„Współdziałanie przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw” – nowość od CeDeWu

Przegląd

Dr Marzena Frankowska bada zachowanie oraz wyniki przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw. […] Podejmowany w pracy problem […] wypełnia lukę poznawczą. Autorka kieruje uwagę badawczą na zaskakująco rzadko podejmowany problem korzyści współdziałania w klastrowym łańcuchu dostaw. Zmierza do wyjaśnienia zależności pomiędzy uczestnictwem w inicjatywie klastrowej, współdziałaniem w łańcuchu dostaw a uzyskiwaniem dodatkowych korzyści. […]
Uzyskany materiał empiryczny istotnie poszerza istniejący zasób wiedzy o współdziałaniu w klastrach, podkreślając operacyjną inklinację współdziałania, kluczowe znaczenie bliskości geograficznej, preferencję formalizacji współdziałania klastrowego, a także roli koordynatora klastra. Użyteczność ustaleń empirycznych dla rozwoju sprawności operacyjnej oraz osiągania przewagi konkurencyjnej przez klastrowe łańcuchy dostaw oceniam wysoko.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Wojciecha Czakona
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Praca daje aktualny pogląd na funkcjonujące mechanizmy w konstytuowaniu się łańcuchów dostaw osadzonych w klastrze . Zwraca uwagę na zależność pomiędzy współdziałaniem w klastrowych łańcuchach dostaw a osiąganiem korzyści przez przedsiębiorstwa, na jakość relacji w łańcuchu dostaw dla osiągania korzyści przez przedsiębiorstwa w klastrze, a także na to, że klastrowe łańcuchy dostaw można traktować jako nową formę łańcuchów dostaw. To są najważniejsze osiągnięcia wynikające z badań przeprowadzonych przez Autorkę. To one dostarczają nowej wiedzy o łańcuchach dostaw.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Macieja Szymczaka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Spis treści:
Wstęp 9
Rozdział 1
Teoretyczne aspekty współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw 29
1.1. Perspektywa kosztów transakcyjnych 33
1.2. Perspektywa sektorowa 36
1.3. Perspektywa zasobowa 38
1.3.1. Teoria zależności od zasobów 38
1.3.2. Teoria podejścia zasobowego 40
1.3.3. Podejście relacyjne 45
1.3.4. Teoria organizacji uczącej się 49
1.4. Perspektywa behawioralna 52
1.4.1. Teoria redukcji niepewności 52
1.4.2. Teoria dylematu społecznego 57
1 .5. Perspektywa przestrzeni relacji pomiędzy organizacjami 60
1.5.1. Teoria interesariuszy 60
1.5.2. Teoria instytucjonalna 62
1.5.3. Zaufanie oparte na racjonalizmie 68
1.6. Perspektywa sieciowa 72
Podsumowanie 78
Rozdział 2
Łańcuch dostaw jako międzyorganizacyjna forma współdziałania przedsiębiorstw 85
2.1. Istota łańcucha dostaw – przegląd podejść definicyjnych 85
2.2. Wielopostaciowość układów konfiguracyjnych łańcuchów dostaw 105
2.2.1. Polimorfizm strukturalny łańcuchów dostaw 107
2.2.2. Polimorfizm funkcjonalny łańcuchów dostaw 114
2.3. Problematyka integracji i koordynacji przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw 121
Podsumowanie 137
Rozdział 3
Współdziałanie w klastrze jako sieci międzyorganizacyjnej 139
3.1. Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu 139
3.1.1. Sieć jako podmiot badań 141
3.1.2. Sieć jako forma organizacyjna 149
3.1.3. Sieć jako układ relacji społecznych 156
3.1.4. Sieć jako sposób koordynacji 162
3.2. Przegląd dorobku teoretycznego koncepcji klastrów 166
3 .2.1. Dystrykt przemysłowy 166
3.2.2. Źródło przewagi konkurencyjnej – koncepcja gron 170
3.2.3. Model kompleksu przemysłowego 175
3.2.4. Współdziałanie osadzone w sieci społecznej 177
3.3. Modele klastrów objaśniające strukturę powiązań przedsiębiorstw 187
3.4. Klaster a organizacja klastrowa 198
3.4.1. Istota inicjatyw klastrowych 198
3.4.2. Rola koordynatora klastra we współdziałaniu przedsiębiorstw 205
3.4.3. Inicjatywy klastrowe w Polsce i na świecie 210
Podsumowanie 214
Rozdział 4
Znaczenie osadzenia w klastrze dla współdziałania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw 217
4.1. Koncepcja osadzenia współdziałających przedsiębiorstw w świetle badań literaturowych 218
4.1.1. Istota i wymiary osadzenia współdziałających przedsiębiorstw 218
4.1.2. Wpływ osadzenia w klastrze na jego uczestników 228
4.1.3. Kierunki badań nad osadzeniem łańcuchów dostaw 232
4.2. Klastrowe łańcuchy dostaw – aspekty definicyjne 236
4.2.1. Osadzenie strukturalne łańcuchów dostaw w klastrze 239
4.2.2. Osadzenie geograficzne łańcuchów dostaw w klastrze 243
4.2.3. Osadzenie instytucjonalne łańcuchów dostaw w klastrze 245
4.2.4. Osadzenie relacyjne łańcuchów dostaw w klastrze 249
4.3. Współpraca w klastrze oraz rola koordynatora klastra w inicjowaniu współdziałania przedsiębiorstw – wyniki badań opinii koordynatorów klastrów europejskich 254
Podsumowanie 261
Rozdział 5
Operacyjne problemy pomiaru oraz oceny współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw 263
5.1. Hipotezy badawcze i model badawczy 267
5.2. Charakterystyka zmiennych w modelu badawczym 273
5.2.1. Funkcjonowanie klastra – operacjonalizacja konstruktu 274
5.2.2. Współdziałanie przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw – operacjonalizacja konstruktu 283
5.2.3. Osiąganie korzyści przez przedsiębiorstwa ze współdziałania w klastrowych łańcuchach dostaw – operacjonalizcja konstruktu 298
5.3. Zastosowana metoda badawcza oraz dobór i opis próby badawczej 305
Podsumowanie 316
Rozdział 6
Ocena i związki współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw – wyniki badań empirycznych 317
6.1. Ocena współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw 318
6.1.1. Ocena uwarunkowań współdziałania w klastrze w układzie podmiotowym 318
6.1.2. Ocena funkcjonowania klastra 322
6.1.3. Ocena współdziałania przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw 325
6.1.4. Ocena korzyści ze współdziałania przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw 331
6.2. Badanie związku partycypacji w klastrze ze współdziałaniem przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw 333
6.3. Badanie związku współdziałania przedsiębiorstw klastrowych w łańcuchach dostaw z osiąganiem korzyści 345
Podsumowanie 352
Zakończenie 355
Bibliografia 367
Spis tabel 401
Spis rysunków 405
Załączniki 409
Autor: Marzena Frankowska
Rok wydania: 2018
Oprawa: Miękka
Format: 165×235
Stron: 428
ISBN: 978-83-8102-137-1
Cena: 95,00zł
Wydawnictwo CeDeWu
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/
 
Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!
Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu