Pieniadze na kulturę w 2003r.

Pieniadze na kulturę w 2003r.

Na stronach internetowych ministerstwa kultury można się zapoznać z budżetem
tego resortu na 2002 i 2003r. 

Budżet państwa dla części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w ustawie
budżetowej na rok 2002 zakładał wydatki ogółem w wysokości 1.087.176 tys. zł.,
tj. spadek o 11%do ustawy budżetowej 2001r. W kwocie tej 1.077.114 tys. zł stanowiły
wydatki bieżące, a 10.062 tys. zł – wydatki majątkowe.

W wyniku „cięć” budżetowych na rok 2002, którymi szczególnie została dotknięta
kultura w cz. 24, straciła ona w porównaniu z rokiem 2001 aż 123 mln zł, z tego
w:

– inwestycjach – 40 mln zł;

– konserwacji zabytków – 15 mln zł;

– instytucjach kultury – 35 mln zł;

– kinematografii – 6 mln zł;

– zadaniach w dziedzinie mecenatu państwa – 27 mln zł.

Kwoty wydatków dla instytucji kultury zostały ograniczone do wysokości 80% kwoty
zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2001 rok. Jednak przy tak trudnej sytuacji
finansowej państwa, żadna instytucja kultury nie uległa likwidacji.

Natomiast na 2003 rok mimo znaczącego wzrostu budżetu na kulturę w porówanianiu
z rokiem 2002 osiągniemy poziom roku 2001 (wykonanie roku 2001 wyniosło – 1.186.675
tys.zł).

Zaplanowane środki w ustawie budżetowej na rok 2003 w cz. 24 – KiODN wynoszą
1.171.497 tys.zł.
, tj. wzrost o 7,8 % do ustawy budżetowej 2002 rok. W kwocie tej 1.120.739 tys.zł
stanowią wydatki bieżące, a 50.758 tys.zł – wydatki majątkowe, które wzrastają
pięciokrotnie w stosunku do roku 2002. Ponadto w rezerwach celowych budżetu państwa przewidziano dla działu 921 – Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego środki w wysokości 14.781 tys. zł
z przeznaczeniem na:

– dotacje dla państwowych instytucji kultury na poprawę wynagrodzeń pracowników
artystycznych oraz pracowników działalności podstawowej (13.300 tys. zł)

– dotacje dla Polskiego Związku Niewidomych na dofinansowanie zadania w zakresie
prowadzenia Centralnej Biblioteki Niewidomych (1.481 tys.zł)

Łączny budżet na 2003 rok dla cz. 24 – KiODN z rezerwami celowymi wyniesie 1.186.278
tys.zł tj. wzrost o 9,1 % do ustawy budżetowej 2002r.

W budżecie na rok bieżący przewidziano wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej o 4%.

W stosunku do roku poprzedniego struktura wydatków w dziale kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego uległa nieznacznym zmianom w związku z likwidacją Urzędu
Generalnego Konserwatora Zabytków i przekazaniem kompetencji Ministrowi Kultury.

Niezależnie od środków pochodzących z budżetu, kultura zostanie dodatkowo zasilona
o kwotę 115.000 tys. zł pochodzącą z nowelizacji ustawy o grach losowych. Środki
te przeznaczone będą na promowanie i wspieranie:

– ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięc artystycznych, w tym o charakterze
edukacyjnym;

– twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka
polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury
niskonakładowej;

– działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego;

– młodych twórców i artystów;

– działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.