Uwaga na Impuls. Gorący tytuł w Impulsie

Przegląd

Polecamy nowy program Wychowania Fizycznego dla klas IV-VIII  autorstwa Urszuli Kierczak Obudowa metodyczna programu „Rusz się człowieku”:  Plany pracy i przedmiotowy system oceniania dla klas IV–VIII. Plany pracy nauczyciela na zajęciach do wyboru, już teraz w Oficynie Impuls!

Obudowa metodyczna programu "Rusz się człowieku" Nauczyciel, opierając się na podstawie programowej, tworzy własny lub wybiera z dostępnych na rynku program nauczania. Program nauczania stanowi opis sposobu osiągania celów z podstawy programowej, jest więc zapisem treści nauczania, form i metod pracy. Program dotyczy całego etapu kształcenia. Na jego bazie nauczyciel opracowuje własny plan pracy rocznej, określający zadania do realizacji i przewidywane osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym, w danej klasie. Ostatnim etapem planowania jest przygotowanie konspektów zajęć, czyli plan realizacji lekcji.

Prezentowane propozycje rocznych planów pracy stanowią obudowę metodyczną programu „Rusz się człowieku”, zawierają wszystkie cele ogólne i szczegółowe opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356).

Plan pracy nauczyciela wychowania fizycznego obejmuje rok nauki i opisuje realizowane czynności i treści nauczania, które mają umożliwić osiągnięcie celów szczegółowych dla danej klasy. Układ planu pracy jest indywidualną sprawą każdego nauczyciela, powinien się jednak opierać na wskazanych w podstawie programowej i wybranym programie nauczania celach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. Plan powinien być czytelny, rzeczowy, konkretny i realny, czyli możliwy do wykonania, jasno określać realizowane treści, wyznaczać zadania szczegółowe, dostosowane do możliwości uczniów i aktualnych założeń programowych szkoły.

Plan pracy musi więc być dostosowany do poziomu sprawności uczniów, warunków szkoły, posiadanej bazy dydaktycznej, zaplecza sportowo-rekreacyjnego, sprzętu i wyposażenia. Powinien być powiązany z tradycjami sportowymi, odpowiadać na potrzeby szkoły i środowiska. Aby umożliwić uczniom twórczy i aktywny udział w procesie edukacji, plan pracy powinien także uwzględniać ich zainteresowania i pasje. Przed przystąpieniem do opracowania planu pracy nauczyciel musi zatem przeprowadzić diagnozę indywidualną, grupową i środowiskową.

Diagnoza indywidualna to określenie stanu zdrowia, wieku rozwojowego, poziomu zdolności kondycyjnych, koordynacyjnych, gibkości, umiejętności organizacyjnych, technicznych, taktycznych, sportowych i rekreacyjnych uczniów. To także ocenienie umiejętności uczniów w zakresie samousprawniania się, samokontroli i samooceny. To informacja o poziomie opanowania wiadomości w zakresie kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Diagnoza grupowa stanowi ocenę zespołu klasowego jako grupy społecznej. Powinna obejmować ustalenie składu grupy, rodzajów interakcji między jej członkami, identyfikację uczniów wymagających specjalnej uwagi, wpływu poszczególnych osób na zespół i roli, jaką w nim pełnią.

Diagnoza środowiskowa to określenie warunków materialnych (stan możliwych do wykorzystania urządzeń sportowych, przyborów i przyrządów), warunków terenowych i klimatycznych oraz warunków społecznych (nastawienie i sugestie rodziców, lekarza, innych nauczycieli, tradycje regionalne związane z kulturą fizyczną). Więcej informacji o programie przeczytacie tutaj >>>

Nowy program Wychowania Fizycznego dla klas IV-VIII  autorstwa Urszuli Kierczak pt. Obudowa metodyczna programu „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach,  już teraz dostępny w sprzedaży do wyboru zarówno w wersji papierowej (40 zł), elektronicznej ebook (format PDF otwarty do drukowania i kopiowania – 34 zł) oraz w pakiecie DRUK+EBOOK (60 zł).

Polecamy PAKIET: wersja PAPIEROWA + EBOOK (PDF)
nowy program do EF klasy 4-8 nowy program do EF klasy 4-8

Zapraszamy do złożenia zamówienia, które w przypadku książek papierowych realizujemy w 24 godziny od zamówienia a w przypadku ebook w 20 minut od zamówienia!  

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres:
zamowienia@impulsoficyna.com.pl lub tel. 506-624-220


Pobierz obrazy

Najlepsze z najlepszych! Top 10 Impulsu w czasie wakacji

Poniżej przedstawiamy nasze bestsellerowe publikacje za miesiąc lipiec 2018 rok. W mijającym okresie naszą najpopularniejszą książką została nowość wydawnicza Urszuli Kierczak pt. Obudowa metodyczna programu „Rusz się człowieku” wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach. Publikacja zawiera wszystkie cele ogólne i szczegółowe opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Drugie miejsce przypadło…

Najlesze z najlepszych

Pobierz obrazy
Impuls poleca
Zapraszamy do Impulsu

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls