„Certyfikat dla małych księgarni” – rozstrzygnięcie naboru wniosków

„Certyfikat dla małych księgarni” – rozstrzygnięcie naboru wniosków

Przegląd

 

Instytut Książki informuje o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach pilotażowej edycji programu własnego „Certyfikat dla małych księgarni”. 90 placówek w całej Polsce otrzyma łącznie ponad 2,5 mln zł wsparcia.

Celem programu „Certyfikat dla małych księgarni” jest przede wszystkim zahamowanie obserwowanego od wielu lat spadku liczby małych księgarni, ale także m.in. zwiększenie roli małych księgarni w realizacji działań promujących czytelnictwo, wsparcie małych księgarni jako instytucji promujących kulturę wśród lokalnych społeczności, zapewnienie małym księgarniom możliwości lepszej promocji oraz wsparcia ich bieżącej działalności czy zapewnienie większej biblioróżnorodności oferty.

W ramach 1. naboru złożono 173 wnioski, w tym 141 wniosków poprawnych formalnie na łączną kwotę wsparcia finansowanego 3 958 674,30 zł oraz 32 wnioski błędne formalnie.

Spośród poprawnych formalnie wniosków dofinansowanie otrzymało 90 wniosków o najwyższej liczbie punktów uzyskanych w procesie oceny w kolejności od 1. do 90. miejsca zajmowanego na liście rankingowej (od 95,00 do 78,80 uzyskanych punktów), na łączną kwotę wsparcia finansowego 2 539 075,00 zł.

W ramach budżetu programu wydzielone zostały środki finansowe przeznaczone na odwołania od wyników naboru w wysokości 15% tego budżetu (450 000,00 zł). Kwota ta zostaje powiększona o środki niewykorzystane w procedurze konkursowej (10 925,00 zł) i wynosi 460 925,00 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu (par. 9 ust. 13 i 14) możliwe jest złożenie odwołania od wyników naboru wniosków, jeżeli wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W procedurze rozpatrywania odwołań nie jest wiążąca liczba punktów uzyskanych w procedurze konkursowej.

Odwołanie należy złożyć w terminie do 19 października br. włącznie. W przypadku niedotrzymania tego terminu odwołanie będzie odrzucone z powodów formalnych. Odwołanie należy przesłać w formie podpisanego skanu na adres certyfikat@ik.gov.pl, a oryginał dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku wysłania odwołania pocztą decyduje data stempla pocztowego nadawczego.

Wyniki dostępne są w zakładce poświęconej programowi (TUTAJ).

Kategorie: Instytucje