Merlin Group pozwany przez Bluebird Capital S.A.

Merlin Group pozwany przez Bluebird Capital S.A.

Przegląd

Zarząd Merlin Group S.A. poinformował  o otrzymaniu w dniu 10 marca 2021 r. odpisu pozwu z dnia 7 stycznia 2021 r. wniesionego przeciwko Spółce przez akcjonariusza mniejszościowego, tj. Bluebird Capital S.A. , który głosował przeciwko powzięciu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 8 grudnia 2020 r., a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Żądanie pozwu obejmuje wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A., podjętej w dniu 8 grudnia 2020 r. w  sprawie  zmiany  Statutu  Spółki  w  przedmiocie warunkowego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  związku  z  rejestracją obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Merlin Group S.A. został zobowiązany na mocy zarządzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z dnia 4 marca 2021 r. do wniesienia odpowiedzi na pozew, o którym mowa wyżej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania pozwu. Spółka zadeklarowała złożenie odpowiedzi na pozew w przewidzianym terminie.

 
Kategorie: Wydarzenia
Tagi: Merlin Group