Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – wyniki naboru

W ramach naboru złożonych zostało 440 wniosków, w tym 384 wnioski poprawne formalnie, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 404 194,00 zł. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 95 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie, poinformował na swojej stronie operator programu – Instytut Książki.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

W budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł.

Odwołanie można złożyć do dnia 28 sierpnia br., w przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres kraszewski2023@instytutksiazki.pl, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

W przypadku przesłania odwołania w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej data przesłania jest równoznaczna z datą wniesienia go do instytucji zarządzającej.

Wyniki naboru TUTAJ

SPROSTOWANIE: zob. https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,wyniki-naboru-do-programu-kraszewski-komputery-dla-bibliotek-%E2%80%93-sprostowanie,9708.html

 

Kategorie: Biblioteki, Instytucje