„Wspieranie działań archiwalnych 2016” konkurs Archiwów Państwowych

„Wspieranie działań archiwalnych 2016” konkurs  Archiwów Państwowych

Przegląd

W związku z nowelą ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych planuje ogłoszenie w styczniu 2016 r. konkursu w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”.

Konkurs adresowany będzie do organizacji pozarządowych gromadzących materiały archiwalne, takie jak: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Finansowanie konkursu

Na przeprowadzenie konkursu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała ze środków budżetowych dotację celową w wysokości 900 tys. złotych.

Minimalna wysokość pojedynczej dotacji wyniesie 3 tys. złotych, maksymalna 300 tys. złotych. Wymagany wkład własny wyniesie 10 % wnioskowanej kwoty. Dotacja zostanie udzielona na sprzęt i materiały oraz prace związane z ewidencjonowaniem, przechowywaniem, opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych, posiadanych przez wspomniane organizacje. Obejmie w szczególności wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz sprzęt komputerowy, skanery, oprogramowanie i serwery, materiały takie jak: pudła, teczki czy regały.

Komisja powołana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oceni m.in. wartość historyczną zgromadzonego zasobu oraz możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. Podmiot, który uzyska dotację, będzie zobowiązany do przekazania materiałów do państwowego zasobu archiwalnego w przypadku zakończenia swojej działalności.

Szczegółowe materiały informacyjne o konkursie, zasadach i trybie składania wniosków projektowych oraz sposobie i kryteriach ich oceny zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl na początku stycznia 2016, a oferty będzie można nadsyłać do 29 lutego 2016 r.

Norma opisu materiałów archiwalnych

Opis materiałów archiwalnych (dokumentacji gromadzonej przez archiwa i inne instytucje pamięci) obejmuje informacje dotyczące twórcy danego zbioru dokumentacji, opisuje zawartość dokumentacji, jej datację, rozmiar, nośnik na którym występuje oraz sygnaturę i warunki korzystania.

Nowa norma opisu materiałów archiwalnych (NOMA) wprowadza jednolite, zgodne z międzynarodowymi, zasady ewidencjonowania i opisywania dokumentacji historycznej w systemach informatycznych. Dzięki wprowadzeniu NOMY polskie bazy danych o zbiorach staną się kompatybilne z bazami w innych krajach, co umożliwi wymianę informacji o zbiorach oraz dokumentów dostępnych w formie cyfrowej. Dla klientów archiwów takie rozwiązanie oznacza możliwość otrzymania pełniejszej informacji o zbiorach archiwów oraz skrócenie czasu dotarcia do poszukiwanego dokumentu.

 

MKiDN

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.