Zaczytane wakacje z Oficyną Impuls

Przegląd

Edukacyjna podróż. W OW Impuls lato pełne książek

ImpulsOkres wakacyjny to dla wielu osób czas odpoczynku również od książek. Niesłusznie. Wszak poszerzanie horyzontów, zdobywanie wiedzy, oraz samokształcenie to sama przyjemność, a skoro przyjemność, to także rozrywka. I to na najwyższym poziomie. Impulsowe propozycje doskonale się sprawdzają w różnorodnych okolicznościach: w podróży, nad wodą, w kawiarni, w górach, wszędzie tam gdzie znajdzie się miejsce na odrobine refleksji i otwarty umysł.

Oto nowe porcje wakacyjnych tytułów od Oficyny Wydawniczej „Impuls“:

Jako pierwszą wakacjyjną premierę polecamy najnowsza publikację dr n. med. Mariusza Trystuły
pt. Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Jakość życia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej Jak pisze recenzent prof. dr. med. Piotr Kasprzak, czytelnik znajdzie w tej monografii wnikliwą analizę rozwoju technik chirurgicznych otwartych i wewnątrznaczyniowych oferowanych chorym z krytycznym zwężeniem tętnic szyjnych oraz opis postępu technologii medycznych oparty na najnowszej literaturze przedmiotu. Dotychczasowe badania chorych operowanych z powodu krytycznego zwężenia tętnic szyjnych wewnętrznych koncentrowały się głównie na bezpośrednich następstwach wykonywanych procedur (przeżycie/zgon, duże powikłania, tj. udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, krwiak, porażenie nerwów czaszkowych). Zbyt mało natomiast uwagi poświęcono bardzo istotnemu dla chorego aspektowi, jakim jest jego jakość życia związana ze stanem zdrowia […]. W dziele tym omówiono kompleksowo i systematycznie problematykę zwężenia tętnic szyjnych, sposobów ich leczenia oraz wszelkich czynników mających wpływ na zdrowie chorego i jego jakość życia […]. Monografia jest szczególnie cenna, gdyż dodaje nowe argumenty i wnioski do trwającej od wielu lat na całym świecie dyskusji pomiędzy zwolennikami metod chirurgicznych rewaskularyzacji tętnic szyjnych a interwencjonalistami wewnątrznaczyniowymi […]. Jest to głos nadzwyczaj wyważony, oparty na szczegółowej i profesjonalnej analizie statystycznej, bez faworyzowania którejkolwiek z metod rewaskularyzacyjnych.

Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/jakosc-zycia-chorych-po-rewaskularyzacji-krytycznego-zwezenia-tetnicy-szyjnej-wewnetrznej,1997.html

Drugą wakacyjną premierą jaką chcielibysmy zaintersować Czytelników jest publikacja Arkadiusza Gliszczyńskiego poruszająca trudne tematy pt. Zjawisko przemocy w rodzinie.

Zjawisko przemocy w rodzinieW niniejszej publikacji Autor ukazuje położenie osób pokrzywdzonych przez przemoc w rodzinie również po to, aby walczyć ze stereotypami, aby poruszyć tych najbardziej obojętnych, aby zmobilizować do wytężonej pracy, rozumianej też jako doskonalenie zawodowe, te wszystkie osoby, które w zakresie szerokiej współpracy instytucjonalnej zobligowane są do podejmowania określonych prawem działań profilaktycznych, zapobiegawczych, szkoleniowych, interwencyjnych. Przemoc domowa to zjawisko istniejące w naszym społeczeństwie, na które nie zawsze jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie zareagować. Możemy jednak skutecznie z nim walczyć albo… przyzwolić na niemy akt samounicestwienia się licznych rodzin.
Poza teoretycznym ujęciem omawianej tematyki Autor przedstawia również wyniki badań przeprowadzonych wśród młodych policjantów oraz personelu medycznego jednej z placówek psychiatrycznych, czyli przedstawicieli tych podmiotów, które ustawowo umiejscowione zostały w państwowym systemie zapobiegania tym zjawiskom. Celem badań było potwierdzenie postawionych hipotez lub zaprzeczenie im (znalazły się wśród nich m.in. te dotyczące poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie). W monografii zaprezentował też wyniki badań grupy 46 skazanych sprawców zabójstw z motywów ekonomicznych. Tym samym Autor podjął się próby udzielenia odpowiedzi na szereg pytań, w szczególności oscylujących w obrębie hipotezy, że doznania przemocy fizycznej i psychicznej w okresie wczesnorozwojowym w środowisku rodzinnym mogły mieć lub miały wpływ na przebieg dalszego życia przestępczego tych osób.

Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/zjawisko-przemocy-w-rodzinie,1996.html

Jako ostatnią nowość polesamy nowe wydanie trzech autorów Joanny Łukasik, Abby Kwatery I Stanisława Kowal dla nauczycieli, rodziców I ni etylko pt. Odpowiedzialność – wspólnotowość – współpraca w szkole.

Odpowiedzialność wspólnotowość współpraca w szkoleWspółczesna szkoła stale się zmienia. Dzieje się tak wskutek zmian zarówno społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych czy technologicznych, jak i inicjowanych i kreowanych przez osoby odpowiedzialne za politykę edukacyjną. Badania naukowe podejmowane przez współczesnych badaczy wpisują się w trendy zmian, a wnioski z badań nierzadko wdraża się do szkolnej rzeczywistości. Przeobrażenia te generują jednak wciąż nowe pola badawcze, do których można zaliczyć m.in. prezentowane w niniejszej publikacji, wymagające pogłębionej eksploracji, a w konsekwencji opracowania strategii sprzyjających rozwojowi szkoły oraz aktywnemu angażowaniu się w zmianę społeczną i jej inicjowanie.
Niniejsza publikacja jest uzupełnieniem mało popularnych obszarów naukowych zainteresowań i odpowiedzią na pojawiające się pytania o rozumienie kategorii charakterystycznych dlapedeutologicznych badań. Składa się ona z trzech części. Pierwsza nosi tytuł Nauczyciel w relacjach odpowiedzialności, druga Nauczyciel we wspólnocie pokoju nauczycielskiego, trzecia zaś Nauczyciel w sojuszu z rodzicami.
Zaprezentowane w książce zagadnienia dotyczące odpowiedzialności nauczycieli, ich współpracy z rodzicami i ze sobą nawzajem mogą służyć zwłaszcza początkującym nauczycielom, którzy mają jeszcze niewielkie doświadczenia w tej materii. Publikacja jest również pomocna dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, których wyobrażenia o pracy nauczyciela nie wykraczają często poza koncentrowanie się na uczniu oraz sprawnym i efektywnym realizowaniu cirriculum. Doświadczonym nauczycielom pozwoli zaś ona odświeżyć spojrzenie na to, co ważne w zakresie kooperacji, oraz usystematyzuje ich wiedzę i wzbudzi w nich refleksję, by szukać uzasadnienia podejmowanych działań.
Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/odpowiedzialnosc-wspolnotowosc-wspolpraca-w-szkole,1998.html

Uwaga wakacje! już teraz zapraszamy do naszej księgarni impulsoficyna.com.pl a na odwiedzających czeka mnóstwo niespodzianek, np.:

1. Do każdego zakupu książka GRATIS (Czytelnik ma do wyboru ponad 25 tytułów),
2. Okazja na Darmową Dostawę,
3. Okazja na 20% dodatkowego rabatu,
4. Zapisz się do naszego newslettera o otrzymasz min. 40% rabatu (wpisuje się),
5. 400 tytułów w promocyjnych cenach zarówno wersje papierowe jak i ebook,
6. Nowości i wznowienia z szeroko rozumianej pedagogiki i nie tylko (800 aktywnych tytułów).

Tagi: Impuls