Bestsellery Oficyny Wydawniczej „Impuls” najlepsza 10tka za lipiec br

Bestsellery Oficyny Wydawniczej „Impuls” najlepsza 10tka za lipiec br

Przegląd

Poniżej przedstawiamy nasze bestsellerowe publikacje za miesiąc lipiec 2018 rok. W mijającym okresie naszą najpopularniejszą książką została nowość wydawnicza Urszuli Kierczak pt. Obudowa metodyczna programu „Rusz się człowieku” wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach.

Publikacja zawiera wszystkie cele ogólne i szczegół‚owe opisane w Rozporzą…dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształ‚cenia ogólnego dla szkoł‚y podstawowej, w tym dla uczniów z niepeł‚nosprawnością… intelektualną… w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształ‚cenia ogólnego dla branżowej szkoł‚y I stopnia, kształ‚cenia ogólnego dla szkoł‚y specjalnej przysposabiają…cej do pracy oraz kształ‚cenia ogólnego dla szkoł‚y policealnej.

Drugie miejsce w klasyfikacji Top 10 lipca 2018 przypadł‚o wyjątkowej publikacji Mał‚gorzaty Mikszy pt. Zrozumieć‡ Montessori. Monografia jest bez wą…tpienia lekturą… obowią…zkową… dla rodziców, którzy chcą… dać‡ dzieciom wszystko, co najlepsze, a niekoniecznie posiadają wykształ‚cenie pedagogiczne. Lektura pomoże uniknąć‡ błę™dów wynikają…cych z niewiedzy i nieznajomoś›ci pewnych procesów znamiennych dla kolejnych czterech faz rozwoju dziecka. W tak ważnych kwestiach nie warto ufać‡ poradnikom pisanym przez niesprawdzonych autorów i warto skierować‡ swoją… uwagę™ na dzieł‚o specjalisty. Takie wł‚aś›nie jak polecana książka.

Trzecie miejsce przypadło publikacji Joanny Bogudał-Borkowskiej pt. Opowieści o Czujątkach. Publikacja jest o emocjach… Emocje to trudny temat. Chętniej podejmowany, gdy mowa o zadowoleniu, dumie, radości. Niezbyt ochoczo, gdy przychodzi się bać, wstydzić czy złościć. Bo czyż ktoś, składając życzenia, pokusiłby się o sformułowanie: „aby twoja złość dawała ci siłę”? lub „byś potrafił wyjść naprzeciw lękom”? Życzymy raczej szczęścia, pomyślności, sukcesów…

Zapraszamy do naszych książek, autorów, do nas!
A czy Ty znasz już te książki?

 

 

 1. Obudowa metodyczna programu „Rusz się człowieku”
  Urszula Kierczak

Nowy program Wychowania Fizycznego dla klas IV-VIII autorstwa Urszuli Kierczak wraz z Planami pracy i przedmiotowym system oceniania dla klas IV–VIII, Planem pracy nauczyciela na zajęciach. Nauczyciel, opierając się na podstawie programowej, tworzy własny lub wybiera z dostępnych na rynku program nauczania. Program nauczania stanowi opis sposobu osiągania celów z podstawy programowej, jest więc zapisem treści nauczania, form i metod pracy. Program dotyczy całego etapu kształcenia. Na jego bazie nauczyciel opracowuje własny plan pracy rocznej, określający zadania do realizacji i przewidywane osiągnięcia uczniów w danym roku szkolnym, w danej klasie. Ostatnim etapem planowania jest przygotowanie konspektów zajęć, czyli plan realizacji lekcji …

Sprawdź nas

 

 1. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka
  Małgorzata Miksza

      

W założeniu autorki publikacja powstała w celu wyjaśnienia przesłania pedagogicznego Montessori i obecnych w nim terminów, np. metoda, prawa rozwojowe i wiążące sięz nimi: polaryzacja uwagi czy wrażliwe fazy. Terminy te tworzą konstrukcję teorii wychowania w duchu Montessori i zostały opisane z podaniem konkretnych przykładów, co czyni publikację niezwykle przystępną. Plusem są także sugestywne zdjęcia dzieci w trakcie pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi, które pomagają zobrazować wybrane zagadnienia.

Sprawdź nas

 

 1. Opowieści o Czujątkach. ĆWICZENIA Z EMPATII DLA DZIECI I… DOROSŁYCH
  Joanna Bogudał-Borkowska

 

Emocje to trudny temat. Chętniej podejmowany, gdy mowa o zadowoleniu, dumie, radości. Niezbyt ochoczo, gdy przychodzi się bać, wstydzić czy złościć. Bo czyż ktoś, składając życzenia, pokusiłby się o sformułowanie: „aby twoja złość dawała ci siłę”? lub „byś potrafił wyjść naprzeciw lękom”? Życzymy raczej szczęścia, pomyślności, sukcesów… A ta książka jest właśnie o tym, że wszystkie, tak, wszystkie emocje są bardzo pożądane. Nie ma potrzeby, by wstyd, lęk, złość wypierać ze świadomości, uciekać od nich. Lepiej je przygarnąć, uznać za sprzymierzeńców i pozwolić, by odeszły, gdy same uznają, że ich misja została zakończona… Emocje świadomie przeżyte i przyjęte, zrozumiane dają siłę, wyparte przyczyniają się do rozwoju cierpienia, chorób… Gdyby ludzie mogli przyjąć, przepuścić przez siebie, pozwolić działać wszystkim emocjom, poczuliby prawdziwą psychiczną siłę …

Sprawdź nas

 

 1. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
  Michał Kranc

W niniejszej publikacji zajeto się procesem resocjalizacji realizowanym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW) typu wychowawczo-resocjalizacyjnego. Niedostosowanie społeczne wychowanków tych ośrodków prowadzi do konieczności stosowania oddziaływań resocjalizacyjnych zgodnie z przesłankami teoretycznymi procesu resocjalizacji. Eliminowanie zachowań antagonistyczno-destruktywnych powinno się odbywać poprzez oddziaływania psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne. Takie działania mają za zadanie spowodowanie u jednostek nieprzystosowanych społecznie przemian w sferze motywacji i postaw z destruktywnych na konstruktywne, pożytecznych jednostkowo i społecznie. Wymaga to – oprócz realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych – realizacji specjalistycznych zajęć reedukacyjnych w zakresie terapii, psychoedukacji, a także socjoterapii…

Sprawdź nas

 

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa
    Bogusława Beata Kaczmarek

W siedmiu częściach książki zawarto informacje związane z medycznymi/genetycznymi podstawami zespołu Downa, artykuły poruszające tematykę rozwoju dziecka z zespołem Downa w zakresie procesów poznawczych oraz komunikacji językowej, opisano funkcjonowanie dzieci z zespołem Downa (uśrednione rzecz jasna) w wybranych metodach pracy edukacyjnej i wspomagających rozwój oraz część moim zdaniem bardzo istotną, a poświęconą życiu rodzinnemu z osobą z zespołem Downa. W książce znajdziemy także to, o czym pisałam powyżej – czyli wypowiedzi rodziców o dzieciach i dzieci o sobie samych. Ważnym dodatkiem jest niezbędnik adresowy…

Sprawdź nas

 

 1. Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela
       Joanna Święcicka

Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Jest skierowana do wszystkich nauczycieli, zwłaszcza szkół ogólnodostępnych, ale i integracyjnych lub specjalnych, którym przyszło pracować z tym jakże fascynującym, wymagającym, zaskakującym, inteligentnym, ale i czasami trudnym dzieckiem. Odbiorcami mogą być również inni specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień z dzieckiem cierpiącym na zaburzenie ze spektrum autyzmu, ale są ciekawi, jak ono funkcjonuje…

Sprawdź nas

 

 1. Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców;
  Kamila Zdanowicz-Kucharczyk

Książka Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców powstała, aby pomóc rodzicom, nauczycielom, a także terapeutom w rozmowie z dziećmi na temat nękających ich trudności. Bajka terapeutyczna może być dobrym początkiem konwersacji, zastanowienia się, jak można poradzić sobie z danym problemem, ale także pomóc opiekunom w dostrzeżeniu dziecięcych trudności. Mimo że żyjemy z dziećmi razem w jednej rzeczywistości, czasem trudno nam pochylić się nad ich problemami, wydaje nam się, iż są to błahostki. Kamila Zdanowicz-Kucharczyk razem z autorkami bajek chcą zwrócić uwagę czytelnika w stronę dziecięcego świata oraz przekonać go, że sam może zostać bajkoterapeutą swojego dziecka…

Sprawdź nas

 

 1. Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej
    Roman Schulz

W niniejszym studium rozważa się potrzebę oraz możliwość wzbogacenia ogółu dotychczasowych terminów desygnujących całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przez pojęcie edusfery. W ramach tak określonego projektu dokonuje się – w trybie analizy konceptualnej – dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części systemu socjokulturowego oraz jako odrębnej całości kulturowej. Zastosowanie obydwu tych perspektyw wydaje się przydatne (a może nawet niezbędne) do pełnego określenia statusu zjawisk edukacyjnych…

Sprawdź nas

 

 1. Kwestionariusz badania mowy
  Grażyna Bilewicz i Brygida Zioło


Kolejna sprawdzona pozycja logopedyczna. Kwestionariusz ten może być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Do kwestionariusza dołączona jest karta badania mowy, której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów. Książka jest rekomendowana przez środowisko logopedów…

Sprawdź nas

 

 1. Wyznaczniki poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
  Włodarczyk Małgorzata, Dolińska-Zygmunt Grażyna  

W niniejszej monografii zaprezentowałyśmy badania poświęcone wyznacznikom poczucia jakości zdrowia kobiet w okresie perimenopauzalnym. Wcześniej dokonałyśmy teoretycznej analizy problematyki dotyczącej czynników kształtujących przeżycia związane z okresem menopauzy oraz jakości zdrowia. Uzyskane wyniki unaoczniły nam przede wszystkim rolę cech osobowości, zwłaszcza neurotyczności, ekstrawertyczności, ugodowości, samooceny, oraz Ja cielesnego dla poczucia jakości zdrowia badanych kobiet. Przedstawione badania własne wnoszą istotne treści w wiedzę na temat zdrowia kobiet w okresie menopauzy…

Sprawdź nas

 

 

Kategorie: Bestsellery
Tagi: Impuls