Wyniki naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

W ramach naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, złożone zostały 299 wnioski, w tym 253 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 111 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Zgodnie z zapisami § 12 p. 13 Regulaminu wnioskodawca jest uprawniony do złożenia pisemnego odwołania od decyzji odmawiającej przyznania dofinansowania, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych.

Zgodnie z zapisami § 4 p. 4 Regulaminu w budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą – 375 000,00 zł.

Odwołanie można złożyć do dnia 22 lipca br.

Odwołanie należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym bądź dokumentowej (np. skan podpisanego dokumentu) na adres kraszewski2022@instytutksiazki.pl, a oryginał – w przypadku formy dokumentowej (skan) – dostarczyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

 

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie
  2. Wnioski rozpatrzone negatywnie
  3. Wnioski błędne formalnie

 

 

 

 

 

źródło Operator Programu

Kategorie: Biblioteki, Instytucje