Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta

Przegląd

W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne i przykłady badań empirycznych, dotyczące wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta, w świetle dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym jednostek gospodarczych. Autorzy dokonali porównania wartości informacyjnej sprawozdań biegłych rewidentów z badań, sporządzanych przed i po wdrożeniu do polskiego systemu rewizji finansowej zmodyfikowanych Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Monografia uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne i systemowe współczesnej rewizji finansowej. Zamierzeniem autorów było skupienie się na znaczących zmianach, dotyczących standardów wpływających na sprawozdawczość biegłych rewidentów, oraz podkreślenie celu wprowadzenia tych zmian, za które należy uznać poprawę przejrzystości sprawozdań biegłych rewidentów, wzmocnienie wartości informacji przedstawianych w sprawozdaniach oraz zwiększenie zaufania użytkowników do sprawozdań finansowych.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Tagi: Difin