Twórcze pisanie – nowy kierunek studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Twórcze pisanie – nowy  kierunek studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przegląd

Uniwersytet jagielloński zaprasza do studiowania na nowym kierunku Wydziału Polonistyki – Twórcze pisanie.

Studia na kierunku twórcze pisanie – zgodnie ze swoją nazwą – uczą przede wszystkim posługiwania się literackim językiem polskim w tworzeniu tekstów artystycznych i użytkowych o charakterze estetycznym. Dają praktyczną wiedzę na temat posługiwania się formami literackimi, uczą właściwego stosowania narzędzi z zakresu poetyki, retoryki i kompozycji tekstu artystycznego, pomagają w organizacji pracy pisarza i pisarki, uświadamiają społeczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania tekstu.

W części teoretycznej studia twórczego pisania pozwalają nabyć umiejętności analizy stylu, poetyki, retoryki i kompozycji tekstu literackiego na przestrzeni wieków oraz jego kulturowego, społecznego i politycznego zakorzenienia. Uczą rozpoznawania różnych kodów artystycznych w literaturze polskiej i światowej i związku społecznego odbioru tekstu artystycznego z rodzajem użytych do jego budowy środków. Dostarczają umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego od strony jego wewnętrznej struktury i sposobów organizacji świata przedstawionego, pozwalają przełożyć teoretyczną wiedzę literaturoznawczą na immanentne cechy procesu twórczego.

Zdecydowana większość zajęć jest realizowana w postaci kursów wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, zaliczamy przygotowanie pracy magisterskiej w ramach „Seminarium magisterskiego””. Samodzielna praca studenta (bez kontaktu z nauczycielem akademickim) w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie koncepcji pracy, opracowanie bibliografii, napisanie rozprawy liczącej zwyczajowo między 60 a 120 stron, wprowadzenie poprawek promotora, jej wyedytowanie i przygotowanie do druku. Głownie na samodzielnej pracy osoby studiującej oparty jest również indywidualny projekt literacki, korygowany jedynie przez tutora podczas indywidualnych konsultacji.

Osoba studiująca ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie studiów: fakultety rodzajów i typów literatury, literatura porównawcza, literatura polska i obca. Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z komparatystyką.

Czas trwania studiów 2 lata (4 nsemestry)

 

Szczegółowe informacje TUTAJ

 

Kategorie: Szkolenia