Rozmowa o książce “Smoki i gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego

Przegląd

Rozmowa o książce „Smoki i gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego”

08.06.2022 godz. 18:00
Kawiarnio-księgarnia De Revolutionibus
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1K8XJKY7k

Procesy globalizacyjne, złożoność relacji i istniejące zależności między podmiotami rynkowymi stanowią podstawę do rozważań na temat współczesnych zmian społecznych i gospodarczych. Uwzględnienie czynników kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych jest konieczne również w przypadku opisu współczesnego modelu zarządzania międzynarodowego. Próbą takiej wielopłaszczyznowej analizy jest książka prof. Barbary Fryzeł Smoki i gazele. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego.

Wraz z autorką oraz jej gośćmi prof. Adelą Barabasz i dr Aleksandrem Marcinkowskim porozmawiamy o procesach wpływających na kształt współczesnego otoczenia biznesu międzynarodowego. Zastanowimy się nad zmianami społeczno-kulturowymi determinującymi strategiczne decyzje przedsiębiorstw, a także nad kulturowym i społecznym wpływem działalności podmiotów o globalnym zasięgu oraz przeanalizujemy możliwe kierunki rozwoju.

Rozmowa odbędzie się 08.06.2022 r o godzinie 18:00 w księgarnio-kawiarni de Revolutionibus i będzie transmitowana na profilu Facebook i kanale YouTube Wydawnictwa UJ

dr hab. Barbara Fryzeł – doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych, interesuje się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki behawioralnej, a także rolą międzynarodowego biznesu we współczesnym świecie. Jest laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendystką post-doc w University College London. Ma doświadczenie menadżerskie w biznesie międzynarodowym w branży paliwowej oraz doradztwa w obszarze nieruchomości komercyjnych. Opublikowała między innymi Building Stakeholder Relations and Corporate Social Responsibility (Palgrave Macmillan, Basingstoke–Hampshire–New York, 2011) oraz Ethics, Misconduct and the Financial Services Industry, Towards a Theory of Moral Business (Routledge, London–New York, 2021).

dr hab. Adela Barabasz – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor; Przewodnicząca Rady Naukowej i członek zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Zainteresowania badawcze koncentruje na mechanizmach funkcjonowania organizacji, które opisuje w ujęciu psychochodynamicznym. Szczególną wagę przywiązuje do identyfikacji mechanizmów obronnych w organizacji oraz zjawiska przeniesienia w relacjach przełożony – podwładny. Bada wpływ osobowości liderów organizacji na zachowania pozostałych jej członków oraz związki pomiędzy objawami dysfunkcjonalności jednostek a przejawami dysfunkcji w organizacji.

dr Aleksander Marcinkowski jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu socjologii organizacji, rynku pracy i bezrobocia, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw oraz kultury organizacyjnej. Część tych publikacji ukazała się za granicą (Stany Zjednoczone, Niemcy, Ukraina). Był uczestnikiem staży zagranicznych (Uniwesytet w Oxfordzie, W Heidelberdze, Johns Hopkins) oraz uczestnikiem wielu grantów polskich i międzynarodowych (V Ramowy Program UE, badania w ramach PAOW – realizowane wspólnie z MSAP, MSWiA oraz Canadian Urban Institute, granty PHARE itp.). Pracował w Instytucie Socjologii UJ (1976 – 1996), w Instytucie Ekonomii, Zarządzania i Finansów UJ (1996-2021). Od 2021 jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego

o książce:
„Wspólny mianownik prezentowanej w pracy narracji stanowi zestaw tez o umiędzynarodowieniu działalności (a) jako naturalnej konsekwencji mechanizmów ekonomicznych, (b) ale warunkowanej procesami politycznymi, (c) coraz mocniej ingerującej w kształt zachowań konsumenckich oraz idee społeczne. [… ] Opracowanie ma w równym stopniu charakter monografii naukowej, co przewodnika badawczego, dzięki zadawanym w nim inspirującym, a czasem prowokacyjnym pytaniom [… ]. Co determinuje człowieka bardziej: biologia czy wolna wola? W jakim stopniu ludzkie zachowania są wynikiem uwarunkowań biologicznych, a w jakim kulturowych? Co i pod jakimi warunkami przeważa: instynkty zwierzęce czy wpływy społecznych relacji, takich jak rodzina, środowisko edukacji, przyjaciele? Do jakiego stopnia człowiek może być biernym adresatem komunikatów o biologicznie i psychologicznie determinowanych, a więc zautomatyzowanych reakcjach? [… ] Liczne wątki dla przyszłych badań, które wyłaniają się z pracy, powodują, że jest to ciekawa lektura dla ekonomisty, menadżera, ale także socjologia, a nawet antropologa badającego kulturę”.
Z recenzji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Matczewskiego

Kategorie: Wydarzenia