„Analiza sprawozdań finansowych” od CeDeWu

Przegląd

„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia” przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnieniem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrała istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródło wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiejętność dokonywania całościowej oceny sytuacji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia trafną lokalizację występujących w firmie problemów, nieprawidłowości i pozwala na właściwą ocenę decyzji inwestycyjnych.

 

W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

* Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję?

* Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?

* Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe?

* Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je zanalizować?

* Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa?

* Które grupy wskaźników należy wykorzystać by dokonać prawidłowej analizy sprawozdania finansowego?

 

Książka stanowi materiał dydaktyczny dla studentów kierunków ekonomicznych. Może być również przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw zaintere­sowanych prezentowaną problematyką.

 

Spis treści:

Wprowadzenie 7

 

Rozdział 1.

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw (Aneta Sokół) 9

1.1. Charakterystyka sprawozdania finansowego 9

1.2. Rodzaje sprawozdań finansowych 15

1.3. Znaczenie sprawozdań finansowych 17

1.4. Normy prawne dotyczące sprawozdań finansowych 19

1.5. Cechy sprawozdań finansowych 19

1.6. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych 22

1.7. Interesariusze sprawozdań finansowych 26

1.8. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych 29

 

Rozdział 2.

Elementy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Jolanta Lubomska-Kalisz, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz) 33

2.1. Układ i treść bilansu (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 33

2.1.1. Ogólne przybliżenie istoty bilansu 33

2.1.2. Aktywa składnikiem bilansu przedsiębiorstwa 38

2.1.3. Pasywa jako element bilansu przedsiębiorstwa 41

2.2. Istota rachunku zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 43

2.2.1. Wstęp do rachunku zysków i strat 43

2.2.2. Układ rachunku zysków i strat 45

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – cash flow statement (Anna Owidia Surmacz) 51

2.3.1. Istota i cele przepływów środków pieniężnych 51

2.3.2. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 57

2.3.3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 59

2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Jolanta Lubomska-Kalisz) 61

2.4.1. Istota i cele zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 61

2.4.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 63

2.4.3. Przyczyny zmian w składnikach kapitału (funduszu) własnego 66

2.5. Informacja dodatkowa (Jolanta Lubomska-Kalisz) 71

2.5.1. Istota i struktura informacji dodatkowej 71

2.5.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 72

2.5.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 74

 

Rozdział 3.

Ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz) 83

3.1. Analiza bilansu (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 83

3.1.1. Analiza struktury danych bilansowych 83

3.1.2. Analiza dynamiki danych bilansowych 88

3.1.3. Wskaźnikowa analiza danych bilansowych 91

3.2. Analiza rachunku zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 93

3.2.1. Wstępna analiza wyniku finansowego 93

3.2.2. Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat 98

3.2.3. Analiza wyniku finansowego w wielkościach względnych – analiza rentowności 101

3.2.4. Analiza przyczynowa rentowności kapitałów 105

3.2.5 Analiza piramidalna rentowności kapitałów 107

3.2.6.Analiza sprawności działania 109

3.3. Analiza bezwzględna i względna rachunku przepływów środków pieniężnych (Anna Owidia Surmacz) 111

3.3.1. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych 113

3.3.2. Wskaźnikowa analiza rachunku przepływów pieniężnych 116

 

Rozdział 4.

Praktyczna ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa – zadania i pytania kontrolne (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Jolanta Lu­bomska-Kalisz, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz, Aneta Sokół) 125

4.1. Sprawozdanie finansowe (Aneta Sokół) 125

4.2. Bilans (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 130

4.3. Rachunek zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 136

4.4. Rachunk cash flow (Anna Owidia Surmacz) 142

4.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Jolanta Lubomska-Kalisz) 158

4.6. Informacja dodatkowa (Jolanta Lubomska-Kalisz) 158

 

Bibliografia 163

 

„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia (wyd II zmienione)”

Autorzy: Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Jolanta Lubomska-Kalisz

Oprawa : Miękka

Format: 165×235

Stron: 165

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-8102-084-8

Wydawnictwo CeDeWu

www.cedewu.pl

 

 

 

 

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu