Konsultacje w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Konsultacje  w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Przegląd

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

Przed rozpoczęciem formalnego procesu legislacyjnego konieczne jest przesądzenie sposobu implementacji niektórych postanowień dyrektywy, w szczególności w przypadkach, w których pozostawia ona państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu lub doprecyzowaniu określonych kwestii w prawie krajowym. W tym celu MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań implementujących dyrektywę w Polsce. Wspomniane wstępne konsultacje nie są częścią formalnego procesu legislacyjnego i odbywają się niezależnie od konsultacji publicznych, jakim w przyszłości – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zostanie poddany projekt ustawy wdrażającej dyrektywę.

W związku z powyższym zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w kwestionariuszu, w terminie do końca lutego 2016 r.

Proszę o przesyłanie odpowiedzi na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres dwim@mkidn.gov.pl

 

źródło: Prawo autorskie i medialne

Kategorie: Prawo autorskie

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.