Znamy zwycięzcę VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

Znamy zwycięzcę VII Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego

Przegląd

Kapi­tuła wybrała Lau­re­atkę VII edy­cji Kon­kursu Sty­pen­dial­nego im. Ryszarda Kapu­ściń­skiego Fun­da­cji Hero­dot. Została nią Mag­da­lena Idem.

 

Uzasadnienie:

Wybra­li­śmy pro­jekt pani Mag­da­leny Idem mię­dzy innym dla­tego, że zasko­czył nas swoją ory­gi­nal­no­ścią. Jest dow­cipny i przewrotny.

Mamy nadzieję – wła­ści­wie jeste­śmy pra­wie pewni – że pla­no­wane repor­taże naszej Lau­re­atki przy­niosą znacz­nie wię­cej niż opis kurio­zów, jakimi są roz­kwi­ta­jące w pol­skim kra­jo­bra­zie parki dino­zau­rów. Pod wzglę­dem liczby dino­par­ków wyprze­dzają nas jedy­nie Stany Zjed­no­czone. I – chcia­łoby się powie­dzieć, cytu­jąc kla­syka – “to nie jest jesz­cze nasze ostat­nie słowo”.

Mamy nadzieję, że Autorce uda się wyja­śnić, co takiego tkwi w Pola­kach, że nawet tym pre­hi­sto­rycz­nym krę­gow­com – gadom, czy pta­kom, do końca nie wia­domo – usi­łu­jemy przy­pi­sać NARODOWOŚĆ.

Dla­czego sile­zaur musi być pol­skim dino­zau­rem narodowym?

Co to zna­czy, że dino­zaur tkwi w gło­wie Polaka? Jak to się obja­wia? I czy jest nie­ule­czalne? — Jeste­śmy cie­kawi odpo­wie­dzi na te pytania.

Wcze­śniej­sze tek­sty pani Mag­da­leny Idem dają nadzieję, że autorka wyko­rzy­sta ten pomysł tak, jak zamie­rza – dla uka­za­nia dino­zaura sie­dzą­cego w Polaku.

Jej dotych­cza­sowe repor­taże społeczno-obyczajowe – dru­ko­wane głów­nie w Dużym For­ma­cie, takie mię­dzy innymi jak „Trzy różańce Wero­niki” czy „Polak się masuje. Ero­tycz­nie” – świad­czą o dużej spraw­no­ści dzien­ni­kar­skiej. Cechuje je świetny słuch, żywy język, dow­cip, iro­nia (ale nie jado­wita), dobry kon­takt z roz­mów­cami. A także, co bar­dzo istotne, wraż­li­wość i wnikliwość.

Pani Mag­da­le­nie Idem ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy. Gra­tu­lu­jemy także wszyst­kim fina­li­stom naszego konkursu.

Na koniec prze­pro­siny. Prze­pra­szamy War­szawę, Olsz­tyn, Kielce i wiele innych pol­skich miast: znów wygrał Kra­ków. Tak, jak w zeszłym roku. Tak się zło­żyło. Nic na to nie poradzimy. – czytamy na stronie Fundacji Herodot.

 

 

 

 

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.