Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 4/2002 z dnia 16 stycznia 2002

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 4/2002 z dnia 16 stycznia 2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIK

§ Prezes Andrzej Nowakowski przedstawił program działania w roku 2002

§ PIK zrzesza dzisiaj prawie 250 członków, a do końca roku w jego skład powinno wchodzić 300 firm.

§ Dyskusja o przyszłości targów książki w Warszawie

§ Przyjęto nowy system naliczania składek członkowskich

W dniu 15 stycznia 2002 w siedzibie Domu Wydawniczego BELLONA w Warszawie odbyło się pierwsze w historii PIK Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki. Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Mandatowej w Zgromadzeniu uczestniczyło 113 członków, a 13 członków przekazało swoje pełnomocnictwa, co oznacza, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 126 członków PIK. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność.

Zgromadzeniu przewodniczył początkowo wiceprezes PIK Andrzej Rosner, a następnie przewodnictwo obrad objął wiceprezes PIK Grzegorz Majerowicz.

Prawie półtorej godziny, trwała dyskusja nad ustaleniem porządku obrad, z którego zostały skreślone m.in. punkty dotyczące odwołania i powołania nowej Rady PIK.

* * *

Prezes PIK Andrzej Nowakowski w wystąpieniu programowym przedstawił osiągnięcia Polskiej Izby Książki w ubiegłym roku. Jako największe sukcesu należy uznać:

– wyprowadzenie Izby z zapaści budżetowej – zawarcie umowy z firmą kurierską STOLICA, która daje znaczące preferencje cenowe dla członków Izby – realizacja polskich wystąpień na zagranicznych targach książki – powołanie sekcji wydawców – zmiana ustawy o podatku VAT – zmiana stanowiska rządu wobec Unii Europejskiej i potwierdzenie zerowej stawki VAT do roku 2007 Jako zasadnicze punkty programu w roku 2002 (oraz 2003) Andrzej Nowakowski wymienił:

1. zwiększenie liczby członków PIK 2. skuteczne kontakty z administracją państwową i Parlamentem, a szczególnie z Ministerstwem Finansów 3. zreformowanie Centrum Informacji o Książce w celu stworzenia stałego systemu informacji o rynku dla potrzeb PIK i jej członków 4. udział i rola PIK w organizowaniu targów książki, w tym szczególnie MTK w Warszawie 5. udział PIK w pracach stowarzyszenia ochrony praw zbiorowych, gwarantującego autorom i wydawcom udział w repartycji środków pozyskanych z tytułu reprografii. 6. kontynuowanie działań grupy do spraw negocjacji między wydawcami, hurtownikami i księgarzami; celem działania grupy powinno być rozwiązanie najistotniejszych problemów księgarzy 7. powołanie nowej sekcji PIK – sekcji bibliotekarzy 8. systematyczne zaangażowanie się PIK w akcję propagowania czytelnictwa 9. opracowanie programu szkoleń na 2002 rok 10. realizacja programu "Salonów Literackich" – we współpracy z Biblioteką Narodową i Polskim PEN Clubem 11. szczególnie ważne dla finansowania statutowej działalności PIK jest uczestnictwo PIK w przedsięwzięciach komercyjnych przynoszących zyski, a szczególnie w zakresie możliwości sprzedaż analiz rynkowych, udziału w imprezach targowych itp. 12. Najważniejszą kwestią jest zmiana statutu PIK i dostosowanie go do aktualnych potrzeb środowiska książki

Pełny tekst założeń programowych znajduje się w załączniku do niniejszego Komunikatu

* * *

W trakcie dyskusji nad wystąpieniem programowym omawiano m.in. kontrowersje związane z organizacją tegorocznych targów książki w Warszawie. Andrzej Nowakowski, prezes PIK, przedstawił założenia wypracowane przez grupę inicjującą zespołu roboczego Sekcji Wydawców PIK – szerzej omawiane w trakcie spotkania 9 stycznia br. w wydawnictwie Prószyński i S-ka. Założenia te zostały przedstawione szczegółowo w poprzednim Komunikacie nr 3/2002 z 11 stycznia br.

Stanowisko PIK przedstawione przez prezesa Andrzeja Nowakowskiego obejmowało następujące punkty:

1. odbędą się jedne międzynarodowe targi książki 2. targi będą znacznie tańsze (niż poprzednio) dla wydawców 3. targi odbędą się w warszawskiej hali TORWAR 4. PIK będzie organizatorem targów przy współudziale Ars Polony

W odpowiedzi Janusz Fogler, prezes Ars Polony S.A. przedstawił następujące stanowisko:

1. odbędą się jedne międzynarodowe targi książki 2. targi odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki 3. członkowie PIK otrzymają 25% rabatu od cen podanych w cenniku 4. Ars Polona jest gotowa do dalszych negocjacji z grupą roboczą PIK Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PIK prezes PIK Andrzej Nowakowski spotkał się z prezesem Ars Polony S.A. Januszem Foglerem i ustalono, że wspólny komunikat w tej sprawie ukaże się w najbliższych dniach.

* * *

Zgodnie z postanowieniami poprzedniego Walnego Zgromadzenia propozycje nowego systemu naliczania składek członkowskich PIK przedstawiła Aniela Topulos (WNT), członek Rady PIK. W trakcie dłuższej dyskusji zgłoszono szereg różnorodnych wniosków, jednakże ostatecznie przyjęto uchwałę, która obejmuje następujące postanowienia:

1. zasady naliczania składek są jednakowe dla wszystkich członków PIK 2. składka wynosi dla wszystkich firm 3000 PLN rocznie z założeniem, że jej wysokość nie przekracza 0,1% rocznych obrotów i nie jest niższa niż 300 PLN rocznie. Firmy, które deklarują składkę mniejszą niż 3000 PLN rocznie, muszą udokumentować swoje obroty.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło również uchwałę o skreśleniu z listy członków 11 firm, które nie opłaciły składek za rok 2000 i 2001.

* * *

Komisja Mandatowa pracowała w składzie: Tadeusz Żochowski (Składnica Księgarska) – przewodniczący; Bogumił Paszkiewicz (KAW); Waldemar Janaszkiewicz (Polska Książka)

Komisja Wnioskowa pracowała w składzie: Jolanta Walewska (Szewal), Sławomir Górzyński (DiG) i Marek Krawczyk (TONAIL w Paryżu)

* * *

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIK Jerzy Kozłowski poinformował o zmianach w Komisji Rewizyjnej. W związku z rezygnacją złożoną przez Monikę Białecką – na posiedzeniu w dniu 14 stycznia br. Komisja wybrała nowego przewodniczącego, którym został Jerzy Kozłowski, prezes Wydawnictw Komunikacji i Łączności. Poza tym członkami Komisji Rewizyjnej pozostają: Stanisław Sołtys (KIW), Norbert Tomczyk (Nortom) i Jolanta Walewska (Szewal).

Informacje:

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@wa.onet.pl

Piotr Dobrołęcki Rzecznik Prasowy PIK Tel.: 0602 715 579 e-mail: dobrolec@warman.com.pl

Załącznik: Program działania Polskiej Izby Książki

Podstawowe zagadnienia

PROGRAM DZIAŁANIA POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI

Wprowadzenie

Przez ubiegły rok dokonaliśmy w niewielkim gronie sporo. Nowe Biuro PIK; nowy sposób komunikowania się ze środowiskiem; organizacja wielu przedsięwzięć w ramach skromnych środków finansowych; wyprowadzenie Izby z zapaści budżetowej (przypomnijmy, że rok 2001 rozpoczęliśmy ze stratą ponad 47 tys. zł!); umowa z firmą kurierską "Stolica", która przyniosła nam zdecydowany wzrost liczby członków PIK; realizacja międzynarodowych targów; powołanie do życia Sekcji Wydawców; skuteczność w doprowadzeniu do zmiany ustawy o podatkach od usług (w tym usług poligraficznych); wreszcie – rola PIK w zmianie stanowiska rządu, wznowieniu rokowań z Unią Europejską i w uzyskaniu stawki zerowej VAT dla książek aż do 2007 r. Mamy szansę zrobić znacznie więcej.

Zasadnicze punkty programu na rok 2002 i 2003

1. Należy nieustannie zwiększać liczbę członków. Daje to Izbie siłę przetargową w relacjach z firmami takimi jak "Stolica" i lobbingową w relacjach z władzą ustawodawczą i wykonawczą.

2. Należy podtrzymać dobre kontakty z Ministerstwem Kultury i sejmową Komisją Kultury i Środków Przekazu – tak, aby wdrażanie nowych czy zmiana już istniejących rozwiązań legislacyjnych odbywały się po wyrażeniu opinii przez PIK. Należy również dążyć do unormowania relacji z Ministerstwem Finansów.

3. W roku 2002 należy powołać, w oparciu o zreformowane Centrum Informacji o książce (CIOK) której PIK jest wraz z PTWK i PWN współwłaścicielem, profesjonalną i zarazem komercyjną jednostkę analizującą rynek książki w Polsce. Zbudowanie własnego systemu profesjonalnych analiz rynku jest podstawą skutecznego oddziaływania zarówno na ustawodawstwo gospodarcze, jak i rozporządzenia poszczególnych ministerstw, w gestii których są nasze sprawy. Wdrożenie przez PIK stałego systemu informacji o rynku i analiz do użytku przez członków Izby jest podstawą uzdrowienia rynku naszej branży. Jest to jedno z priorytetowych zadań do końca roku 2003.

4. W roku 2002 należy doprowadzić do sytuacji, w której PIK zacznie współdecydować o interesach branży w sprawach targowych. To wydawcy winni podejmować decyzje co do kształtu programowego i cen wszystkich tego rodzaju przedsięwzięć, których są zarówno udziałowcami jak i klientami. Należy rozważyć powołanie spółki gospodarczej m.in. do organizacji targów międzynarodowych, w której PIK byłby udziałowcem. Zyski z działalności spółki w części przypadającej na PIK byłaby przeznaczane na działalność statutową (na wzór np. Borsenverein i France Edition) 5. PIK winna zaangażować się w pracę nad sporządzeniem regulaminu nowo powoływanego do życia Stowarzyszenia Ochrony Praw Zbiorowych "Stowarzyszenie Autorów i Wydawców – Polska Książka". Istotne jest, aby to Stowarzyszenie gwarantowało wydawcom udział w dystrybucji ściągniętych przez Stowarzyszenie z rynku pieniędzy za reprografię. PIK wraz ze Stowarzyszeniem musi doprowadzić do odpowiednich zmian w ustawodawstwie RP. Wstąpienie PIK do Stowarzyszenia może być źródłem dochodów na statutową działalność PIK.

6. Należy powołać stale działającą przy Radzie PIK grupę ds. negocjacji: wydawcy – hurtownicy – księgarze, która sformułuje jednoznaczne postulaty rozwiązań do wdrożenia na rynku. Grupa ta powinna działać w dwóch zakresach: relacje wydawcy – hurtownicy, oraz relacje trójstronne. Rada PIK przy współpracy z tą grupą roboczą powinna zająć się rozwiązaniem najistotniejszych problemów księgarzy.

7. W marcu bieżącego roku należy powołać do życia kolejną sekcję PIK – sekcję bibliotekarzy. Wraz z tą sekcją PIK powinna opracować własny projekt legislacyjny ochrony i sprawnego działania bibliotek. Bez kompleksowej propozycji rozwiązania problemu bibliotek w Polsce nie uda się przełamać kryzysu rynku książki, jak i – mówiąc szerzej – kryzysu czytelnictwa i edukacji w naszym kraju.

8. W roku 2002 PIK na większą skalę zaangażuje się w akcje propagowania czytelnictwa w Polsce: – we współpracy z bibliotekami oraz lokalnymi centrami kultury w kraju zostanie zorganizowana co najmniej dwa razy w roku ogólnopolska akcja "Czytajmy razem" – we współpracy z Sekcją Ilustratorów ZPAP oraz bibliotekami PIK opracuje, i w miarę możliwości finansowych będzie realizowała, program czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w roku 2002. Do końca roku 2003 PIK powinna opracować wraz z Ministerstwem Kultury założenia rządowego programu rozwoju czytelnictwa.

9. Rada PIK opracuje program szkoleń na rok 2002.

10. We współpracy z Biblioteką Narodową i PEN-Clubem Polskim PIK opracuje i zrealizuje program "Salonów literackich", na których będą dyskutowane publicznie najistotniejsze problemy polskiego rynku książki w kontekście kultury polskiej.

11. Należy podjąć pilną debatę nad statutem PIK, który obecnie nie przystaje do wyzwań, jakie stawiane są przed naszą organizacją przez jej członków, a także do aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Zmiany w statucie powinny iść w kierunku umożliwiającym wszechstronne i szybkie działanie mające na celu dobro naszego środowiska.

Andrzej Nowakowski Prezes Polskiej Izby Książki

> Panowie: A. Nowakowski (prezes PIK)

              J. Fogler (prezes Ars Polony)

 

Szanowni Panowie,

Na początek cytat (dotyczy MTK w Warszawie):

"…ustalono, że wspólny Komunikat w tej sprawie ukaże się w najbliższych dniach".

A teraz prośba:

Bądźmy ludźmi poważnymi, nie róbmy kpin z wydawców (nie tylko polskich).

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.