MENiS o błędach w podręcznikach szkolnych

MENiS o błędach w podręcznikach szkolnych

 

W związku z pojawiającymi się informacjami na temat błędów występujących w podręcznikach szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uprzejmie wyjaśnia.

Dotychczas procedura związana z dopuszczaniem podręczników do użytku szkolnego przewidywała uzyskanie pozytywnych recenzji kwalifikacyjnych przygotowanych przez rzeczoznawców. Wyboru tych rzeczoznawców dokonywał wydawca podręcznika, który zlecał wykonanie recenzji. Takie rozwiązanie budziło wiele zastrzeżeń w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Wątpliwości te znalazły potwierdzenie w pojawiających się doniesieniach prasowych dotyczących błędów występujących w niektórych z wydawanych podręczników szkolnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przygotowało nowelizację ustawy o systemie oświaty, uchwaloną 27 czerwca 2003 r., w której zapisano nowe uregulowania, mające na celu m.in. podniesienie merytorycznego i dydaktycznego poziomu podręczników.

Poza ściślejszym określeniem kryteriów, którym powinien odpowiadać podręcznik, wprowadzane zmiany dotyczą trybu wyboru rzeczoznawców i zlecania im opracowania recenzji. Podstawowym założeniem jest całkowite uniezależnienie rzeczoznawców od wydawców. Rzeczoznawców do opracowania recenzji podręcznika wybiera Minister Edukacji Narodowej i Sportu, który podpisuje odpowiednie umowy i wypłaca honorarium za wykonaną pracę. Rzeczoznawca jest zobowiązany do przekazania opracowanej opinii Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu, bez względu na jej końcową konkluzję: pozytywną, negatywną lub warunkową. Kontakt rzeczoznawcy z wydawcą ogranicza się tylko do przekazania tekstu podręcznika, przesłania do wiadomości opinii o nim i ewentualnego potwierdzenia naniesionych poprawek wymienionych w recenzji. Tę ostatnią informację rzeczoznawca zobowiązany jest przekazać Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu.

Rzeczoznawcami mogą być osoby posiadające wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie, o odpowiednim dorobku naukowym lub dydaktycznym, zarekomendowane przez stowarzyszenia naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, Polską Akademię Umiejętności, szkoły wyższe i komitety główne olimpiad przedmiotowych.

W celu uzyskania właściwego poziomu podręczników, warunkiem ich dopuszczenia do użytku szkolnego jest uzyskanie czterech pozytywnych recenzji: dwóch merytorycznych – zawierających ocenę zawartości merytorycznej i jej zgodności z aktualnym stanem wiedzy, w tym ocenę materiału ilustracyjnego, jednej dydaktycznej – zawierającej ocenę przydatności dydaktycznej, w tym ocenę materiału ilustracyjnego oraz jednej recenzji językowej – zawierającej ocenę poprawności językowej, w tym tekstów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym, oraz ocenę dotyczącą przystosowania języka do poziomu nauczania.

Istnieje możliwość skreślenia podręcznika z listy dopuszczonych do użytku szkolnego wówczas, gdy utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną. Podręczniki, wobec których są zgłaszane krytyczne uwagi przez instytucje i osoby prywatne, poddaje się dodatkowym recenzjom weryfikacyjnym, które stanowią podstawę do ewentualnego cofnięcia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.

Za poprawność podręcznika odpowiadają nie tylko jego autorzy i wydawcy, ale co najmniej w tym samym stopniu rzeczoznawcy, którzy wydali pozytywne opinie stanowiące podstawę dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego. Dlatego w zamieszczanej w podręczniku adnotacji umieszcza się nazwiska rzeczoznawców, których recenzje stanowiły podstawę decyzji o dopuszczeniu oraz wymienia się instytucje, które tych rzeczoznawców rekomendowały.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał polecenie dokonania przeglądu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. W przypadku stwierdzenia występowania błędów w podręczniku dopuszczenie to zostanie cofnięte, zaś recenzenci, którzy w takich sytuacjach wydali pozytywne recenzje – będą skreśleni z listy rzeczoznawców.

Małgorzata Szelewicka
Rzecznik Ministra

źródło: MENiS

 

aktualności | archiwum | Sektory – Edukacja

Kategorie: Inne

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.