Przyznano Nagrody Leonardo 2014

Przyznano Nagrody Leonardo 2014

Przegląd

Przyznano Nagrody Leonardo 2014 za najlepsze publikacje dotyczące innowacji w transporcie, logistyce, infrastrukturze, energetyce oraz gospodarce niskoemisyjnej.

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI). Konkurs odbywa się pod patronatem Polskiej Izby Książki. Ponadto patronem konkursu jest Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo Na Rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury. Konkurs jest corocznym wydarzeniem. Nagrody i wyróżnienia wręczane są podczas Forum Innowacji Transportowych (Transport Innovation Forum)

Kapituła postanowiła przyznać:

Nagrody Leonardo 2014 za pozycje książkowe
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych, przyznano Panu Profesorowi Leszkowi Mindurowi, jako redaktorowi naukowemu wraz z zespołem autorów za książkę pod tytułemTechnologie Transportowe wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa– Radom 2014.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o procesach innowacyjnych w transporcie, przyznano Panu Profesorowi Piotrowi Niedzielskiemu za książkę pod tytułem Kreatywność i Procesy Innowacyjne na Rynku Usług Transportowych, Ujęcie Modelowe, wydaną przez PTE, Szczecin 2013.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach logistycznych przyznano Pani Profesor Aleksandrze Laskowskiej-Rutkowskiej za książkę pod tytułem Koncepcja Falowego Rozwoju Logistyki, Dyfuzja i TransferInnowacji w Łańcuchu Dostaw, wydaną przez PTE, Szczecin 2013.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportowych i logistycznych polskiego autora wydaną za granicą, przyznano Pani dr Agnieszce Szmelter za książkę zatytułowaną Synergy phenomenon in supply logistics wydaną przez LAP Lambert Academic Publishing, Saab
rucken, 2014.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach energetycznych otrzymał Pan Profesor Wojciech Dróżdż, za książkę Infrastruktura Transportu Przesyłowego Jako Element Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej i Polski, PTE, Szczecin 2013.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach ekonomicznych w transporcie, przyznano Profesorowi Tadeuszowi Dyrowi i dr Pawłowi Kozubkowi za książkę pod tytułem Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy UE, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2011.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę na temat nowoczesnego i innowacyjnego transportu j logistyce przyznano Panu Profesorowi Maciejowi Stajniakowi za pozycję pod tytułem Racjonalizacja Transportu w Logistycznych Procesach Zaopatrzenia i Dystrybucji, ILIM, Poznań 2012.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą publikację na temat gospodarki niskoemisyjnej przyznano Panu Profesorowi Piotrowi Orlińskiemu, Zebrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2013.
Nagrodę Leonardo 2014 za innowacyjną książkę o logistyce przyznano Panu Profesorowi Andrzejowi Jezierskiemu, Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.


Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach w infrastrukturze lądowej przyznano Panu Profesorowi Leszkowi Szychcie za książkę pod tytułem Pompownie w systemach odwadniania infrastruktury drogowej i kolejowej, Politechnika Radomska 2012.
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą książkę o innowacjach transportu morskiego przyznano Panu Profesorowi, Michałowi Plucińskiemu,
Polskie Porty Morskie w Zmieniającym Się Otoczeniu Zewnętrznym, CeDeWu.PL, Warszawa 2013.
Nagrody Leonardo 2014 za serie wydawnicze
Nagrodę Leonardo 2014 za najlepszą serię wydawniczą dotyczącą innowacji w transporcie i logistyce przyznano Panu Profesorowi Jerzemu Mikulskiemu – redaktorowi naukowemu, za serię wydawniczą: Telematics in The Transport Environment, (2010-2014), Proceedings of       International Conferences on Transport Systems Telematics, Wydawca: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Nagrodę Leonardo 2014 otrzymały także Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Seria: Modelowanie procesów i systemów logistycznych
pod redakcją naukową prof. Mirosława Chaberka oraz dr. Leszka Reszki, (ukazało się 14 zeszytów).
Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.