GUS przedstawił dane dotyczące działalności podmiotów kultury

GUS przedstawił dane dotyczące działalności podmiotów kultury

Przegląd

Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 21 209,4 mln zł. Przychody ogółem były wyższe o 9,5%, a koszty ogółem o 10,5% od osiągniętych w 2020 r.

Aktywa razem osiągnęły wartość 21 209,4 mln zł. Biorąc pod uwagę wielkość instytucji kultury mierzoną liczbą pracujących, 49,1% ogólnej wartości aktywów należało do jednostek o liczbie pracujących od 50 do 249 osób (318 jednostek), 25,4% posiadały jednostki o liczbie pracujących od 10 do 49 osób (1 607 jednostek), 20,5% należało do instytucji o liczbie pracujących 250 i więcej osób (26 jednostek), a 5,0% posiadały jednostki o liczbie pracujących poniżej 10 osób (2 742 jednostki) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W bibliotekach, archiwach, muzeach oraz pozostałej działalności związanej z kulturą odnotowano najwyższą wartość aktywów razem, tj. 12 786,1 mln zł (60,3% ogólnej wartości).

W bibliotekach, archiwach, muzeach oraz pozostałej działalności związanej z kulturą odnotowano najwyższą wartość aktywów razem, tj. 12 786,1 mln zł (60,3% ogólnej wartości).

Według stanu na koniec 2021 r. działalność prowadziły 3944 centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby i świetlice – wynika z danych przesłanych przez GUS. W 2021 r. placówki zorganizowały 156,6 tys. imprez, w których wzięło udział 18,3 mln uczestników.

W raporcie GUS przypomniano, że “w 2021 r. podmioty kultury, w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, nadal funkcjonowały w warunkach czasowych ograniczeń”. Wskazano także, że “obostrzenia w działalności podmiotów kultury miały różny zakres i formy, ale w porównaniu z rokiem wcześniejszym były mniej restrykcyjne”.

Najwięcej centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic działało w województwie małopolskim (433), a najmniej w województwie lubuskim (77). Biorąc pod uwagę rodzaj jednostek, najliczniejszą grupę stanowiły ośrodki kultury (33,3 proc. ogólnej liczby podmiotów), natomiast najmniej liczną kluby (7,2 proc.) . Większość placówek (61,6 proc.) zlokalizowana była na wsi – wynika z raportu.

Najliczniej organizowane były warsztaty (27,6 proc. ogólnej liczby imprez). Przeciętnie w jednej imprezie uczestniczyło 117 osób, przy czym najliczniejsze pod tym względem były festiwale i przeglądy artystyczne – w jednym wydarzeniu uczestniczyło średnio 580 osób.

W raporcie zwrócono także uwagę na to, że działalność kulturalną za pośrednictwem Internetu prowadziło 36,2 proc. centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic, które udostępniły 22,3 tys. imprez oraz 1,6 tys. kursów.

Podmioty przeprowadziły łącznie 4,9 tys. kursów. Status absolwenta kursu uzyskało 69,3 tys. osób (wzrost o 6,8% w porównaniu z 2020 r.). Najwięcej prowadzonych było kursów nauki gry na instrumentach (25,7 proc. ogólnej liczby kursów) oraz kursów języków obcych (19,8 proc.).

 

cały raport można pobrać na stronie https://stat.gov.pl/

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: GUS