Wiosenne nowości w Oficynie Impuls

Wiosenne nowości w Oficynie Impuls

Przegląd

Oficyna Wydawnicza Impuls przygotowała kolejną znakomitą ofertę ciekawych i ważnych publikacji z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, socjologi, psychologi oraz publikacji dla nauczycieli, pedagogów…
Jak zawsze oferta Impulsu pełna nowych, interesujących, kuszących i cennych tytułów rekomendowanych przez znakomitych autorów.

Nasze wiosenne nowości

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany
W warunkach placówki resocjalizacyjnej – Hubert Kupiec

Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która byłaby przydatna w udoskonalaniu organizacji procesu resocjalizacji w warunkach instytucjonalnych. Aby osiągnąć ten cel, pracę badawczą podzielono na kilka etapów, której efekty znalazły swoje odzwierciedlenie w kolejnych rozdziałach pierwszej (teoretycznej) i drugiej (empirycznej) części monografii.

Z recenzji dr hab. Iwony Klonowskiej

Książka stanowi interesujące studium teoretyczno-empiryczne na temat tożsamości nieletnich i ich motywacji do zmiany osadzonej w rzeczywistości przebywania w placówce resocjalizacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt wielopłaszczyznowego omówienia tematu, wzbogaconego o opis dużego projektu badawczego, zrealizowanego z wykorzystaniem wielu narzędzi, w tym własnego autorstwa. Publikacja jest przykładem kompleksowego myślenia o zagadnieniu charakterystycznym dla podejścia holistycznego, ujmującego kontekst zarówno filozoficzny, społeczno-kulturowy, jak i psychologiczny dociekań naukowych w obszarze pedagogicznym.

 

Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775–1973 w kontekście przemian społecznych
Na przykładzie Kielecczyzny – Lidia Pawelec

Publikacja ma charakter nowatorski, w literaturze polskiej nie posiadamy bowiem globalnego ujęcia problematyki kształcenia nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa elementarnego od ich powstania w 1775 roku, aż po likwidację tych szkół w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Autorka wykazała się bardzo dobrą znajomością źródeł i literatury przedmiotu, która została poddana szczegółowej krytyce i umiejętnie wykorzystana. Dzięki temu omawianie poszczególnych zagadnień zostało przeprowadzone w kontekście uwarunkowań społecznych i oświatowych danych okresów historycznych. Tak szerokie ujmowanie zagadnień pozwoliło Autorce lepiej zrozumieć i ocenić system kształcenia nauczycieli w Polsce, co zostało zaprezento­wane na przykładzie Kielecczyzny.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Meissnera

Jednym z podstawowych elementów systemu oświaty i wychowania jest szkolnictwo pedagogiczne pozostające w ścisłym związku z rzeczywistością społeczną zmieniającą się na przestrzeni wieków. Pełni ono istotną rolę w procesie przygotowania kadr nauczycielskich dla edukacji pokoleń żyjących w danym okresie historycznym i na danym obszarze społeczno-kulturowym. Swoje powinności spełnią tylko wówczas, gdy będą posiadali wysokie walory moralne, dobre przygotowanie pedagogiczne i gruntowną znajomość materiału nauczania. Dlatego problemy kształcenia nauczycieli były i nadal są przedmiotem nieustannych dyskusji i prowadzonych badań pedeutologicznych. Dotyczą nie tylko historii kształcenia nauczycieli, lecz również współczesnych problemów zawodu nauczycielskiego.

Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły 
Małgorzata Kamińska

Publikacja jest efektem badań sondażowych przeprowadzonych wśród nauczycieli zatrudnionych
w szkołach różnego typu w regionie mazowieckim. Jest pracą godną uwagi i opublikowania nie tylko dlatego, że przybliża aktualny stan opinii nauczycieli na temat współpracy i wspólnego uczenia się w praktyce szkolnej, realizowanej w określonym regionie naszego kraju – przez co może być użyteczna w projektowaniu pracy nauczycielskiej – ale także dlatego, że porusza problemy ważne dla organizacji życia w instytucji szkolnej pojętej jako organizacja ucząca się i dzięki temu zdolna do pomyślnego podejmowania działań edukacyjnych. […]
Przedstawione w książce analizy w znacznym stopniu poszerzają wiedzę na temat współpracy nauczycieli w procesie kształcenia szkolnego, są wynikiem rzetelnych badań i wskazują na liczne problemy, jakie warto jeszcze w tej dziedzinie podjąć.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Piekarskiego

Opracowanie […] prezentuje ciekawe badania nad postrzeganiem przez nauczycieli kultury organizacyjnej szkoły, nad rolą zespołów nauczycielskich w kulturze organizacyjnej szkoły, nad współdziałaniem w zespołach i zespołów między sobą w organizacji, jaką jest szkoła. Stanowi ważny przyczynek do dalszych rozważań i badań empirycznych nad funkcjonowaniem środowiska pedagogicznego w warunkach współczesnej szkoły w społeczeństwie wiedzy i zarazem ponowoczesnym.

Z recenzji dr. hab. Wojciecha Sroczyńskiego, em. prof. UPH w Siedlcach

Książki, które polecamy są zróżnicowane tematycznie i przystępne cenowo. Już teraz zapowiemy, że z naszą ofertą będziecie mogli się spotkać nie tylko w naszym sklepie internetowym (www.impulsoficyna.com.pl) oraz partnerskich serwisach internetowych, księgarniach stacjonarnych ale na licznych konferencjach w całym kraju…

Na zakończenie gorąco zachęcamy do naszego działu  P R O MO C J E – już teraz znajdziecie tam ponad 250 książek w super, niskich cenach – promocja potrwa do wyczerpana zapasów!

Tagi: Impuls