Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015. Książki.

Przegląd

ruch-wydawniczy-w-liczbach-2015-bnUkazał się sześćdziesiąty pierwszy rocznik „Ruchu Wydawniczego w Liczbach”. Prezentowane są w nim dane dotyczące produkcji wydawniczej w roku 2015. Zostały w nim uwzględnione publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę prezentowanych w roczniku obliczeń stanowią otrzymywane przez Bibliotekę Narodową egzemplarze obowiązkowe. Tegoroczną nowością jest rozdzielenie publikacji na dwie części, poświęcone osobno książkom i czasopismom. Ze względu na szybszy dostęp do danych na temat książek, pozwoli to na znaczne przyspieszenie wydawania tej części rocznika.

W przypadku książek obliczenia wykonywane są na podstawie liczby pozycji odnotowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” za rok 2015. Uwzględniane są tu także książki przysłane do Biblioteki Narodowej z opóźnieniem, czyli opublikowane przed 2015 rokiem (choć nie wcześniej niż w roku 2010). Traktowane są one jako swoisty ekwiwalent za tę część tytułów z roku 2015, które – jak pokazuje dotychczasowa praktyka – również zostaną przekazane przez wydawców do BN w późniejszym terminie. Natomiast w zakresie publikacji periodycznych uwzględniane są wszystkie tytuły, których przynajmniej jedno wydanie z roku 2015 zostało nadesłane nie później niż do czerwca roku następnego. Należy zaznaczyć, że dane te obejmują książki i periodyki posiadające wersję papierową – jako jedyną lub funkcjonującą obok wersji elektronicznej.

W roku 2015 w bibliografii narodowej odnotowano 33 454 tytuły książek opublikowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to o 738 tytułów więcej niż rok wcześniej i o 591 więcej niż przed dwoma laty.
Według kategorii tematycznych największe zbiory tworzą obecnie książki literackie 27%, historia i biografie (9%), religia i teologia (8%). Następnie prawo, administracja i opieka społeczna (7%), polityka i ekonomia (6%), szkolnictwo i dokształcanie nauczycieli (5%), inżynieria, technika, przemysł i handel (5%), nauki medyczne (3%), nauki przyrodnicze (3%). Niektóre działy w ciągu roku nieco zwiększyły swój udział w całości zbioru (teksty literackie – wzrost o 2 p.p.,historia i biografie – wzrost o 1 p.p.), inne – nieco zmniejszyły (polityka i ekonomia – spadek o 1 p.p., inżynieria, technika, przemysł i handel – spadek o 1 p.p.)

W ostatnich trzech latach zmniejszyła się liczba tytułów książek naukowych, natomiast zwiększył się zbiór utworów literackich, przy jednoczesnej coraz silniejszej dominacji wśród nich literatury popularnej.

W roku 2015 w bibliografii narodowej znalazło się 11 437 tytułów książek naukowych. Stanowią one 34% całego zbioru tytułów. Przeważają wśród nich książki napisane w oryginale po polsku (78%), znacznie mniej jest książek napisanych w języku obcym (5%) lub polskim i obcym (8%). 7% stanowią tłumaczenia z języków obcych na polski, a 2% – z polskiego na języki obce.

Ruch Wydawniczy w Liczbach 2015– Publikacja jest dostępna bezpłatnie w formie PDF w Księgarni BN  Biblioteka Narodowa

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.