Nabór wniosków do programu: Ojczysty – dodaj do ulubionych 2024

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych edycja 2024. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;
    organizacje pozarządowe;
  2. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność nie może być zawieszona.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 31 października 2024 roku.

Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2024 roku.

Szczegóły dotyczące sposobu aplikowania TUTAJ

Kategorie: Instytucje