWP (przekazanie i instalacja programu komputerowego), Pascal, Rebis i Azymut (wpłata dodatkowych składek), Ars Polona (różne formy pomocy, w tym udostępnienie nieodpłatnie jednego pomieszczenia), Wydawnictwa Naukowo – Techniczne skierowały do współpracy z PIK mec. Bohdana Stypułkowskiego, swego radcę prawnego. Podkreślono, że niezwykle pozytywnym jest wzrost liczby członków od poprzedniego Walnego Zgromadzenia PIK w dniu 28 listopada 2000 roku. Od tego czasu przybyło 28 członków, ubyło 9 i obecnie Polska Izba Książki liczy 250 członków.

Jako ważne osiągnięcia PIK, szczególnie w aspekcie skutecznego lobbingu, uznano zwłaszcza: – przywrócenie regulacji prawnej w zakresie podatku VAT na druk książek i czasopism do stanu sprzed 1 stycznia 2001 roku (po dziesięciu miesiącach) – zaniechanie przez Sejm poprzedniej kadencji prac nad niekorzystną dla wydawców nowelizacją prawa autorskiego

Andrzej Nowakowski zapowiedział, że w pierwszej połowie grudnia br.: – zostanie powołane (w dniu 11 grudnia) stowarzyszenie ochrony praw wydawców przed nielegalnym kopiowaniem; PIK jest jednym z 25 członków – założycieli i inicjatorem powstania nowego stowarzyszenia, – a także odbędzie się spotkanie szkoleniowe z grupą wydawców bułgarskich, którzy zainteresowani są działalnością PIK (we współpracy z Fundacją "know-how" – jako pierwszy etap nowej współpracy z partnerami zagranicznymi)

Zwrócono też uwagę na dramatyczną sytuację polskich bibliotek, które obecnie notują "ujemny wzrost" (jak według Andrzeja Rosnera określa się fachowo) zbiorów. Liczba książek na jednego mieszkańca w Polsce jest pięć razy niższa niż w krajach Unii Europejskiej. PIK podejmie działania dla zwrócenia uwagi społeczeństwa i władz na dramatyczną sytuację bibliotek.

Podkreślono dobrą współpracę z mediami, które w ostatnim okresie poświęciły sprawom książki więcej miejsca niż poprzednio.

Jednym z elementów wystąpienia Andrzeja Nowakowskiego była deklaracja partnerskiej współpracy PIK z Ars Poloną (oraz innymi organizacjami) w zakresie organizacji targów książki w Warszawie. W tej sprawie jako pierwsza w dyskusji wystąpiła wiceprezes Ars Polony Aleksandra Stępień. Temat targów książki w Warszawie stał się jednym z najczęściej poruszanych w wystąpieniach licznych dyskutantów, a po opuszczeniu sali przez Aleksandrę Stępień (wyjazd do Londynu), na pytania i komentarze odpowiadał kilkakrotnie wiceprezes Ars Polony Grzegorz Guzowski. Skrytykowano (m.in. Czesław Apiecionek, księgarnie ODEON oraz inni księgarze) przedstawioną przez Ars Polonę koncepcję przesunięcia terminu Krajowych Targów Książki na grudzień do roku 2002.

W wystąpieniach programowych zarzucono, że Ministerstwo Finansów uchyla się od współpracy z PIK, czego najlepszym dowodem jest brak odpowiedzi na wszystkie pisma w sprawie zasad konsygnacji i odmowa spotkania.

Następnie poszczególne sekcje i grupy robocze oraz Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Sprawozdania te zostały dołączone do materiałów, jakie otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia PIK oraz przedstawiciele mediów. W materiałach tych znajduje się również sprawozdanie rzecznika prasowego PIK. Teksty sprawozdań są dostępne w Biurze PIK, a w formie internetowej – na stronie Polskiej Izby Książki: www.pik.org.pl.

Sprawozdanie Sekcji Wydawców Edukacyjnych przedstawił członek prezydium tej Sekcji prof. Bolesław Faron (Wydawnictwo Edukacyjne), sprawozdanie Sekcji Księgarskiej jej przewodniczący Maciej Frajtak, prezes Domu Książki S.A. w Poznaniu, sprawozdanie Sekcji Importerów i Eksporterów jej przewodniczący Krzysztof Kaleta (IPS), a Dorota Malinowska (dyr. Wydawnictwa Prószyński i S-ka), przewodnicząca Sekcji Wydawców – sprawozdanie z prac tej sekcji.

Sekcja księgarska zwróciła szczególną uwagę na konieczność wspólnych działań środowiska dla poprawy sytuacji w segmencie księgarskim i postulowała, aby Rada Izby podjęła ten temat jak najszybciej.

Jako największy sukces środowiska uznano zawarcie – po zebraniu i ocenieniu otrzymanych ofert – dwuletniego porozumienia z firmą kurierską STOLICA, które zapewnia członkom PIK preferencyjne warunki handlowe dla przesyłek (w tym: cenę 8,50 zł za każdą przesyłkę do 30 kg, 300 zł wartości ubezpieczenia przesyłki oraz przedłużony termin płatności). Niewątpliwe korzyści, jakie daje zawarte porozumienie, są jednym z głównych przyczyn zwiększonego zainteresowania się członkostwem w PIK ze strony dotychczas nie zrzeszonych w Izbie podmiotów. Sukces ten jest osiągnięciem grupy roboczej ds. negocjacji cen przesyłek kierowanej sprawnie przez dyr. Stacha Gąsienicę – Szymkowa z wyd. Pascal, który również przedstawił sprawozdanie z działalności wspomnianej grupy.

Stach Gąsienica – Szymków podkreślił, że wyniki zawartego porozumienia będzie można ocenić, jeżeli będzie ono realizowane przez wszystkich członków Izby, ale w szczególności przez grupę firm wysyłających największe ilości przesyłek (w tym przez WSiP, Bauer – Weltbild Media – Klub dla Ciebie, Bertelsmann Media, National Geographic). Zapowiedział też, że po osiągnięciu przez członków Izby uzgodnionego poziomu ilościowego przesyłek rocznie, Izba otrzymywać będzie od partnera strategicznego opłatę korporacyjną, która w istotny sposób może zasilić jej budżet.

Stach Gąsienica – Szymków zaapelował, aby członkowie PIK przyjęli hasło: IZBA TO JA! IZBA TO MY ! i w swej działalności stosowali je jako wytyczną dla podejmowania działań przydatnych dla wszystkich członków PIK, przez to i dla siebie.

Poza tym w dyskusji głos zabrali: Halina Tymoszczuk (Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa, Warszawa), Michał Szewielow – dyr. Wydawnictwa Naukowego PWN, Norbert Tomczyk -prezes Wydawnictwa Nortom, Zbigniew Czerwiński – dyr. Domu Wydawniczego Bellona, Mariusz Cyrański (MAK), Aniela Topulos – dyr. WNT, Jolanta Walewska (księgarnia Szewal), Czesław Apiecionek (księgarnie Odeon), Danuta Skóra – dyr. wydawnictwa Znak, Jerzy Kozłowski – prezes WKiŁ, Sławomir Górzyński (DiG), Jacek Lewinson (Co-Liber), Stach Gąsienica – Szymków – dyr. wyd. Pascal, Dorota Malinowska -dyr. wyd. Prószyński i S-ka, Marek Krawczyk – prezes Towarzystwa Opieki nad Archiwum IL w Paryżu, Krzysztof Kaleta (IPS), Łukasz Gołębiewski (Biblioteka Analiz), Grażyna Grabowska – prezes firmy Targi w Krakowie S.A. i Cezary Kurowski – prezes, Megaron-u.

Wnioski zgłoszone w trakcie Walnego Zgromadzenia PIK zamieszczamy w załączeniu.

Tezy wystąpienia prezesa Andrzeja Nowakowskiego oraz wnioski z Walnego Zgromadzenia PIK, a także inne materiały z tym związane dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.pik.org.pl

*WNIOSKI*

Informacje:

Dyrektor Biura PIK Elżbieta Płatkowska Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@arspolona.com.pl

Rzecznik Prasowy PIK Piotr Dobrołęcki Tel. 0602 715 579 E – mail: dobrolec@warman.com.pl

———————————————-

POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.