Zapadł wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej

Zapadł wyrok NSA dotyczący opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej

Przegląd

W dniu 9 grudnia br. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FSK 1740/13), w którym sąd ten uznał, iż nie ma podstaw do opodatkowania VAT tzw. opłaty reprograficznej. Pisemne uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane.

Z doniesień prasowych wynika jednak, iż sąd wskazał, że opłata reprograficzna pobierana przez organizacje zbiorowego zarządzania od podmiotów zarabiających na powielaniu nie ma charakteru wynagrodzenia za usługę. Sąd uznał, iż opłaty te mają charakter cywilnoprawny, nie towarzyszy im jednak żadne świadczenie wzajemne. W związku z powyższym, nie ma podstaw do opodatkowania VAT tych opłat.                (źródło: MKiDN)

 

Wydawcy otrzymujący wypłaty z SAiW COPYRIGHT POLSKA zderzali się dotąd z odmiennymi interpretacjami urzędów i izb skarbowych, które nakazywały im wystawianie Stowarzyszeniu w związku z tym faktur VAT. Jednak zdaniem NSA Stowarzyszenie nie nabywa żadnych świadczeń od wydawców, ani też nie wykonuje żadnych świadczeń na rzecz podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty reprograficznej, które to świadczenia mogłyby być opodatkowane podatkiem VAT. Jedynymi usługami, jakie mają miejsce w tej sytuacji, to świadczone przez Stowarzyszenie na rzecz wydawców usługi polegające na inkasie i repartycji opłat reprograficznych, których wartość (od której naliczany jest podatek VAT) stanowi przypadający proporcjonalnie na uprawnionego wydawcę koszt tych działań

SAiW COPYRIGHT POLSKA zwrócił się w połowie 2012 r. do Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji, która potwierdzałaby to stanowisko. Ponieważ Izba nie zgodziła się z taką interpretacją, Stowarzyszenie zaskarżyło otrzymaną interpretację do WSA w Krakowie, który 10 kwietnia 2013 r. w pełni podzielił stanowisko SAiW COPYRIGHT POLSKA.

Od tego wyroku Minister Finansów złożył w sierpniu 2013 r. kasację i jej oddalenie przez NSA we wtorkowym wyroku oznacza, że uprawomocnił się wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. Ponadto w terminie 3 miesięcy od otrzymania przez Ministra Finansów uzasadnienia wyroku NSA wraz z aktami sprawy powinna zostać wydana nowa interpretacja indywidualna zgodna z wytycznymi zawartymi w wyroku z 9 grudnia br.

Ponieważ w innym wyroku z 17 października br. NSA zrównał opłaty od czystych nośników (inaczej nazywane opłatami reprograficznymi) z opłatami za reemisję i uznał je za usługę, w dniu 11 grudnia br. inny skład NSA zwrócił się do 7-osobowego składu NSA o przyjęcie uchwały, która wyjaśniłaby te sprzeczności.

SAiW COPYRIGHT POLSKA planuje zaangażowanie się w to postępowanie, jak również będzie na bieżąco informowało o pisemnym uzasadnieniu wyroku z 9 grudnia br., jak również o nowej interpretacji indywidualnej.(zob. PIK)

Kategorie: Prawo gospodarcze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.