Capital Markets Day w firmie Stora Enso: strategiczne kierunki rozwoju i obszary działania

Capital Markets Day w firmie Stora Enso: strategiczne kierunki rozwoju i obszary działania

Przegląd

13 września br. firma Stora Enso zorganizowała spotkanie online dla inwestorów i akcjonariuszy – Capital Markets Day (CMD). Wydarzenie stało się okazją do zaprezentowania strategicznych dla koncernu obszarów działania i realizowanych w ich ramach inwestycji, przedstawienia planów dotyczących najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia Stora Enso rynków, jak też prognoz finansowych i jej kierownictwa w perspektywie krótko- i długoterminowej. Nie zabrakło informacji na temat celów środowiskowych, realizowanych przez koncern. Całość zwieńczył panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm Bouygues Construction, Northvolt i Tetra Pak, będących partnerami Stora Enso w projektach realizowanych w kluczowych dla niej obszarach oraz sesja pytań i odpowiedzi, gdzie w rolach głównych wystąpili reprezentanci kierownictwa grupy.

Spotkanie rozpoczęła Annica Bresky – CEO koncernu, która podkreśliła, że strategicznym celem Stora Enso pozostaje koncentracja na tych obszarach rynkowych, w których firma dostrzega największy potencjał wzrostu w perspektywie długookresowej. Są nimi rynki: opakowań odnawialnych, rozwiązań budowlanych i innowacyjnych biosurowców i tu firma zamierza wzmacniać i przyspieszać swoje działania inwestycyjne. Integracja wymienionych segmentów ma też przynieść firmie mniejszą podatność na cykliczność rynkową. Annica Bresky podkreślała, że dobre wyniki finansowe osiągane w ostatnim czasie pozwalają na realizowanie dalszych wzrostów, zarówno organicznych jak i poprzez akwizycje. Jedną z nich zaanonsowano na kilka dni przed CMD – chodzi o przejęcie holenderskiej grupy opakowaniowej De Jong Packaging Group. Annica Bresky dodała, że podstawami w procesie tworzenia wartości dla klientów, wspierającymi działania Stora Enso w kluczowych dla niej obszarach, pozostają: tradycyjne produkty drzewne, celuloza i zasoby leśne. Zgodnie z przyjętą wcześniej strategią, firma sukcesywnie wycofuje się z biznesu papierniczego – w dniu organizacji Capital Markets Day ogłoszono sprzedaż niemieckiej papierni Maxau.

Przedstawione zostały również: obecna sytuacja finansowa (gdzie firma notuje – rok do roku – poprawę kluczowych parametrów), a także strategiczne cele środowiskowe. Annica Bresky, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Stora Enso, potwierdziła, że firma do 2030 roku chce zredukować całkowitą emisję dwutlenku węgla, emitowanego w związku z jej działalnością o 50%, posiadać w ofercie wyłącznie rozwiązania w 100% odnawialne (w ub.r. udział ten wynosił już 93%), zaś do roku 2050 – osiągnąć całkowitą neutralność wobec wpływu na bioróżnorodność. Jak dodała, realizowana przez firmę polityka zrównoważonego rozwoju przyspiesza wzrosty, umożliwia zwiększenie marż i otwiera nowe możliwości rynkowe.

Do roku 2030 koncern planuje zwiększyć przychody ze sprzedaży o 30% (wyłączając wpływ inflacji) o osiągać 15% marżę z zysku operacyjnego EBIT na cykl. W założeniach kierownictwa firmy 60% obrotów mają stanowić wpływy z rynku opakowań odnawialnych (Renewable Packaging). W drugim, strategicznym dla przyszłości Stora Enso obszarze – Building Solutions, firma notuje systematyczne wzrosty dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na proekologiczny budulec jakim jest drewno. Tu celem firmy do 2030 roku jest zwiększenie jego udziałów w obrotach działu Wood Products do 40%. Trzeci segment, określany przez kierownictwo firmy mianem najbardziej perspektywicznego, to innowacje w obszarze biosurowców (Biomaterials Innovations), gdzie firma realizuje liczne projekty w ścisłej współpracy ze swoimi partnerami i klientami.

W kierunku opakowań w pełni odnawialnych
Kolejnym prelegentem podczas CMD 2022 był Hannu Kasurinen – Executive Vice President w dziale Packaging Materials. Na wstępie podkreślił on, że obecnie 45% opakowań w skali globalnej jest wykonanych z tworzyw sztucznych, co w samej Europie generuje rocznie 20 mln ton odpadów plastikowych. Zdaniem Stora Enso nawet 25% z nich można zastąpić rozwiązaniami odzyskiwalnymi, o niskim śladzie węglowym. Hannu Kasurinen mówił, że ten proces już ma miejsce, a wykonane z włókien opakowania to najszybciej rozwijający się obecnie format opakowań w skali globalnej.
Dodał przy tym, że Stora Enso posiada najszersze na rynku portfolio materiałów do produkcji opakowań. Hannu Kasurinen przedstawił pozycję Stora Enso w poszczególnych segmentach podkreślając, że na wielu z nich firma zajmuje czołowe pozycje, zarówno w odniesieniu do rynku światowego, jak i europejskiego. Wskazywał przy tym, że systematyczne wzrosty osiągane w segmencie opakowań przez Stora Enso to efekt zarówno jej rozwoju organicznego, jak też przejęć w tym segmencie. Nawiązał przy tym do niedawnej akwizycji De Jong Packaging Group praz planowanej konwersji zakładów Langerbrugge z myślą o produkcji papierów do wytwarzania tektury falistej.
Wszystko to – kontynuował – wpływa na bardzo pozytywne wyniki działów Packaging Materials i Packaging Solutions, zarówno w kontekście przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego EBIT, jak i operacyjnego ROCC. Jak dodał, z obecnym potencjałem Stora Enso ma możliwość wygenerowania dodatkowych 1,5 mld euro w segmencie tektury opakowaniowej (litej oraz falistej).
Do roku 2030 Stora Enso ma ambicje zwiększyć swoją sprzedaż o 60% (względem roku 2021), dwukrotnie powiększając zysk EBIT i osiągając najwyższy w przemyśle poziom marż. Stora Enso chce stać się globalnym liderem w obszarze projektowania i tworzenia zrównoważonych opakowań, redukując tym samym o 50% ślad węglowy generowany przez Renewable Packaging. Jednocześnie jego oferta ma w 100% składać się z rozwiązań odzyskiwalnych.

Wood Products i Biomaterials: przyszłość tkwi w rozwiązaniach na bazie drewna
Kolejne prezentacje wygłoszone podczas CMD 2022 dotyczyły dwóch pozostałych działów, określanych przez Stora Enso mianem strategicznych dla jej przyszłości: Wood Products i Biomaterials. Kierujący pierwszym z wymienionych Lars Völkel – Executive Vice President Stora Enso rozpoczął swoją prezentację od stwierdzenia, że stosowanie drewna jako budulca może znacząco wpłynąć na globalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (11% światowej emisji CO2 generują właśnie materiały budowlane). Stąd też rosnące zaangażowanie Stora Enso w tym segmencie rynkowym i koncentracja na działaniach realizowanych w ramach dwóch strategicznych obszarów: tradycyjnych wyrobów na bazie drewna (gdzie roczne wzrosty rynkowe wynoszą 3-4%) oraz rozwiązań budowlanych, oferowanych przez Building Solutions. W tym drugim przypadku – jak podkreślał Lars Völkel – rynek notuje roczne wzrosty przekraczające 10%, co oznacza jego olbrzymi potencjał. Oba te segmenty, jak dodał, wpływają też na stabilność finansową działu Wood Products i jego bardzo dobre wyniki: rosnące przychody ze sprzedaży, zysk operacyjny EBIT i zysk operacyjny ROCC. W segmencie Building Solutions firma zamierza potroić swoją sprzedaż do roku 2030. Z kolei w obszarze wyrobów tradycyjnych na bazie drewna (takich jak drewno tartaczne cięte i w blokach, elementy drzwi i okien czy pelet) Stora Enso poprawiła swoją zyskowność i konkurencyjność, m.in. dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na elementy drewniane, stabilnym i konkurencyjnym cenowo źródłom surowcowym oraz wdrożonemu z sukcesem programowi poprawy działalności. Duże znaczenie – jak mówił Lars Völkel – ma też integracja w zakresie dostaw włókien, które są wykorzystywane zarówno do produkcji elementów budowlanych jak i materiałów opakowaniowych.

Trzeci strategiczny z punktu widzenia Stora Enso obszar rynkowy – innowacyjne biosurowce, zaprezentowała Johanna Hagelberg, Executive Vice President Biomaterials. Tu, jak wskazywała, kluczowe znaczenie ma lignina, z której w 1/3 składa się każde drzewo i która oferuje ogromne możliwości przemysłowe, zwłaszcza w kontekście wytwarzania biosurowców i „zielonych” źródeł energii. W kontekście tych drugich Johanna Hagelberg przytoczyła dane na temat potencjału europejskiego rynku materiałów anodowych, znajdujących zastosowanie w produkcji baterii. Ocenia się, że do 2030 roku jego zapotrzebowanie wyniesie 1 mln ton rocznie. Obecnie jednak większość baterii i akumulatorów bazuje na surowcach kopalnych. Stora Enso stara się zmieniać ten trend, inwestując w proekologiczne rozwiązania takie jak Lignode, które – wspólnie z firmą Northvolt – ma być wdrożone właśnie przy produkcji baterii.
Firma do 2030 ma osiągać sprzedaż rzędu 1 mld euro z innowacyjnych rozwiązań biosurowcowych, redukując przy tym ślad węglowy powstały przy ich produkcji o 50%. Jednym z jej celów jest osiągnięcie czołowej pozycji na rynku celulozy higienicznej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu konkurencyjności całego działu Biomaterials.

Jako ostatni w bloku prezentacji wystąpił Seppo Parvi – Chief Financial Officer w firmie Stora Enso, który zaprezentował szereg danych finansowych. Wskazywał przy tym na wpływ pokolenia tzw. millenialsów na współczesne megatrendy i zachowania konsumentów (chęć zmieniana świata, dbałość o środowisko naturalne i więzi społeczne), które wpływają na ofertę właścicieli marek i obsługujących je dostawców.
Seppo Parvi podkreślał, że koncern Stora Enso będzie nadal się rozwijał dwutorowo: poprzez wzrosty organiczne oraz przejęcia, przynosząc korzyści jego akcjonariuszom i inwestorom. Wskazywał przy tym na dużą samowystarczalność firmy w zakresie energii niezbędnej do funkcjonowania, co zmniejsza jej uzależnienie od zewnętrznej niestabilności cenowej na tym rynku.

Po zakończeniu części prezentacyjnej miał miejsce panel dyskusyjny z udziałem partnerów Stora Enso, reprezentujących różne segmenty rynkowe. Jego moderatorem była Annette Stube – Executive Vice President Sustainability w firmie Stora Enso, a w rozmowie wzięli udział: Patrik Andreasson – Vice President Strategy w firmie Northvolt (z którą Stora Enso realizuje wspólne prace nad stworzeniem baterii bazujących na drewnie); Fabrice Denis – Managing Director w dziale Building Differently firmy Bouygues Construction (będącej partnerem biznesowym Stora Enso w zakresie elementów budowlanych na bazie drewna) oraz Laurence Mott – Executive Vice President for Development & Technology w firmie Tetra Pak (wspólnie z którą Stora Enso wdraża rozwiązania w zakresie recyklingu i przetwarzania odpadów opakowaniowych).
Całość zwieńczyła sesja pytań i odpowiedzi z udziałem ścisłego kierownictwa Stora Enso, w tym wszystkich osób występujących w części prezentacyjnej.

 

źródło PAI

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso