Już jutro 8. Targi Książek dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY

Już jutro 8. Targi Książek dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY

Przegląd

Tegoroczna ósma edycja DOBRYCH STRON rozpocznie się jutro w Przejściu Garncarskim – targi zajmą całą ulicę biegnącą przez środek wrocławskiego Rynku.

Jak co roku w programie Dobrych Stron można zna­leźć m.in. spo­tka­nia z au­to­rami i i­lu­stra­to­rami, pre­miery ksią­żek, warsz­taty li­te­rac­kie, pla­stycz­ne i e­du­ka­cyj­ne, kre­atyw­ne za­ję­cia z a­ni­mato­rami, spek­ta­kle, kon­kursy i wy­sta­wy.

Podczas Tar­gów zostaną ogłoszone wyniki kon­kursu „Dobre Stro­ny” skie­ro­wa­nego do wy­daw­ców pu­bli­kują­cych książ­ki dla dzie­ci i mło­dzieży do lat 16. Na­gro­da „Dobre Stro­ny” jest przyznawana za książkę po raz pierw­szy wy­da­ną w Pol­sce w dwóch kategoriach: książka dla dzieci, książka dla młodzieży i wynosi 20.000 PLN. Nagroda jest u­fun­do­wa­na przez Pre­zy­den­ta Wro­cła­wia i musi zo­stać prze­zna­czo­na na wy­da­nie ko­lej­nej książ­ki dla młodych czytelników.

Od sześ­ciu lat sta­łym e­lemen­tem pro­gramu Tar­gów „Dobre Stro­ny” jest o­gól­nopol­ski kon­kurs dla dzie­ci i mło­dzieży „A to moja bajka wła­śnie…” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. Kon­kurs ten cie­szy się coraz więk­szym po­wodze­niem – w 2016 roku na­de­słano ponad 6000 prac! Lau­re­aci o­trzy­mu­ją dy­plo­my oraz na­gro­dy rze­czo­we, a ich bajki zo­sta­ją wy­da­ne w po­sta­ci książ­ki pt. A to moja bajka wła­śnie…

 

 

Kategorie: Targi krajowe
Tagi: Dobre Strony

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.