Pogoda skłania do czytania…

Wraz ze spadkiem temperatury za oknem wzrasta zainteresowanie lekturami, nie tylko fabularnymi, ale także, co nas bardzo cieszy, dziedzinami akademickimi. Dla wszystkich zainteresowanych edukacją, wychowaniem i rozwojem przygotowaliśmy nowe pozycje 2018, jak zwykle kierując się chęcią wypełnienia luk w aktualnych dyskusjach naukowych i wskazania nowych kierunków refleksji.

Oficyna Wydawnicza „Impuls” przedstawia najnowsze publikacje z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych:

Kamień i liczba. Między matematyką a fizyką oto najnowsza publikacja Zbigniewa Klimka jaką Państwu polecamy. Książka ta nie jest klasycznym podręcznikiem, nie stawia sobie też wygórowanych ambicji ścisłości. Nie jest poradnikiem w rodzaju „jak w pięć minut opanować sto zadań”, nie jest też „rozmową z własnym chomikiem o czarnych dziurach”. Jest raczej książką do uważnego czytania. Jej zadanie polega na pokazaniu wzajemnego przenikania się dwóch dziedzin: matematyki i fizyki. Próbuje wreszcie zerwać z błędnym przekonaniem, albo raczej modą, że każdy wzór, jaki pojawia się w książce, spycha ją do makulaturowego śmietnika.

Choć lektura książki nie wymaga specjalnej znajomości nauk ścisłych, łatwo zauważyć, że wraz z kolejnymi rozdziałami rosną wymagania, jakie stawiam przed czytelnikiem: zaczynając od „zwykłych” działań na liczbach, przechodzimy razem przez wektory, formy, tensory, aż po szczegóły dotyczące ruchów planet. Gdzieś po drodze zahaczamy o teorię granic i rachunek różniczkowy, przy okazji nie stroniąc od uwag historycznych. Cóż, prawdziwy przekładaniec…

Zapraszamy do książki

Oddaliśmy do rąk czytelników publikację Ewy Kochanowskiej zatytułowaną Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Książka jest obszernym opracowaniem o charakterze teoretyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej, szczególnie zagadnień teoretycznych i praktycznych dydaktyki wczesnoszkolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobistej znajduje głębokie uzasadnienie we współczesnym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej problematyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest wartościowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedagogiki, w tym pedagogiki wczesnoszkolnej.

Celami opracowania są: po pierwsze, przedstawienie opinii i przekonań badanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat wiedzy osobistej dziecka na podstawie analizy ich wypowiedzi udzielonych w trakcie indywidualnych wywiadów otwartych; po drugie, próba oglądu praktyki pedagogicznej tychże nauczycieli pod kątem sposobów aktywizowania i wykorzystywania wiedzy osobistej dziecka na zajęciach w klasach początkowych szkoły podstawowej. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania: Jaki jest sposób rozumienia wiedzy osobistej dziecka i jakie cechy przypisują jej nauczyciele? Czy i jak nauczyciele w praktyce odwołują się do wiedzy osobistej dziecka i ją wykorzystują? Kolejnym celem badań jest ukazanie świadomości nauczycieli w zakresie podejmowanych działań dotyczących aktywizowania i integrowania wiedzy osobistej i szkolnej dziecka w praktyce poprzez zestawienie opinii wyrażonych w wywiadach otwartych z analizą przebiegu przeprowadzonych przez nich zajęć w klasach początkowych szkoły podstawowej.

Zapraszamy do książki

Ostatni rok upłynął czytelnikom „Impulsu” (i nie tylko!) pod znakiem oczekiwania. Już jest najnowsza publikacja prof. Stanisława Palki pt. Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej.

Treść pracy wnosi wiele nowego spojrzenia na istotę metodologii pedagogiki, jak również metodologii badań pedagogicznych. Podkreślenia wymaga fakt, że praca oparta jest na bogatych doświadczeniach badawczych i dydaktycznych Autora. Wypełnia ona istniejącą lukę w literaturze rodzimej w zakresie statusu metodologicznego pedagogiki. Uważam, że praca jest wysoce wartościowa zarówno z punktu widzenia teorii pedagogicznej, którą posuwa znacznie do przodu, jak również praktyki badawczej. […] Na szczególną uwagę zasługuje pomysł wzbogacania poszczególnych rozdziałów pracy tekstami poetyckimi, które nie stanowią ozdobników tych rozdziałów, lecz rozwijają i pogłębiają teksty naukowe, nadając im jakościowy wydźwięk emocjonalny. Pomysł ciekawy i godny podkreślenia. […]

Pracę tę adresujemy do szerokich rzesz pracowników naukowych uprawiających pedagogikę i poszukujących jej metodologicznego statusu, a także nauczycieli, studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich.

Struktura pracy wiąże się z rozdziałami podporządkowanymi wątkom:

– wprowadzenia do rozważań nad pedagogiką teoretyczno-praktyczną,
– analizy historii rozwoju pedagogicznej myśli praktycznej i teoretycznej,
– charakterystyki pedagogiki jako nauki teoretyczno-praktycznej i jej badawczych orientacji,
– wiązania podejścia ilościowego z podejściem jakościowym w badaniach pedagogicznych,
– doświadczeń naukowych i praktycznych w poznawaniu zjawisk i procesów pedagogicznych,
– „wyjaśniania” i „interpretowania” w badaniach i praktyce pedagogicznej,
– metod i form wiązania działań badawczych i praktycznych w pedagogice,
– potrzeb i możliwości rozwoju badawczo-poznawczego pedagogiki teoretyczno-praktycznej.

Zapraszamy do książki

 

 

Kategorie: Edukacja

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.