Wyniki finansowe Grupy Agora w 4 kwartale 2015

Wyniki finansowe Grupy Agora w 4 kwartale 2015

Przegląd

Grupa Agora zakończyła 4 kwartał 2015 r. poprawą wyników operacyjnych. Przychody Grupy dynamicznie rosły dzięki rekordowej frekwencji w kinach oraz wyższej niż rynkowa dynamice wzrostu wpływów reklamowych segmentów Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna. Większość biznesów Grupy Agora, w tym działalność prasowa, odnotowuje też systematyczną poprawę rentowności. – czytamy w komunikacie.

– 4 kwartał 2015 r. przyniósł nie tylko rekordowe poziomy wpływów segmentów Radio, Internet oraz Film i Książka, ale też szereg działań rozwojowych na rynkach radiowym i internetowym, które w ostatnim czasie wykazują najwyższy potencjał rozwojowy. Jestem przekonany, że systematyczna praca nad realizacją celów strategicznych Grupy Agora, jak i różnorodność podejmowanych przez nas nowych inicjatyw pozwolą nam jeszcze bardziej zdywersyfikować portfel naszych mediów. Temu ma służyć m.in. uruchomienie pierwszego własnego kanału telewizyjnego Agory jeszcze w 2016 r. – komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.

Wyniki finansowe i osiągnięcia biznesów Grupy Agora w 4 kwartale 2015 r. (porównanie r/r):

Przychody Grupy wyniosły 353,9 mln zł i zwiększyły się o 6,1%. Na wzrost ten istotnie wpłynęły wyższe o 7,6% przychody reklamowe w kwocie 170,1 mln zł związane z wyższym niż rynkowy wzrostem przychodów z reklamy w segmentach Internet, Radio oraz Reklama Zewnętrzna. Przychody z pozostałej sprzedaży były wyższe o 7,6% i wyniosły 49,7 mln zł. Pozytywnie na ich wartość wpłynęły głównie wyższe przychody z działalności Wydawnictwa Agory. Przychody ze sprzedaży biletów do kin wzrosły o 18,2% i sięgnęły 55,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wydawnictw zwiększyły się do kwoty 37,4 mln zł, głównie za sprawą wyższych wpływów ze sprzedaży publikacji Wydawnictwa Agory oraz ze sprzedaży egzemplarzowej Gazety Wyborczej. Przychody ze sprzedaży usług poligraficznych wyniosły natomiast 41,5 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora zwiększyły się o 1,3% do 336,9 mln zł. Na wzrost ten wpłynęły głównie wyższe koszty usług obcych związane z działalnością Wydawnictwa Agory. Dodatkowo do wzrostu przyczyniły się wyższe koszty usług pośrednictwa w sprzedaży reklam oraz koszty zakupu kopii filmowych. Koszty reprezentacji i reklamy zwiększyły się o 9,7% do kwoty 27,2 mln zł, co było związane głównie z ofertą dwucenową „Gazety Wyborczej”. Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 7,2% w wyniku realizacji projektów rozwojowych w Grupie. Zmniejszyły się natomiast (o 4,9%) koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów.

Dzięki wzrostowi przychodów EBITDA Grupy Agora zwiększyła się do kwoty 41,3 mln zł, zysk operacyjny na poziomie EBIT wyniósł 17,0 mln zł, a zysk netto sięgnął 17,2 mln zł. Należy jednak pamiętać, że w czwartym kwartale 2014 r. zarówno poziom kosztów operacyjnych, jak i wynik Grupy zostały obciążone kosztami odpisów aktualizujących w wysokości 15,1 mln zł, które dotyczyły dwóch miesięczników wydawanych przez pion Czasopisma i Prasa Bezpłatna.

INFORMACJE DODATKOWE – WYNIKI SEGMENTÓW AGORY W 4 KWARTALE 2015 R. (porównanie r/r)

PRASA – ograniczenie kosztów i poprawa wyniku operacyjnego

Wyniki segmentu Prasa były pod presją ograniczania wydatków na reklamę w prasie, a także niższej – w porównaniu z ubiegłym rokiem – sprzedaży egzemplarzowej.

Przychody reklamowe segmentu wyniosły 45,8 mln zł i były o 10,2% niższe niż w 4 kwartale 2014 r. Przychody reklamowe1,2 w Gazecie Wyborczej wyniosły 28,7 mln zł, w Metrocafe.pl3 6,1 mln zł, a w czasopismach sięgnęły 5,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wydawnictw segmentu wyniosły 33,5 mln zł. Złożyły się na nie głównie wyższe wpływy ze sprzedaży egzemplarzy Gazety Wyborczej. Wzrost ten jest efektem większej liczby wydań dziennika w ofercie dwucenowej. Wyższe są także wpływy z dystrybucji cyfrowej Gazety Wyborczej. Niższe były natomiast przychody ze sprzedaży czasopism.

Segment kontynuował inwestycje w rozwój cyfrowy. Na koniec grudnia 2015 r. liczba płatnych subskrypcji Gazety Wyborczej przekroczyła 77 tys., co oznacza osiągnięcie wyznaczonego celu o rok wcześniej niż było to założone. Nowy, zweryfikowany cel na koniec 2016 r. to 90 tys. płatnych prenumerat Gazety Wyborczej.

FILM i KSIĄŻKA4 – wzrost przychodów i poprawa wyniku operacyjnego

Przychody segmentu Film i Książka wzrosły o 11,8% do 112,0 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost były wyższe przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios oraz przychody z działalności Wydawnictwa Agory. Wzrost przychodów ze sprzedaży Wydawnictwa zapewniły dodatkowe wpływy z dystrybucji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz wyższe wpływy ze sprzedaży wydawnictw książkowych, filmowych i muzycznych. Pozytywnie na wartość przychodów segmentu wpłynęły również wyższe przychody ze sprzedaży w barach oraz ze sprzedaży reklam w kinach. Wpływy z działalności filmowej wyniosły 3,9 mln zł. W 4 kwartale 2015 r. NEXT FILM wprowadził do kin 1 produkcję filmową.

Koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 11,5% do kwoty 99,8 mln zł. Ten wzrost wynika głównie z wyższych kosztów działalności Wydawnictwa Agory związanych z rozliczeniem z producentem gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ze względu na rozbudowę sieci kin Helios wyższe były koszty zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów, jak również wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu przychodów segment poprawił wynik operacyjny na poziomie EBIT5, który wyniósł 12,2 mln zł, natomiast EBITDA5 wzrosła do 20,0 mln zł.

Wydawnictwo Agory zaproponowało czytelnikom w 4 kwartale 2015 r. 24 nowe projekty wydawnicze. W efekcie Agora sprzedała 0,3 mln książek i książek z płytami.

 

czytaj cały komunikat TUTAJ

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.