Zawiadomienie o połączeniu spółek Liber Sp. z o.o. ze spółką Dictum Sp. z o.o

Przegląd

W imieniu spółki Liber SA zawiadamiamy, że 15 stycznia 2020r nastąpiło połączenie spółki Liber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191356 ze spółką Dictum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21, 01-942 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201997.

W wyniku połączenia powstała spółka Liber S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowa 21, 01–942 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823485, NIP: 118-22-05-003, Regon 385329279, kapitał zakładowy 4 000 000,00 PLN.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 2 kodeks spółek handlowych – tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, to jest Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o. na Liber S.A. (spółkę przejmującą).

W konsekwencji, z dniem połączenia Liber sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o. zostały rozwiązane i przestały istnieć jako osobne podmioty w obrocie prawnym, a we wszystkie ich prawa i obowiązki wstąpiła Liber S.A., kontynuując dotychczasową działalność Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej opisana powyżej zmiana nie powoduje konieczności zmiany umów zawartych wcześniej ze spółkami Liber Sp. z o.o. i Dictum Sp. z o.o., które pozostają ważne i obowiązujące.

Z poważaniem

Dorota Duda
V-ce Prezes Zarządu Liber SA

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Dictum, Liber